Гродненщина - вчера и сегодня

Июль / JULY / LIPIEC

31.10.2017.
Праздник ТАНЦА .png
1 июля
Праздник «ТАНЦА» (Дятловский район, г.п. Новоельня) 
Массовое гуляние, посвященное популярному в народе «ТАНЦУ». В программе: театрализация, концерты, конкурсы на лучший оригинальный танец в эстафете среди организаций поселка, мастер-классы по бытовым и народным танцам, молодежный «БАТЛ».
На протяжении праздника будут работать выставка-продажа сувенирной продукции, торговые ряды, аттракционы.
http://ckdyatlovo.by/
Тел.: 8 (01563) 43 3 14, 2 21 71 (10.00 – 17.00)
July 1
The Dance Holiday (Novoelnya, Dyatlovo region)
It’s a mass festival dedicated to a popular people’s activity – dancing. In the program: stage adaptation, concerts, contests for the best ingenious dance in the relay among the organizations of the village, master classes in everyday and folk dances, youth dance battle.
Exhibition-sales of souvenirs, shopping arcades and amusement grounds will work during the holiday.
http://ckdyatlovo.by/
Tel.: 8 (01563) 43 3 14, 2 21 71 (10.00 – 17.00)
1 lipca
Święto tańca (rejon Dziatłowski, miejskie osiedle Nowojelnia)
Spacerowanie masowe, poświęcone popularnemu w narodzie „Tańcu”.
Program: teatralizacja, koncerty, konkurs najlepszego tańcu w sztafecie wśród organizacji osiedla, trening tańców bytowych i ludowych, młodieżowa bitwa taneczna.
W ciągu święta będą pracowały: wystawa-sprzedaż produkcji pamiątkowej, punkty handlowe, atrakcje.
http://ckdyatlovo.by/
Tel.: 8 (01563) 43 3 14, 2 21 71 (10.00 – 17.00)
***
Фольклорный праздник Паміж намі суседзямі.jpg
1 июля
Фольклорный праздник «Паміж намі, суседзямі» (Щучинский район, аг. Демброво)
В фольклорном празднике, который проходит в аг. Демброво, примут участие жители соседних деревень. Будут представлены подворья с местной традиционной кухней, изделия мастеров, живущих в этом регионе, а также гостей из других районов. Состоится праздничный концерт, в котором каждый из участников-соседей продемонстрирует свои творческие способности.
Тел.: 8 (01514) 2 80 33
July 1
Folklore festival «Pamіzh namі, susedzyamі» (Shchuchin district, Dembrovo agrotown)
The folk festival which will take place in Dembrovo agrotown will be attended by the inhabitants of neighboring villages. The festival will present a local monastery with traditional cuisine, the products of masters living in the region as well as visitors from other areas. A gala concert where every participant and a neighbor can demonstrate their creative abilities will be held.
Tel.: 8 (01514) 2 80 33
1 lipca
Święto folkloru «Między nami, sąsiadami» (Rejon Szczuczyński, miasteczko Dziembrowo)
W święto folkloru, który odbywa się w miasteczku Dziembrowo, wezmą udział mieszkańcy blisko leżących wsi. Podczas festiwalu będzie możliwość spróbować dania w miejscowej tradycyjnej kuchni, a także zobaczyć różnego rodzaju wyroby rzemieślników, mieszkających w tych terenach. Odbędzie się również świąteczny koncert, w którym każdy z uczestników-sąsiedzi będzie mógł zademonostrować swoje zdolności twórcze.
Tel.: 8 (01514) 2 80 33
 ***
Праздник-конкурс День добрый соседи!.png
1 июля, 15 июля
Праздник-конкурс «День добрый, соседи!» (Слонимский район, аг. Драпово)
Праздник-конкурс, в котором участвуют два агрогородка из соседних хозяйств, проводится в два этапа поочередно в агрогородках-участниках.
Непременные элементы праздника – обмен концертными программами, а также спортивные соревнования по выбранному виду спорта. Проводится награждение лучших усадеб, лучших работников, семейных династий. Организована работа театрализованных подворий, выставок народного творчества.
http://srknt.by/
Тел.: 8 (01562) 50176, 63591 (08.30 - 17.30)
July 1, July 15
Holiday-competition «Good morning, neighbors!» (Slonim region, Drapavo and Selyavichya grotowns)
It’s the holiday, in which 2 agrotowns take part in, are held in 2 stages alternately.
The main elements of the holiday are the exchange of concert  programmes. There are also sports competitions. The best homesteads, the best workers and the best dynasties are rewarded. The work of the metochion, the exhibition of folk crafs are organized.
http://srknt.by/
Tel.: 8 (01562) 50176, 63591 (08.30 - 17.30)
1 lipiec, 15 lipiec
Konkurs - święto «Dzień dobry, sąsiedzi!» (Rejon slonimski, w. Drapovo i  w.Sieliawicze)
Konkurs – święto , w którym biorą udział dwa gospodarstwa z sąsiednich wsi, odbywa się w dwa etapy wśród uczestniczących agromiasteczek.
Niezbędne elementy święta – wymiana programami koncertowymi, a także zawody sportowe dla wybranego sportu. Odbywa się nagrodzenie najlepszych gospodarstw, najlepszych pracowników, dynastii rodzinnych. Zorganizowana praca  grup teatralnych, wystawy sztuki ludowej.
http://srknt.by/
Tel.: 8 (01562) 50176, 63591 (08.30 - 17.30)
***
День Независимости Республики Беларусь.jpg 
3 июля
Мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь (г. Гродно, все районные центры Гродненской области)
День Независимости Республики Беларусь –  главный праздник белорусской государственности, который отмечается ежегодно 3 июля в каждом уголке Гродненщины.
Тел.: 8 (0152) 77 19 11  
3 July
Events dedicated to the Independence Day of the Republic of Belarus. (Grodno, all regional centers of the Grodno region)
Independence Day of the Republic of Belarus is the main holiday of the Belarusian statehood, which is celebrated every July 3 in every corner of Grodno region.
Tel.: 8 (0152) 77 19 11  
3 lipca
Uroczystości, poświęcone Dniu Niepodległości Republiki Białoruś (Grodno, wszystkie centra rejonowe obwodu grodzieńskiego)
Dzień Niepodległości Republiki Białoruś to główne święto państwowe, które odbywa się corocznie 3 lipca w każdym zakątku Grodzieńszczyzny.
Tel.: 8 (0152) 77 19 11
***
Фестиваль национальных культур Лидчины Суквецце сяброўства.png 
3 июля
Фестиваль национальных культур Лидчины «Суквецце сяброўства» (г. Лида, государственное учреждение «Лидский районный центр культуры и народного творчества», ул. Победы, 37а)
Фестиваль запомнится неповторимой концертной программой любительских коллективов всех национальностей Лидчины, а также  районной организации общественного объединения «Союз поляков Беларуси», регионального мемориально-культурного общественного объединения евреев, общественного объединения литовцев «Рута», общественного объединения украинцев «Ватра», международного общественного объединения «Ата-мекен» казахской диаспоры Беларуси, белорусских и русских коллективов.
https://rmcnt-lida.jimdo.com/
Тел.: 8 (0154) 52 04 92, 52 02 49 (08.30 - 17.30)
July 3
Festival of National Cultures of Lida "Suqvetse syabrowstva" (Lida, the state institution "Lida regional center of culture and folk art", Pobedy St., 37a)
The festival is remarkable due to its unique concert program of amateur ensembles of all nationalities living in  Lida as well as  the regional organization of the public association “The Union of  Polish people of Belarus”, the regional memorial and cultural association of Jews, the public association of Lithuanians "Rūta", the public association of  Ukrainians "Vatra", the international public association "Ata-mecken" of the Kazakh diaspora of Belarus, Belarusian and Russian ensembles.
https://rmcnt-lida.jimdo.com
Tel.: 8 (0154) 52 04 92, 52 02 49 (08.30 - 17.30)
3 lipca
Festiwal kultur narodowych ziemi lidzkiej "Kwiatostan przyjaźni" (Lida, urząd państwowy "Lidzkie rejonowe centrum kultury i sztuki ludowej", ul. Pobiedy, 37a)
Festiwal zapamięta się niepowtarzalnym programem koncertowym amatorskich zespołów wszystkich narodowości ziemi lidzkiej, a także organizacją rejonową społecznego zjednoczenia "Związek polaków na Białorusi", regionalnego pamiątkowo-kulturalnego stowarzyszenia żydów, stowarzyszenia litwinów "Ruta", stowarzyszenia ukraińców "Watra", międzynarodowego społecznego zjednoczenia "Ata-miekien" kazachskiej diaspory Białorusi, białoruskie i rosyjskie zespoły.
https://rmcnt-lida.jimdo.com/
Tel.: 8 (0154) 52 04 92, 52 02 49 (08.30 - 17.30)
***
000179_258263.jpg 
3 июля
XV Праздник искусств «Мирский замок-2018» (Кореличский район, г.п. Мир)
Гордость отечественной архитектуры, памятник мировой значимости Мирский замок является символом возрождения художественного и исторического наследия Беларуси, которое оживает в различных ипостасях и реалиях, в том числе и музыкальных.
На празднике искусств в исполнении Национального концертного оркестра Беларуси под управлением народного артиста Республики Беларусь М.Я.Финберга будут звучать старинные произведения, духовные сочинения и эстрадная музыка.
Праздник искусств «Мирский замок» стал своеобразным брендом и визитной карточкой района и одним из популярнейших музыкальных мероприятий.
http://korelichi-new.esy.es.
Тел.:8 (1596) 2 08 99
3 July
The XV Festival of Arts "Mir Castle-2018" (Korelichi district, Mir)
The pride of Russian architecture, a monument of world significance Mir Castle is a symbol of the revival of the artistic and historical heritage of Belarus, which comes to life in various hypostases and realities, including musical ones.
At the festival of arts performed by the National Concert Orchestra of Belarus under the direction of the People's Artist of the Republic of Belarus M.Y.Finberg, ancient works, spiritual compositions and pop music will sound.
The festival of arts "Mir Castle" became a kind of brand and a visiting card of the district and one of the most popular musical events.
http://korelichi-new.esy.es.
Tel.:8 (1596) 2 08 99
3 lipca
XV Festiwal Sztuki " Zamek Mir -2018" (Korelichi, miasto Mir)
Duma rosyjskiej architektury, zabytek o światowym znaczeniu Zamek Mir jest symbolem odrodzenia artystycznego i historycznego dziedzictwa Białorusi, która budzi się do życia w różnych hipostazach i rzeczywistościach, w tym muzycznych.
Na festiwalu sztuk wykonanym przez Narodową Orkiestrę Koncertową Białorusi pod dyrekcją Artysty Ludowego Republiki Białoruś M.Y.Finberg zabrzmią starożytne utwory, kompozycje duchowe i muzyka pop.
Festiwal sztuki "Zamek Mir" stał się rodzajem marki i wizytówką dzielnicy oraz jednym z najbardziej popularnych wydarzeń muzycznych.
http://korelichi-new.esy.es.
Tel.:8 (1596) 2 08 99
***
Районный праздник Купалье.jpg 
6 июля
Районный праздник «Купалье» (г.п. Зельва, набережная  зельвенского водохранилища)
«Купалье» – это  театрализованный народный праздник с традиционными обрядовыми элементами. Гостей мероприятия ждёт незабываемая встреча с экзотическими персонажами купальской ночи. Все желающие смогут принять участие в танцевальных хороводах, народных играх, погадать на венках и попрыгать через костёр. На празднике будет звучать самобытная музыка. Искатели приключений отправятся на поиски цветущего папоротника – и непременно отыщут свой талисман удачи!
http://zcknt.zelva-kultura.by
Тел.: 8 (01564) 71002, 8 (01564) 24531 (08.30 - 17.30)
July 6
The regional holiday "Kupalie" (Zelva, the coast of the reservoir)
"Kupalie" is a theatrical folk holiday with traditional ritual elements. The guests of the event will meet with the characters of this fabulous night. Everyone will be able to take part in round dances and folk games. You can also tell fortune on wreaths and jump over the fire. Original music will sound at the festival. The adventurers will go to look for a blossoming fern. And they will certainly find their mascot of luck!
http://zcknt.zelva-kultura.by
Tel.: 8 (01564) 71002, 8 (01564) 24531 (08.30 - 17.30)
6 lipca
Rejonowe święto "Kupale" (m. Zelwa, około brzegu zelwieńskiego zbiornika)
"Kupale" – to teatralne święto ludowe z tradycyjnymi elementami obrzędowymi. Gości imprezy czeka niezapomniane spotkanie z egzotycznymi postaciami kupalskiej nocy. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w tanecznych korowódach, ludowych grach, powróżyć na wieńcach i poskakać przez ognisko. Na święcie będzie brzmieć charakterystyczna muzyka. Poszukiwacze przygód udadzą się na poszukiwanie kwitnącej paproci – i z pewnością odnajdą swój talizman powodzenia!
http://zcknt.zelva-kultura.by
Tel.: 8 (01564) 71002, 8 (01564) 24531 (08.30 - 17.30)
***
Народный праздник Купалье.jpg 
6 июля

Народный праздник «Купалье» (г. Щучин, открытая площадка возле центра культуры)
Купалье, или Иван Купала, – один и старейших праздников, который отмечают в Беларуси. Именно белорусы соблюдают и чтут традиции этого праздника.
Купалье посвящено наивысшему расцвету сил природы и росту нового урожая. Праздник отмечают с 6 на 7 июля. Обязательными обрядами на Ивана Купала всегда были купание и прыжки через костёр. Считалось, что первый обряд очищает тело, второй – душу.
В программе праздника: гуляние на берегу озера, зажигание костра, гадание на венках, выступление коллективов любительского творчества, хороводы, игры.
Тел.: 8 (01514) 2 88 82
July 6
«Kupalie» (Shchuchin, open area near the Cultural Center)
Kupalie, or Ivan Kupala - is one of the oldest holidays that is celebrated in Belarus. It is the Belarusians that honor and honor the traditions of this holiday.
Kupalie is dedicated to the highest flowering of the forces of nature and the growth of a new crop. The holiday is celebrated from 6 to 7 July. Mandatory rites on Ivan Kupala were always bathing and jumping through the fire. It was believed that the first rite cleans the body, the second - the soul.
In the program of the holiday: walking on the shore of the lake, lighting a fire, fortune telling on wreaths, performance of amateur creative groups, driving round dances, games.
Tel.: 8 (01514) 2 88 82
6 lipca
Święto Kupały (miasto Szczuczyn, plac w pobliżu Centrum Kultury)
Noc Kupały lub Iwan Kupała – jest jednym z najstarszych świąt obchodzonych na Białorusi. To właśnie białorusini przestrzegają tradycje tego święta.
Święto obchodzone jest w noc z 6 na 7 lipca. Tradycyjnie zebrani na Iwana Kupała obowiązkowo powinni byli się wykąpać w wodzie, a także wziąć udział w skokach przez ognisko. Uważano, że kąpiel w wodzie oczyszczało ciało człowieka, a skoki przez ogień - duszę.
Program wyżej wymienionego święta następny: zabawa nad brzegiem jeziora, zapalenie ogniska, wróżba na wiankach, występ zespołów amatorskich, korowody, gry i zabawy.
Tel.: 8 (01514) 2 88 82
***
Купальский фэст-ярмарка в Макаровцах.png 
6 июля
Пятроўска-купальскі фэст у Макараўцах (Берестовицкий район, аг. Макаровцы, площадка возле озера д. Лишки)
Где искать папараць-кветку? Это будут выяснять 6 июля в аг. Макаровцы, где проведение купальского праздника стало уже доброй традицией. Для жителей агрогородка и окрестных деревень это народное гуляние – одно из самых любимых. Горожане тоже едут к своим родным, чтобы вместе отпраздновать Купалье, отдохнуть на свежем воздухе от проблем. Приезжает очень много гостей. В программе мероприятия: выступления коллективов любительского творчества Берестовицкого района; театрализованное представление; дегустация белорусских блюд и сладостей; полевая кухня; выставки с мастер-классами народных умельцев Берестовицкого района.
http://berest-ide.by
Тел.: 8 (01511) 2 20 03
July 6
Petrovsko - Midsummer festival in Makarowcy (Makarowcy)
Where to find paparat-Kvetka? – will find out July 6 in AG. Makarovtsy, where the conduct of the Midsummer celebration has already become a good tradition. For residents of agro-town and the surrounding villages, this festivities is one of the most beloved. The pleasure, too, go to their home to celebrate the Midsummer, to relax in the fresh air from a lot of anxiety. People are always going to very much. In the program: - performances of collectives of Amateur art in Brest region; a theatrical performance; tasting Belarusian dishes and sweets; field kitchen; exhibition with workshops of craftsmen in Brest region.
http://berest-ide.by
Tel.: 8 (01511) 2 20 03
6 lipca
Swiętojański festiwal w Makarowcah (Makarowcy)
Gdzie szukać paproć - kwiat ? – będą wyjaśniać 6 lipca w Makarowcah , gdzie przeprowadzenie świętojańskiego święta stało się już tradycją. Dla mieszkańców miasta i okolicznych wiosek to ludowa zabawa – jedna z najbardziej ulubionych. Goście też jadą do swojej rodziny, aby wspólnie świętować Kupała, odpocząć na świeżym powietrzu od wielu zmartwień. Ludzi będzie zawsze bardzo dużo. W programie imprezy: występy zespołów amatorskiej twórczości Bżostowickiej dzielnicy; spektakl; degustacja białoruskich potraw i słodyczy; kuchnia polowa; wystawy z klas mistrzowskich ludowych Bżostowickiej  dzielnicy.
http://berest-ide.by
Tel.: 8 (01511) 2 20 03
***
Праздник рыбака В Озёрах клёв...О!.png 
7 июля
Праздник рыбака «В Озерах клев...О!» (Гродненский район, аг. Озеры, возле спасательной станции «Озеры» на берегу оз. Белое)
Праздник рыбака проводится с целью организации интересного досуга жителей и гостей агрогородка Озеры, а также повышения интереса населения к занятию рыболовством.
В программе мероприятия: соревнования по рыбной ловле, концерты любительских коллективов, развлекательно-игровая программа «Рыбалка по-озерски», работа детских аттракционов, выездной торговли, катание на лошадях, прокат катамаранов, праздничная дискотека.  
www.grodnokult.by
Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00  - 18.00)
July 7
Fisherman's festival (Grodno region, Ozery, near the rescue station "Ozery" on the shore of Lake Beloe)
Fisherman's festival is held with the purpose of organizing interesting leisure time for the residents and guests of Ozery, as well as increasing the population's interest in fishing.
In the program of the event: competitions in fishing, concerts of amateur collectives, entertaining and playing program «Fishing in Ozery», work of children's attractions, itinerant trade, riding horses, renting catamarans, a festive disco.
www.grodnokult.by
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 - 18.00).
7 lipca
Święto rybaka "W Jeziorach super...O!" (Rejon Grodzieński, ag. Jeziory, w pobliżu stacji ratowniczej " Jeziory " nad jeziorem Białe)
Święto rybaka odbywa się z celem organizacji ciekawego wypoczynku mieszkańców i gości agromiasteczkа Jeziory, a także zwiększenia  zainteresowania mieszkańców do zaangażowania się rybołówstwem.
W programie imprezy: zawody w wędkarstwie, koncerty amatorskich zespołów, rozrywkowy  program "Wędkarstwo po-jeziersku ", placówki atrakcji dziecięcych, handlu, jazda konna, wypożyczalnia katamaranów, świąteczna dyskoteka.
www.grodnokult.by
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 - 18.00).
***
Мір 2017.png 
7 июля
«Мір-2018» реконструкция фрагмента боя Русской Императорской армии и Великой армии Наполеона под стенами Мирского замка в июле 1812 года (Кореличский район, г.п. Мир)
В программе фестиваля: реконструкция фрагмента баталии Русской и Французской армий при переправе Наполеона через Березину в ноябре 1812 г., мемориальные церемонии, посещение памятных мест, музея, организация мастер-классов по танцам, выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел, интерактивные тематические площадки для взрослых и детей.
http://korelichi-new.esy.es
Тел.:8 (1596) 2 08 99, (08.00 -17.00), 23 8 85 (09.00 - 19.00)
July 7
"Mir-2018" - reconstruction of the battle fragment of the Russian Imperial Army and the Great Napoleon Army under the walls of the Mir Castle in July 1812 (Korelichi district, culture and leisure department "Mir world city culture center", Mir town, Krasnoarmeyskaya str., 42)
Program of the festival includes: reconstruction of the fragment of the battle of the Russian and French Armies during crossing of Napoleon through Berezina in November 1812, memorial ceremonies, visits to memorable places, museums, organization of dance master classes, exhibitions of craftsmen, interactive themed areas for adults and children.
http://korelichi-new.esy.es
Tel.: 8 (1596) 2 08 99, (08.00 -17.00), 23 8 85 (09.00 - 19.00)
7 lipca
"2018 została wykonana przez Mir” Przebudowa fragmentu bitwy Rosyjski Wojsko i Wielkiego Wojsko Napoleona pod murami zamku Mir w lipcu 1812 (Dzielnica Korelici, ośrodek kultury i rekreacji "Mir centrum kultury światowej", miasto Mir, ulica Krasnoarmeyskaya, 42)
Program festiwalu obejmuje: przebudowę fragmentu bojowych rosyjskich i francuskich wojsk pod Napoleonem przekraczania Berezyną w listopadzie 1812 roku, na pamiątkę uroczystości, odwiedzając miejsca pamięci, muzea, organizację warsztatów na temat tańca, targi, wystawy mistrzów sztuki ludowej i rzemiosła, interaktywnych miejsca tematycznych dla dorosłych i dla dzieci.
http://korelichi-new.esy.es
Tel.: 8 (1596) 2 08 99, (08.00 -17.00), 23 8 85 (09.00 - 19.00)
***
Пятроуски вянок.png 
12 июля
Театрализованный обрядовый праздник «Пятроўскі вянок» (Новогрудский р-н, аг.Петревичи)
Во все времена в Петревичах отмечали праздник Петра и Павла. Раньше пастушки в этот день надевали на рога коровам венки. Сейчас эта традиция в агрогородке немного поменялась.
Работники сельского дома культуры и самые активные местные жители на повозке объезжают населённый пункт, поздравляют односельчан с праздником, поют песни и по традиции вручают самым гостеприимным хозяевам венок, который потом забрасывают на крышу дома. По поверию, чем дольше венок пролежит на крыше, тем больше добра будет в доме, лучше будет урожай, крепче здоровье.
http://nov-centr.of.by
Tел.: 8 (01597) 60 250, 8 (01597) 98 777
July 12
Theatrical ritual celebration "Peter’s wreath" (Novogrudok district, agro.Petrevichi)
At all times  Petrevichi is celebrated the feast of Peter and Paul. Many years ago shepherds  put wreaths on the horns of the cows on this day. Now this tradition in the agro-town has changed a bit.
People go round the town on the cart, congratulate the villagers with the holiday, sing songs and traditionally awarded the most hospitable one wreath, which is thrown on the roof of the house. They belief that  the longer the wreath will lie on the roof, the more good things will be in the house,  harvest and health will be better.
http://nov-centr.of.by
Tel.: 8 (01597) 60 250, 8 (01597) 98 777
12 lipca
Teatralne święto rytualne "Piotrowski wianek" (nowogródzki rejon,. Pietrewiczy)
Przez cały czas w Pietrewiczach obchodzono święto Piotra i Pawła. Wcześniej tego dnia chłopcy pasterzy wkładali wieńce na rogi bydłu. Teraz ta tradycja trochę się zmieniła.
Pracownicy wiejskiego Domu Kultury i najbardziej aktywni mieszkańcy na wozie objeżdżają miejscowość i składają życzenia wieśniakom, śpiewają piosenki i i dają w prezencie  najbardziej gościnnym gospodarzom wieniec który tradycyjnie, zarzuca się na dach. Zgodnie z przekonaniem, im dłużej wieniec poleży na dachu, tym lepiej będzie w domu, tym lepsze żniwo i zdrowie.
http://nov-centr.of.by
Tel.: 8 (01597) 60 250, 8 (01597) 98 777
***
IV региональный фестиваль народного творчества СЯБРОЎСКІ ФЭСТ (г.Волковыск площадка по ул. К.Маркса).png 
14 июля
IV региональный фестиваль народного творчества «СЯБРОЎСКІ ФЭСТ» (г.Волковыск, площадка по ул. К.Маркса)
Фестиваль проходит в рамках празднования Дня города Волковыска. В фестивале принимают участие творческие самодеятельные и профессиональные коллективы, исполнители в инструментальном, музыкально-песенном, танцевальном, игровом жанре, обрядах, декоративно-прикладном творчестве, которые демонстрируют свое творчество на сценической площадке.
https://vgdk.by/
Тел.: 8 (01512) 448 90, 448 60 (08.30 - 17.30)
July 14
IV regional festival of the folk art "SYABROUSKI_ FEST" (Volkovysk, the platform on K. Marx St.)
The festival takes place within the celebration of the City Day of Volkovysk. In a festival on-stage performance amateur and professional groups, performers take part in an instrumental, musical and song, dancing, game genre, ceremonies, arts and crafts creativity which show the creativity on the scenic platform.
https://vgdk.by/
Tel.: 8 (01512) 448 90, 448 60 (08.30 - 17.30)
14 lipca
IV regionalny festiwal twórczości ludowej «PRZYJACIELSKІ FEST» (m. Wołkowysk, plac przy ul. K. Marksa)
Festiwal odbywa się w ramach obchodów Dnia miasta Wołkowysk. W festiwalu biorą udział twórcze zespoły amatorskie i zawodowe, wykonawcy w gatunkach instrumentalnym, muzyczno-piosenkowym, tanecznym, rozrywkowym, obrzędach, twórczości dekoracyjno-stosowanej, które prezentują swoją twórczość na scenie.
https://vgdk.by/
Tel.: 8 (01512) 448 90, 448 60 (08.30 - 17.30)
***
Фестиваль электронной музыки MUSIC FIRE FEST (г.Волковыск площадка по ул. К.Маркса).png 
14 июля
Фестиваль электронной музыки «MUSIC FIRE FEST» (г.Волковыск, площадка по ул. К.Маркса)
Молодежный фестиваль приурочен к празднованию Дня города Волковыска. Ночь электронной музыки ежегодно собирает более 4000 зрителей, которые на всю ночь погружаются в ритмы современных танцев под сопровождение пиротехнического, светового, лазерного, огненного и водного шоу.
В программе: выступление команд «fire show»; трюки с огнем; пиротехническое шоу; водная феерия со световым шоу; лазерное шоу; выступление популярных ди-джеев; выступление звезд эстрады, хедлайнеров фестиваля.
https://vgdk.by/
Тел.: 8 (01512) 448 90, 448 60 (08.30 - 17.30)
July 14
Festival of electronic music "MUSIC FIRE FEST" (Volkovysk, the platform on K. Marx St.)
The youth festival is dated for the celebration of the City Day of Volkovysk. Night of electronic music annually brings together more than 4000 viewers who on all night long plunge into rhythms of modern dances under accompanying of a pyrotechnic, light, laser, fiery and water show.
In the program: performance of the teams "fire show"; tricks with fire; pyrotechnic show; water enchanting spectacle with a light show; laser show; speech of popular DJs and MC Republic of Belarus;
performance of entertainment stars, festival headliners.
https://vgdk.by/
Tel.: 8 (01512) 448 90, 448 60 (08.30 - 17.30)
14 lipca
Festiwal muzyki elektronicznej «MUSIC FIRE FEST» (m. Wołkowysk, plac przy ul. K. Marksa)
Festiwal młodzieżowy dopasowany w czasie do obchodów Dnia miasta Wołkowysk. Noc muzyki elektronicznej co roku zbiera więcej niż 4000 widzów, którzy przez całą noc pogrążają się w rytmy współczesnych tańców przy towarzyszeniu show pirotechnicznego, świetlnego, laserowego, ognistego i wodnego.
W programie: wystąpienie drużyn « fire show »; triki z ogniem; show pirotechniczne; wodna feeria ze świetlnym show; show laserowe; wystąpienie popularnych di dżejów i MC Republiki Białoruś;
wystąpienie gwiazd estrady, chedlajnerów festiwalu.
https://vgdk.by/
Tel.: 8 (01512) 448 90, 448 60 (08.30 - 17.30)
***
Праздник цветов Цветочный калейдоскоп.png 
14 июля
Праздник цветов «Цветочный калейдоскоп» (Ивьевский район, аг. Лаздуны 1)
Во время проведения праздника гости узнают, кто из жителей аг. Лаздуны 1 получит заветный титул «Цветовод-любитель-2018» по итогам смотра-конкурса на лучший цветочный палисадник. Все желающие смогут насладиться концертными выступлениями коллективов любительского творчества, принять участие в чествовании лучших цветоводов-любителей региона.
Для посетителей подготовлены: сюжетно-игровая программа «Путешествие в мир цветов», танцевально-развлекательная программа «Цветы – улыбка природы», мастер-класс по составлению букетов.
На протяжении мероприятия будут работать выставки народного творчества, сувенирной продукции, аттракционы, фейс-арт, фотовыставка «Цветы в нашей жизни», выставка-продажа аксессуаров для причесок «Цветочный рай», выставка цветочных композиций «Цветочная фантазия», выставка-продажа цветов и декоративных растений.
Тел.: 8 (01595) 2 13 74, 3 74 36
July 14
Flower Festival "Flower Kaleidoscope" (Ive district, Lazduni ave. 1)
During the celebration, the guests will find out who of the inhabitants of Ag. Lazduny 1 will receive the coveted title "Amateur Flower-grower - 2018" following the results of the contest for the best flower front garden. Everyone will be able to enjoy concert performances of groups of amateur creativity, will take part in celebrating the best florists-amateurs of the region.
For visitors prepared: a story-game program "Journey to the World of Flowers", dance and entertainment program "Flowers - a smile of nature", a master class on drawing up bouquets.
During the event, there will be exhibitions of folk art, souvenirs, attractions, face art, a photo exhibition "Flowers in Our Life", an exhibition and sale of accessories for hairstyles "Flower Paradise", an exhibition of flower compositions "Flower Fantasy", an exhibition of flowers and ornamental plants.
Tel .: 8 (01595) 2 13 74, 8 (01595) 3 74 36
14 lipca
Festiwal Kwiatów "Kwiatowy Kalejdoskop" (Dzielnica Iwie, w.Lazduny 1)
Podczas uroczystości goście dowiedzą się, kto z mieszkańców wsi Lazduny 1, otrzyma tytuł „Kwieciaż amator - 2018” po ocenie wyników konkursu na najlepszy ogród kwiatowy. Każdy będzie mógł podziwiać występy na żywo zespołów amatorskich, będą mogli być świadkami wyróżnienia kwiaciarzy amatorów regionu.
Dla zwiedzających przygotowane: Program fabularny „Podróż w świat kwiatów”, tanieczny program rozrywkowy „Kwiaty - uśmiech natury”, warsztaty po tworzeniu bukietów.
Podczas imprezy będzie wystawa sztuki ludowej, pamiątki, atrakcje, face-art, fotowystawy „Kwiaty w naszym życiu”, wystawa i sprzedaż akcesoriów do włosów „Kwiatowy raj”, wystawa kompozycji kwiatowych „Kwiatowa fantazja” wystawa i sprzedaż kwiatów oraz roślin ozdobnych.
Tel .: 8 (01595) 3 74 36
***
VIII международный марафон дружбы Гродно-Друскининкай.jpg
15 июля
VIII международный марафон дружбы Гродно-Друскининкай (г. Гродно)
Это уникальное беговое трансграничное событие, в котором принимают участие спортсмены, любители бега из более чем 13 государств. Это единственный в Беларуси и мире марафон, который связывает две страны и единственный классический марафон в Беларуси, который включен в международный беговой календарь. Достойные призы в абсолютном первенстве и возрастных категориях, уникальные медали, дружеский обед и радушная атмосфера – все это побуждает многих включиться в данный проект.
Тел.: 8 (01512) 77 28 77
July 15
VIII International Marathon of Friendship Grodno-Druskininkai (Grodno)
This is a unique cross-border race event in which athletes, runners from more than 13 countries take part. This is the only marathon in Belarus and in the world, that connects two countries and the only classical marathon in Belarus, which is included in the international running calendar. Worthy prizes in the absolute championship and age categories, unique medals, friendly dinner and a warm atmosphere - all this encourages many to get involved in this project.
Tel.: 8 (01512) 77 28 77
15 lipca
VIII Międzynarodowy maraton przyjaźni Grodno-Druskininkaj (m.Grodno)
To niepowtarzalne wyścigi transgraniczne, w których biorą udział sportowcy, biegacze z ponad 13 krajów.
Jest to jedyny maraton na Białorusi i na świecie, który łączy oba kraje i jedyny klasyczny maraton na Białorusi, który znajduje się w międzynarodowym kalendarzu. Godne nagrody w absolutnych mistrzostwach i kategoriach wiekowych, unikalne medale, przyjacielski obiad i ciepła atmosfera - wszystko to zachęca wielu do zaangażowania się w ten projekt.
Tel.: 8 (01512) 77 28 77
***
Праздник Чарнічны фэст.jpg 
15 июля
Праздник «Чарнічны фэст» (Вороновский район, аг. Больтишки, ул. Центральная, 48)
В агрогородке Больтишки решили прославить сладкую ягоду леса – очень полезную и вкусную – чернику, развлечь гостей да угостить всех желающих черничными пирогами, другими местными деликатесами.  
По приглашению Ягодной пани и пана Лесовика со всех уголков района приедут на торжество Черничные дамы, чтобы показать свои таланты в конкурсе «Лучшая Черничная дама», похвастаться кулинарными умениями в конкурсе «Лучший черничный пирог».
Маленькие модели агрогородка продемонстрируют свою грацию в дефиле с корзинами.
Гостей праздника ждут акции «Все о чернике», «Черника – молодильная ягода», «Черника за улыбку», лазерная шоу-программа и многое-многое другое.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Тел.: 8 (01594) 7 52 48 (10.00 - 20.00), 2 24 05 (08.30 - 17.30)
July 15
Holiday "Bluebierries Fest" (Voronovsky District, Boltishki Ag., Central Street, 48)
In the agro town of Boltishki decided to glorify the sweet berry of the forest - very useful and tasty - Bilberry. To entertain guests and entertain anyone with blueberry pies, other local delicacies.
At the invitation of Berry Pani and Pan Lesovik from all corners of the region, the Blueberry Ladies will come to the celebration to show their talents in the contest "The Best Blueberry Lady", to boast of culinary skills in the contest "The Best Blueberry Pie".
Small models of agro towns show their grace in a defile with baskets.
Guests of the holiday are waiting for the action "All about blueberries", "Blueberries-freezing berry", "Blueberry for a smile", laser show program and much, much more.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Tel.: 8 (01594) 7 52 48 (10.00 - 20.00), 2 24 05 (08.30 - 17.30)
15 lipca
Święto "Czerniczny fest" (rejon Woronowski agm. Boltiszki, ul. Centralna, 48)
W agromiasteczku Boltiszki postanowili uczcić słodkie jagody lasu – bardzo przydatne i smaczne – jagody czarne: zabawić gości, zaprosić wszystkich chętnych poczęstować się czernicami i innymi przysmakami.
Na zaproszenie Jagodnej Pani i Pana Lasu ze wszystkich zakątków dzielnicy przyjadą na uroczystości Czerniczne Panie, aby pokazać swoje talenty w konkursie "Najlepsza Jagodowa Dama", pochwalić się kulinarnymi umiejętnościami w konkursie "Najlepsze czerniczne pirogi ".
Małe modele miasteczka zaprezentują swoją grację na wybiegu z koszami.
Na gości festiwalu czekają promocje "Wszystko o czernicach", "Czernicy – jagody młodości", "Czernicy za uśmiech", laser-shou i wiele, wiele ciekawego.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Tel.: 8 (01594) 7 52 48 (10.00 - 20.00), 2 24 05 (08.30 - 17.30)
***
Народное гулянье Весёлая повозка четыре колеса..png 
15 июля
Народное гулянье «Весёлая повозка – четыре колеса» (Мостовский район, аг. Куриловичи)
Массовое гулянье, посвящённое передвижению на различных видах транспорта.
В праздничном шествии принимают участие разукрашенные и театрализовано-обыгранные гужевые повозки, тракторы, мотоблоки, автомобили, мотоциклы, велосипеды.
Конкурсы, выставки, игры, аттракционы ждут гостей и жителей агрогородка в этот день.
http://www.moskult.by/  
Тел.: 8 (01515) 6 27 99 (11.00 - 20.00)
July 15th
Folk festival "Merry wagon - four wheels" (Mostovsky area, ar. Kurylowicz)
Mass celebrations dedicated to the movement on the various modes of transport.
The festive procession participated painted and theatrical-Beaten horse-drawn carts, tractors, tillers, cars, motorcycles, bicycles.
Competitions, exhibitions, games, rides await visitors and residents of agro-town that day.
http://www.moskult.by/  
Tel.:8 (01515) 6 27 99 (11.00 - 20.00)
15 lipca
Festiwal Folklorystyczny „Wesołych wagon - cztery koła” (Obszar Mostovsky ar. Kuryłowicz)
Masowe obchody poświęcone ruchu na poszczególnych rodzajach transportu.
Uroczysty pochód uczestniczył malowane i teatralno-Pobity wozami konnymi, ciągniki, pędy, samochody, motocykle, rowery.
Konkursy, wystawy, gry, przejażdżki czekają na turystów i mieszkańców agromiasteczko tego dnia.
Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
http://www.moskult.by/  
Tel.:8 (01515) 6 27 99 (11.00 - 20.00)
***
Праздник поэзии Стану песняй у народзе.jpg 
15 июля
Праздник поэзии «Стану песняй у народзе…» (Щучинский район, г.п. Острино)
В г.п. Острино местных жителей и гостей соберёт праздник в честь белорусской поэтессы, прозаика, актрисы и педагога – Алоизы Степановны Пашкевич (Тётки). Много интересных фактов смогут узнать участники праздника о биографии и творческой деятельности нашей знаменитой землячки.
Тел.: 8 (01514) 3 03 44
July 15
Feast of poetry "Become a song in the public ..."  (Shchuchin district, Ostrino)
On July 15 the residents and visitors of Ostrino gather for a holiday in honor of Belarusian poetess, writer, actress and teacher Aloiza Stepanovna Pashkevich (Tsyotka). The participants of the event can learn many interesting facts about the biography and creative activity of our famous compatriot.
Tel.: 8 (01514) 3 03 44
15 lipca
Święto poezji "Stanę pieśnią wśród narodu..." (Rejon Szczuczyński, miasteczko Ostryna)
Miasteczko Ostryna zbierze mieszkańców i gości na święto w cześć białoruskiego poety, pisarki, aktorki i pedagoga – Ałaizy Paszkiewicz (Ciotki). Uczestnicy wyżej wymienionej imprezy będą mieli okazję poznać wiele interesujących faktów z życia i twórczości słynnej rodaczki.
Tel.: 8 (01514) 3 03 44
***
праздник блинов.jpg 
15 июля
Праздник блинов (Дятловский район, аг. Белогурно)
Праздник блинов – это весёлое мероприятие, на котором люди разных возрастов узнают много нового о любимых лакомствах, попробуют блины с самыми разнообразными начинками и фаршами: сладкие, соленые, пресные, с кислинкой. Все желающие поучаствуют в увлекательных играх, послушают песни, активно проведут время с семьей, получат заряд положительных эмоций и ярких впечатлений.
http://ckdyatlovo.by/
Тел.: 8 (01563) 3 26 45, 8 (01563) 2 21 71 (10.00 -17.00)
15 July
The Fest of Pancakes (Belogurno, Dyatlovo region)
The feast of pancakes is a fun event where people of different ages learn a lot about their favorite treats, try pancakes with various fillings and minced meat: sweet, salty, tasteless, with a bit of sourness. All comers will take part in exciting games, listen to songs, spend time with their families, and get a charge of positive emotions and vivid impressions.
http://ckdyatlovo.by/
Tel.: 8 (01563) 3 26 45, 8 (01563) 2 21 71 (10.00 -17.00)
15 lipca
Święto naleśników (rejon Dziatłowski, agromiasteczko Białogórno)
Święto naleśników to wesoła impreza, gdzie ludzie różnego wieku dowiadują się dużo o swoim ulubionym daniu, smakują naleśniki słodkie, słone, przaśne, kwaskowate. Wszyscy chętni będą uczestniczali  w grach porywających, śpiewali piosenki, aktywnie spędzali czas z rodziną. Każdy otrzyma pozytywne emocje oraz jaskrawe wrażenia.
http://ckdyatlovo.by/
Tel.: 8 (01563) 3 26 45, 8 (01563) 2 21 71 (10.00 -17.00)
***
Свята вяндліны (аг.Коптевка) (2).jpg 
21 июля
«Свята вяндліны» (Гродненский район, аг. Коптевка)
Любителей вкусностей на празднике порадует изобилие копченых мясных продуктов. В программе мероприятия: конкурс «Лучшее мясное блюдо для Коптича», игровые программы для детей и взрослых, концертные программы любительских коллективов, выставка-продажа продовольственных товаров, изделий декоративно-прикладного искусства, сувенирной продукции, спортивные состязания по футболу, перетягиванию каната и поднятию гири на приз главного героя праздника Коптича, беспроигрышная лотерея, праздничная дискотека.
www.grodnokult.by
Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 – 18.00)
July 21
«Свята вяндліны» (Grodno region,  Koptevka)
Lovers of delicacies at the holiday will enjoy the abundance of smoked meat products. In the program of the event: the contest «The best meat dish for Koptić», game programs for children and adults, concert programs of amateur collectives, exhibition-sale of food products, arts and crafts, souvenirs, soccer, tug-of-war and lifting weights for the prize of the main hero of the holiday, a win-win lottery, a festive disco.
www.grodnokult.by
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 – 18.00)
21 lipca
"Święto wędliny" (Rejon Grodzieński, ag., Коpciuwkа)
Miłośników smakołyków na święta zachwyci bogactwo wędzonych produktów mięsnych. W programie imprezy: konkurs "Najlepsze danie mięsne dla Коpciuczа", programy dla dzieci i dorosłych, programy koncertowe amatorskich zespołów, wystawa-sprzedaż artykułów spożywczych, wyrobów rzemiosła artystycznego, pamiątek, zawody sportowe w piłce nożnej, przeciąganie liny i podnoszenia ciężarów na nagrodę głównego bohatera święta Коpciuczа, loteria, świąteczna dyskoteka.
www.grodnokult.by
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 – 18.00)
***
Праздник льна Лён фэст 2018.png 
21 июля
Праздник льна «Лён фэст-2018» (Кореличский район, д. Тиневичи)
Праздник, посвященный одной из основных сельскохозяйственных культур района – льну, состоится в д. Тиневичи  Кореличского района, крестьянском хозяйстве «Белые луга» во время цветения льна.
В программе праздника: обряд сбора льна, праздничное шествие, выставка-продажа мастеров декоративно-прикладного творчества, дегустация выпечки с семенем льна, выставка продукции ОАО «Кореличи-Лен».
Одновременно будут работать фотозона, тематические площадки, где жителям и гостям д. Тиневичи предложат принять участие в праздничной лотерее, развлекательных традиционных белорусских играх, конкурсах, поучаствовать в мастер-классах по бытовым танцам,  изготовлению оберегов изо льна для новорожденных, невест и многое другое.
http://korelichi-new.esy.es
Тел.: 8 (1596) 2 08 99, 7 10 86 (08.00 - 17.00)
July 21
Flax festival "Flax fest 2018" (Korelichi district, village Tinevichi, farm "White meadows")
A holiday dedicated to one of the main agricultural crops of the region - flax, will take place in the village of Tinevichi, Korelichi district, the peasant farm "White meadows" during the flowering of flax.
Program of the holiday:  rite of flax harvesting, festive procession, exhibition-sale of masters of decorative and applied creativity, tasting of baking with flax seed, exhibition of products of OJSC “Korelichi Flax”.
At the same time, there will be a photo zone, themed areas where residents and guests of the village of  Tinevichy will be invited to take part in the festive lottery, entertaining traditional Belarusian games, competitions, participate in master classes in everyday dances, making linen amulets for newborns, brides and much more.
http://korelichi-new.esy.es
Tel.: 8 (1596) 2 08 99, 7 10 86 (08.00 - 17.00)
21 lipca
Festiwal lnu "Festiwal lnu 2018" (Dzielnica Korelici, wieś Tinevichi, gospodarstwo "białe łąki")
Festiwal poświęcony jednej z głównych powierzchni upraw - len, który odbył się w miejscowości dzielnicy Tinevichi Korelici, gospodarstwo „ Białe łąki” w czasie kwitnienia lnu.
Program festiwalu: obrzęd zbierania lnu, parady, wystawy i sprzedaży mistrzów sztuki i rzemiosła, degustacja pieczenia z nasion lnu, wystawa produktów „Korelici-Len”.
Jednocześnie będzie działać strefę zdjęć, obszary tematyczne, gdzie mieszkańcy i goście Tinevichi zaproponował, że weźmie udział w loterii, Atrakcje tradycyjne białoruskie gry, konkursy, uczestniczyć w kursach mistrzowskich w tańcach domowych, produkcji amulety pościel dla niemowląt, narzeczonych i więcej.
http://korelichi-new.esy.es
Tel.: 8 (1596) 2 08 99, 7 10 86 (08.00 - 17.00)
***
Фестиваль бардовской песни памяти В.С. Высоцкого Музыка сердец.png 
21-22 июля

Фестиваль бардовской песни памяти В.С. Высоцкого «Музыка сердец» (Новогрудский  район,оз.Литовка)
Региональный фестиваль бардовской песни памяти В.Высоцкого "Музыка сердец" ежегодно собирает друзей на берегу оз.Литовка Новогрудского района.
Именно здесь, на этой легендарной земле, где в 1969 году проходили съемки фильма Виктора Турова «Сыновья идут в бой», во время которых Владимир Высоцкий и посетил Новогрудчину, проходит ежегодный фестиваль. Главное событие – это конкурс бардовской песни, участие в котором принимают авторы-исполнители, солисты и коллективы, работающие в жанре бардовской песни не только с Гродненской области, но из других регионов Беларуси. Со сцены звучат баллады, песни на военную тематику, туристические и, так сказать, песни из жизни.
http://nov-centr.of.by
Тел.: 8 (01797) 23309, 8 (01597) 60250
July 21-22
Bard song festival "Music of hearts"  in memory of V. S. Vysotskiy (Novogrudok district, Lake Litovka)
The regional bard song festival "Music of hearts" in memory of Vladimir Vysotskiy is an annual gathering of friends on the shore of lake Litovka in Novogrudok district.
On this legendary land in 1969 the movie by Victor Turov "Sons are going to struggle" was filmed.during which Vladimir Vysotsky and visited Nowogrodzie, annual festival. The main event is a contest of bard songs, which are used by authors, performers, soloists and bands working in the genre of bard songs not only from the region but from other regions of Belarus. Ballads,  military songs , travel  songs , life songs sound  on the stage.
http://nov-centr.of.by
Tel.: 8 (01797) 23309, 8 (01597) 60250
21-22 lipca
Festiwal pieśni bardowskiej pamięci W.S. Wysockiego "Muzyka serc" (rejon nowogródzki, jezioro Litówka)
Regionalny Festiwal bardowskiej piosenki pamięci Włodzimierza Wysockiego „Muzyka Serc” gromadzi przyjaciół na brzegu jez.Litówka rejon nowogródzki.
To właśnie tutaj, na tej legendarnej ziemi, gdzie w 1969 roku odbyło się kręcenie filmu Wiktora Turowa „Synowie idą do boju”, podczas którego Władimir Wysocki odwiedził Nowogródek, odbywa się  coroczny festiwal. Główne wydarzenie -konkurs bardowskiej pieśni, którym biorą udział autorzy - wykonawcy, solisci i zespoły nie tylko z obwodu grodzieńskiego, ale innych regionów Belarusi.Ze sceny można usłyszeć ballady, piosenki na wojenne motywy, turystyczne i tak mówić, pieśni z życia.
http://nov-centr.of.by
Tel.: 8 (01797) 23309, 8 (01597) 60250
***
Веломарафон Суседзі.jpg 
21 июля
Веломарафон «Суседзі» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)
«Суседзі» – ежегодный международный любительский веломарафон. Трасса марафона пролегает по живописным окрестностям Августовского канала. Марафон «Суседзi» предлагает участникам различные виды дистанции для любого возраста и спортивной подготовки. На выбор – три маршрута разной протяженности: от 7-километрового мини-марафона до 68-километрового полноценного марафона.
Тел.: 8 (0 152) 77 27 31
July 21 
A cycling marathon «Susiedzi» (Grodno district, The Augustow Canal, gate «Dombrovka»)
This is annual international amateur cycling marathon. The route of the marathon runs along the picturesque outskirts of the Augustow Canal. There are different types of distance for any age and sports training. At choice are three routes of different lengths: from a 7-kilometer mini-marathon to a 68-kilometer full-fledged marathon.
Теl.: 8 (0 152) 77 27 31
21 lipca
Maraton kolarski „Susiedzі” (rejon grodzieński, Kanał Augustowski, śluza „Dąbrówka”)
„Susiedzі”  to coroczny międzynarodowy amatorski maraton rowerowy. Trasa maratonu przebiega przez malownicze okolice Kanału Augustowskiego. Maraton „Susiedzі” proponuje uczestnikom różne rodzaje dystansów do pokonania dla dowolnego wieku i przygotowywania sportowego. Do wyboru są trzy trasy o różnej długości: od 7-kilometrowego mini-maratonu do 68-kilometrowego maratonu pełnowartościowego.
Tel.: +375 (152) 77 27 31
***
Праздник белорусского рушника.jpg
22 июля

Праздник белорусского рушника «Скарбы нашых продкаў» (Вороновский район, аг. Мисевичи, ул. Новая, 1)
Агрогородок Мисевичи в этот день расцветет от украшенных рушниками улиц.
В программе праздника: выставка народных умельцев самотканых рушнікоў, выставка-продажа работ мастеров районного отдела ремесел. Гостей ждет зажигательный концерт с участием лучших коллективов любительского творчества района, а также эстрадных исполнителей.
Самой главной частью праздника будет представление разных видов рушников: «набожнік», «хрысцінны», «вясельны і шлюбны», «пасажны», «каравайны», «для снапоў», «абыдзеннік», «уціральнік», «памінальны». Праздник завершится огромным «колесом дружбы» из рушников, в котором объединятся жители и гости агрогородка Мисевичи.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Тел.: 8 (01594) 4 04 20 (10.00 - 20.00), 2 24 05 (08.30 - 17.30)
July 22
Holiday Belarus towel "Treasures of our ancestors" (Voronovskii area, ar. Misevich Street. New, 1)
Agro Misevich this day blossom on the streets decorated with embroidered towels.
The festival program includes: an exhibition of folk artists samotkanyh "towels", an exhibition and sale of works of a regional department of crafts. It offers a exciting concert featuring the best amateur art collectives of the district, as well as singers.
The most important part of the festival will present various types of towels, "religionists", "hrystsinny", "wedding and marriage", "pasazhny", "karavayny", "for the sheaves", "abydennik", "utsiralnik", "memorial". End holiday huge "Wheel of Friendship" from towels, which will unite the residents and guests of the agro Misevich.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Tel.: 8 (01594) 4 04 20 (10.00 - 20.00), 2 24 05 (08.30 - 17.30)
22 lipca
Święto białoruskiego ręcznika "Skarby naszych przodków" (rejon Woronowski agm. Misiewiczy, ul. Nowa, 1)
Miasteczko Misiewiczy w ten dzień zakwitnie od ozdobionych  ręcznikami ulic.
W programie festiwalu: wystawa ludowych tkanych "ręczników", wystawa i sprzedaż prac twórców rejonowego działu rzemiosła. Ognisty koncert z udziałem najlepszych zespołów amatorskiej twórczości rejonu, a także artyści wykonawcy czekają na gości.
Najważniejszą częścią festiwalu będzie prezentacja różnych rodzajów ręczników: "nabożnik", "chrzcinny", "weselny i ślubny", "posażny", "dla snopów" i inne. Święto zakończy się wielkim "kołem przyjaźni" z ręczników, w którym spotkają się mieszkańcy i goście Misiewicz.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Tel.: 8 (01594) 4 04 20 (10.00 - 20.00), 2 24 05 (08.30 - 17.30)
***
праздник рыбака.jpg 
22 июля
Праздник рыбака (Дятловский район, п. Гезгалы)
В этот день любители рыбной ловли собираются у озера, чтобы  посоревноваться «кто кого» (ловля осуществляется удочкой или спиннингом с берега, без использования плавсредств).
Для жителей и гостей праздника предлагается концертная программа артистов Дятловского района, организовывается работа подворий, торговых точек, готовятся сувениры и беспроигрышная лотерея.
http://ckdyatlovo.by/
Тел.: 8 (01563) 3 35 70, 2 21 71 (10.00 -17.00)
22 July
The Fisherman’s Holiday (Gezgaly, Dyatlovo region)
On this day, lovers of fishing gather near the lake to compete "who is whom" (fishing is carried out by fishing rod or spinning from the shore, without using watercrafts).
The local residents and guests of the holiday is offered a concert program of Dyatlovo region’s artists, the work of farmsteads and outlets, souvenirs and all-prize lottery are prepared.
http://ckdyatlovo.by/
Tel.: 8 (01563) 3 35 70, 2 21 71 (10.00 -17.00)
22 lipca
Święto Rybaka (rejon Dziatłowski, osiedle Giezgały)
W ten dzień amatorzy połowu ryb zbierają się około jeziora, żeby współzawodniczyć „kto kogo”. (Połów ten realizuje się wędką lub spinningiem na brzegu bez wykorzystania środków pływackich).
Dla mieszkańców i gości święta proponuje się koncert artystów rejonu Dziatłowskiego, organizuje się praca podworków, punktów handlowych, przygotowują się pamiątki oraz loteria, w której każdy otrzyma prezent.
http://ckdyatlovo.by/
Tel.: 8 (01563) 3 35 70, 2 21 71 (10.00 -17.00)
***
Международный автофестиваль SUNDAY.png 
28 июля
Международный автофестиваль «SUNDAY» (Гродненский район, деревня Каролино, площадка аэроклуба возле оз. Юбилейное)
Проводится с 2010 года. В 2013 году стал международным. Ежегодно собирает более 200 участников с уникальными автомобилями из Беларуси, России, Польши, Литвы, Латвии и др. стран. В программе:  открытие фестиваля;  автозвук – самые громкие автомобили EMMA;  презентация «Шоу-каров»;  презентация «Янгтаймеров»;  презентация «Автобоевых машин»;  презентация «Стэнс»;  выступление «Радиомоделей»;  конкурс «Мисс SunDay-2017»;  презентация «Тюнинг»;  эротическая мойка автомобилей. Битва городов;  презентация «Ретромобилей»;  презентация «Аэрография» и «Винилография»;  выступление известных творческих коллективов;  Open Air;  работа аттракционов, зоны общепита.
Для гостей фестиваля организован палаточный городок.
www.grodnokult.by
Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 - 18.00)
July 28
International Auto Festival "SUNDAY" (Grodno region, the village of Carolino, the platform of the flying club near the Jubilee Lake)
Auto Festival has been held since 2010. In 2013 it became international. Annually gathers more than 200 participants with unique cars from Belarus, Russia, Poland, Lithuania, Latvia and other countries. In a Programme:  opening of the festival;  Auto sound - the loudest cars EMMA;  resentation of «Show Car»;  presentation of «Yang-timers»;  presentation of «Autoboog machines»;  presentation of «Stance»;  presentation of «Radio Models»;  contest «Miss SunDay 2018»;  presentation «Tuning»;  erotic car washing. Battle of cities;  presentation of «Retro Cars»;  presentation of «Aerography» and «Vinylography»;
 performance of well-known creative teams;  Open Air;  work of attractions, catering zones.
The  tent is organized for the guests of the festival.
www.grodnokult.by
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 - 18.00).
28 lipca
Międzynarodowy auto festiwal "SUNDAY" (Rejon Grodzieński, wieś Karolino, plac aeroklubu w pobliżu jeziora. Jubilejne)
Odbywa się od 2010 roku. W 2013 roku został międzynarodowym. Co roku gromadzi ponad 200 uczestników z unikalnymi samochodami z Białorusi, Rosji, Polski, Litwy, Łotwy i innych krajów. W programie: otwarcie festiwalu; auto- dźwięk – najgłośniejsze samochody EMMA;  prezentacja "Show auto";  prezentacja "Jangtajmer";  prezentacja "Аutоbojowych maszyn";  prezentacja "Stanz";  występ " Radio modeli ";  konkurs "Miss SunDay 2017";  prezentacja "Tuning";  erotyczna myjnia samochodów "Bitwa miast";  prezentacja " Retro auto";  prezentacja "Airbrush" i " Winylografja";  występ znanych zespołów twórczych;  Open Air;  placuwki rozrywki, strefy gastronomii.
Dla gości festiwalu zorganizowane pole namiotowe.
www.grodnokult.by
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 - 18.00)
*** 
VII Фестиваль уличного искусства.jpg
28-29 июля
VII Фестиваль уличного искусства (г. Гродно)
Окунуться  в атмосферу необычного и замечательного праздника жителям Гродно поможет фестиваль уличного искусства. В программе фестиваля выступления артистов, работающих в жанре пантомимы,   а также «живые статуи», музыканты, аниматоры, фаер-шоу и уличные экспериментальные театры, фокусники. Кроме насыщенной шоу-программы, все желающие смогут принять участие в мастер-классах по танцам, звуковой медитации, игре на музыкальных инструментах, ходьбе на ходулях, тактике и стратегии сценического боя. Самых бесстрашных ждет мастер-класс по работе с огнем.
Тел.: 8 (0152) 72 06 94
July 28-29
VII Festival of Street Art (Grodno)  
To plunge into the atmosphere of an unusual and wonderful holiday to residents of Grodno will help the festival of street art. In the program of the festival there are performances of artists working in the genre of pantomime, as well as “living statues”, musicians, animators, fire shows and street experimental theaters, magicians. In addition to a rich show program, everyone can take part in master classes in dance, sound meditation, playing musical instruments, walking on stilts, tactics and the strategy of stage combat. The most “fearless” waiting for a master class on working with fire.
Tel.: 8 (0152) 72 06 94
28-29 lipca
VII Festiwal Sztuki Ulicznej (m.Grodno)
Pogrążyć się w atmosferę niezwykłego i cudownego święta mieszkańcom Grodna pomoże festiwal sztuki ulicznej. Program festiwalu obejmuje występy artystów pracujących w gatunku pantomimy i „żywe rzeźby”, muzyków, artystów, fire show i ulicznych teatrów eksperymentalnych, magów.
Poza bogatym programem rozrywkowym każdy będzie mógł wziąć udział w kursach mistrzowskich tańca, medytacji dźwiękowej, grze na instrumentach muzycznych, chodzeniu na szczudłach, taktyki i strategii walki scenicznej. Najbardziej "nieustraszonych" czeka  klasa mistrzowska pracy z ogniem.
Tel.: 8 (0152) 72 06 94
***
Фестиваль бытовых танцев Жодишковский хоровод.jpg 
29 июля
Фестиваль  бытовых  танцев  «Жодишковский хоровод» (Сморгонский район, аг.Жодишки, ул. Первомайская, 2б)
Мероприятие приурочено к фэсту (День рождения святой Анны по католической конфессии), который широко чтят в данной местности. Цель праздника – возрождение танцевальных традиций региона. Основное место действия –  творческая площадка, на которой всем присутствующим предоставляется замечательная возможность увидеть традиционные бытовые танцы Жодишковского региона не только в исполнении местных артистов, но и гостей из других регионов, а также мастер-классы настоящих мастеров хореографического жанра.
http://www.rck.by/
Тел.: 8 (01592) 4 69 53, 2 10 61 (08.00 - 17.00)
July 29
Festival of household dances «Zhodishkovsky dance» (Smorgon district, ag. Zhodishki, Pervomaiskaya str., 2b)
The event is timed with the "Festival" (St. Anne's birthday on the Catholic faith), which is widely honored in this area. The purpose of the holiday is to revive the dance traditions of the region. The main place of action is a creative platform where all people present are given a wonderful opportunity to see the traditional dances of the Zhodishky region performed by local artists, but also by guests from other regions, as well as master classes of real artists of the choreographic genre.
http://www.rck.by/
Tel.: 8 (01592) 4 69 53, 2 10 61 (08.00 - 17.00)
29 lipca
Festiwal tańców domowych «Taniec Żodziszkowski» (Dzielnica Smorgon, m. Zhodishki, ul. Pervomajska, 2b)
Impreza jest planowana na  „Fest” (Urodziny Anny religii katolickiej), który jest powszechnie szanowany w okolicy. Celem wakacji jest odrodzenie tradycji tańca w regionie. Główne miejsce akcji - twórcza platforma, na której wszyscy obecni pod warunkiem wspaniałą okazję obejrzeć tradycyjne tańce domowe  Żodziszkowskiego  regionu  nie  tylko  przez  miejscowych artystów, ale także gości z innych regionów, a także mistrzowskich klasach tych mistrzów choreograficznego gatunku.
http://www.rck.by/
Tel.: 8 (01592) 4 69 53, 2 10 61 (08.00 - 17.00)
***
праздник меда.png 
29 июля
Праздник мёда (Дятловский р-н, аг. Раклевичи)
Накануне Медового спаса в агрогородке Раклевичи проходит Праздник меда.
В программе – развлекательная эстафета среди команд  КСУП и организаций района, торжественное открытие, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества и концерт лучших артистов Дятловского района.
http://ckdyatlovo.by/
Тел.: 8 (01563) 2 21 71, 6 06 29 (10.00 -17.00)
29 July
Honey Festival (Raklevichi, Dyatlovo region)
There is a Honey Festival on the eve of Honey Savior in Raklevechi.
In the program: an entertaining relay race among the teams of the agricultural production cooperatives and organizations of the area, a ceremonial opening, an exhibition-sale of decorative and applied art and a concert of the best artists of the Dyatlovo region.
http://ckdyatlovo.by/
Tel.: 8 (01563) 2 21 71, 6 06 29 (10.00 -17.00)
29 lipca
Święto Miodu (rejon Dziatłowski, agromiasteczko Raklewiczy)
W przeddzień „Miodowego Spasu” w agromiasteczku Raklewiczy prowadza się święto miodu.
Program: sztafeta rozrywkowa wśród zespołów  rolnychy oraz organizacji rejonowych, uroczyste otwarcie, wystawa-sprzedaż wyrobów twórczości dekoracyjno-stosowanej i koncert najlepszych artystów rejonu Dziatłowskiego.
http://ckdyatlovo.by/
Tel.: 8 (01563) 2 21 71, 6 06 29 (10.00 -17.00)
***
Чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике.JPG 
Июль
Чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике (г. Гродно)
Соревнования пройдут под патронажем депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председателя федерации легкой атлетики Республики Беларусь Вадима Девятовского.
В предстоящем спортивном форуме примут участие звезды белорусского спорта, претендующие на участие в международных соревнованиях.
Тел.: 8 (0152) 77 28 77  
July
Championship of the Republic of Belarus in Athletics (Grodno)
Competitions will be held under the patronage of the deputy of the House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus, the chairman of the Athletics Federation of the Republic of Belarus Vadim Devyatovsky.
The upcoming sports forum will be attended by the stars of Belarusian sports, claiming to participate in international competitions.
Tel .: 8 (0152) 77 28 77
Lipiec
Mistrzostwa Republiki Białoruś w lekkiej atletyce (Grodno)
Mistrzostwa odbędą się pod patronatem deputowanego Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś, przewodniczącego Federacji lekkiej atletyki Republiki Białoruś Wadzima Dziewiatowskiego.
W zbliżającym się forum sportowym wezmą udział gwiazdy białoruskiego sportu, przyjmujące udział w międzynarodowych mistrzostwach.
Tel.: 8 (0152) 77 28 77
***
фестиваль Кинемо.JPG 
Июль
Фестиваль «Кинемо» (г.Гродно, УК «Гродненский государственный музей истории религии»)
На протяжении трех вечеров во внутреннем дворике музея будут демонстрироваться немые фильмы классиков мирового кинематографа, озвученные современными белорусскими и зарубежными музыкантами и композиторами. Гостей ждет немое кино, живая музыка.
Тел.: 8 (0152) 74 02 72
July
Festival «Kinemo» (Grodno, AC "Grodno State Museum of the History of Religion")
For three evenings, silent films of the classics of the world cinema, sounded by modern Belarusian and foreign musicians and composers, will be shown in the courtyard of the museum. Guests are waited by a silent cinema, live music.
Tel.: 8 (0152) 74 02 72
Lipiec
Festiwal „Kinemo” (Grodno, UK "Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historii Religii")
W ciągu trzech wieczorów na dziedzińcu Muzeum zostaną przedstawione nieme filmy klasyczne światowego kinematografu, udźwiękowione przez współczesnych białoruskich i zagranicznych muzyków i kompozytorów. Na gości czeka nieme kino, muzyka na żywo.
Tel.: 8 (0152) 74 02 72
***
Международная XXXI многодневная велогонка Неман (Беларусь-Польша).jpg 
Июль
Международная XXXI многодневная велогонка «Неман»  (Беларусь-Польша) (Гродненский район, г. Гродно)
Международная велогонка «Неман» в юбилейный 30 раз традиционно пройдет на территории Гродненской области и Подлясского воеводства Республики Польша. В программе соревнований: индивидуальные и групповые гонки, гонки-критериум среди юниоров 1999-2000 г.р.
Тел.: 8 (0152) 74 35 73
July
International XXXI multi-day bicycle race "Neman" (Belarus-Poland) (Grodno district, Grodno)
The international cycling race "Neman" will be traditionally held 30 times on the territory of Grodno region and Podlaskie province of the Republic of Poland. In the program of competitions: individual and group races, race-criterium among juniors 1999-2000 of a birth.
Tel.: 8 (0152) 74 35 73
Lipiec
Międzynarodowy XXXI wielodniowy wyścig rowerowy "Niemen" (Białoruś-Polska) (rejon grodzieński, Grodno)
Międzynarodowy wyścig rowerowy "Niemen" w jubileuszowy 30 raz tradycyjnie odbędzie  się na terenie obwodu grodzieńskiego i województwa podlaskiego Rzeczypospolitej Polski. W programie zawodów: wyścigi indywidualne i grupowe, wyścigi-kryterium wśród juniorów 1999-2000 r.ur..
Tel.: 8 (0152) 74 35 73
***
Международный кубок по скандинавской ходьбе в Гродно.jpg 
Июль
Международный кубок по скандинавской ходьбе в Гродно (г. Гродно)
Международный кубок – первое мероприятие грандиозного масштаба по скандинавской ходьбе в Беларуси. Участникам будут предложены  дистанции в 5 и 10 км. За звание лучшего смогут побороться спортсмены из Беларуси, России, Украины и Польши. Кроме того, для участников будут проведены мастер-классы от сертифицированных тренеров и инструкторов, чтобы улучшить качество занятий спортсменов.
Тел.:8 (0152) 77 37 27   
July
International Cup for Scandinavian walking in Grodno (Grodno)
The International Cup is the first grand scale event for Scandinavian walking in Belarus. Participants will be offered a distance of 5 km and 10 km. Athletes from Belarus, Russia, Ukraine and Poland will be able to compete for the title of the best. In addition, participants will be provided with master classes from certified trainers and instructors to improve the quality of athletes' training.
Tel.: 8 (0152) 77 37 27  
Lipiec
Międzynarodowy Puchar Skandynawskich spacerów w Grodnie (Grodno)
Międzynarodowy Puchar to pierwsza wielka impreza na skandynawskie spacery na Białorusi. Uczestnicy będą mieli dystans 5 km i 10 km. Sportowcy z Białorusi, Rosji, Ukrainy i Polski będą mogli konkurować o tytuł najlepszego. Ponadto odbędzie się szkolenie od certyfikowanych trenerów i instruktorów w celu poprawy jakości treningu sportowców.
Tel.: 8 (0152) 77 37 27
***

Бал православной молодежи.jpg
Июль
Бал православной молодежи (г. Новогрудок, Центр культуры, пл.Ленина,7)
Череду рождественских праздников, организуемых совместно с Новогрудским благочинием, по традиции завершает бал православной молодежи. В очередной раз новогрудчане смогут окунуться в волшебный мир этого яркого и неповторимого мероприятия, которое каждому присутствующему подарит много удивительных и незабываемых впечатлений.
Удивительную атмосферу старины создадут дамы в красивых платьях, кавалеры в смокингах, приятная музыка, вальс, полонез и бальные танцы. Для  зрителей по традиции будут подготовлены танцевальные игры.
Контактная информация: Ковальская Н.П. – директор ГУК «Новогрудский районный Центр культуры и народного творчества», тел. 8 (01597) 60-250,
http://nov-centr.of.by
Линник С.Н. – заведующий отделом культурно-массовой работы и народного творчества, тел. 8(01597) 22932
July 
The ball of Orthodox youth (Novogrudok, Cultural Center, Lenina square, 7)
A series of Christmas celebrations is organized in cooperation with Novogrudok deanery. It traditionally ends with  the ball of Orthodox youth. As usual Novogrudok residents will be able to plunge into the magical world of this colorful and unique event, which will give a lot of amazing and unforgettable experience.
Amazing atmosphere will be created by ladies in beautiful dresses, gentlemen in tuxedos, nice music, a waltz, Polonaise and ballroom dancing. Dance games will be prepared  for spectators.
Contact information: Kovalskaya N. P. - Director SEC "Novogrudok District Center for Culture and Folk Art", tel: 8(01597)60-250,
http://nov-centr.of.by
Linnik S. N. – head of the Department of cultural work,  arts and crafts, tel: 8(01597) 22932
Lipiec 
Bal Prawosławnej Młodzieży (Nowogródek, Centrum Kultury, Plac Lenina, 7)
Szereg świąt Bożego Narodzenia organizowany wspólnie z dekanatem nowogródzkim tradycyjnie kończy bal młodzieży prawosławnej. Kolejny raz nowogródzianie będą mogli pogrążyć się w magicznym świecie tego malowniczego i niepowtarzalnego wydarzenia, które dostarczy każdemu  wiele niesamowitych i niezapomnianych wrażeń.
Wspaniałą atmosferę dawnych czasów będą tworzyć kobiety w pięknych sukienkach, panowie w smokingach, przyjemna muzyka, walc, polonez i tańce balowe. Dla publiczności według tradycji przygotowywane będą gry taneczne.
Informacje kontaktowe: Kowalska N.P. – Dyrektor rejonowego Centrum Kultury i Sztuki Ludowej, tel. 8 (01597), 60-250,
http://nov-centr.of.by
Linnik S. N. – szef wydziału kultury i sztuki masowej i ludowej, tel. 8 (01597) 22932
Гродненская правда
Комментарии (0)