Гродненщина - вчера и сегодня

Сентябрь / SEPTEMBER / WRZESIEN

31.10.2017.
bulves-71943402.jpg
3 сентября
Праздник картофеля (Дятловский район, аг. Хвиневичи)
Праздник, посвященный хозяйке белорусского стола, станет полноценным мероприятием для разновозрастной категории населения.
В рамках праздника организаторы представят широкий ассортимент блюд из картофеля, устроят их дегустацию, поделятся рецептами приготовления. «Сельская веселая эстафета» — соревнование среди команд КСУП и организаций района. Также в программе праздника – концерт лучших артистов любительского творчества Дятловского района.
На протяжении праздника будут работать торговые ряды, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, детская площадка, аттракционы.
http://ckdyatlovo.by/
Тел.: 8 (01563) 3 95 82, 2 21 71 (10.00 - 17.00)
3 September
Potato Holiday (Hvinevichi, Dyatlovo region)
The holiday, dedicated to the hostess of the Belarusian cuisine, will become a full-fledged event for people of different age.
During the holiday the organizers will present a wide range of potato dishes, arrange their tasting and share recipes. "Merry rural relay race" is a competition among the teams of CCSP and the organizations of the area.  There is also a concert of the best artists of amateur art of the Diatlovo in a program of the holiday.
During the holiday there will be shopping malls, an exhibition-sale of arts and crafts, children's playground and an amusement ground.
http://ckdyatlovo.by/
Tel.: 8 (01563) 3 95 82, 2 21 71 (10.00 - 17.00)
3 września
Święto ziemniaków (rejon Dziatłowski, agromiasteczko Chwiniewiczy)
Święto, poświęcone gospodyni stoła białoruskiego, będzie prawdziwą imprezą dla każdego.
W ramach przedsięwzięcia organizatorzy zaprezentują szeroki wybór potraw ziemniaczanych oraz ich degustacje, podzielą się przepisami. „Wesoła sztafeta wieska” to jest współzawodnictwo wśród zespołów  rolnychy   i organizacji rejonu. Również będzie koncert najlepszych artystów twórczości amatorskiej rejonu Dziatłowskiego.
W ciągu święta będą pracowały punkty handlowe, wystawa-sprzedaż wyrobów twórczości dekoracyjno-stosowanej, ogródek jordanowski oraz atrakcje.
http://ckdyatlovo.by/
Tel.: 8 (01563) 3 95 82, 2 21 71 (10.00 - 17.00)
***
помидор.JPG 
8 сентября
Праздник «Іўеўскі памідор» (г. Ивье, набережная городского озера)
В программе праздника: театрализованное шествие «Помидорный бум»; мастер-классы по изготовлению героя праздника – Помидора – из различных материалов и в разнообразной технике декоративно-прикладного искусства; спортивно-томатные состязания «Сеньор Помидор – наш великий чемпион»; выставка-продажа и дегустация помидоров; выставка-продажа сувенирной продукции народных мастеров; эстрадный концерт коллективов района; ночная дискотека.
Будут организованы конкурсы:  на лучший овощной карнавальный костюм («Мисс Помидорка» и «Мистер Помидор»), на самое оригинальное огородное чучело «Чудище в огородище»,  на оригинальное приготовление овощных блюд, закусок и салатов «Ударим помидором по аппетиту».
На празднике будут работать торговые ряды, аттракционы.
Тел.: 8 (01595) 6 07 25
September 8
Holiday "Ivy Tomato" (Ive, lakefront)
Mass celebrations, dedicated to the popular in Ivye vegetable - tomato. In the program: theatricalization, concerts, contests for the best vegetable costume, competition for the most original vegetable scarecrow, for the best dish from tomatoes, master classes for making Tomato in various techniques of decorative and applied art; Exhibition-sale and tasting of tomatoes, souvenirs; Work shopping arcades, attractions.
Tel.: 8 (01595) 6 07 25
8 wrzesnia
Holiday „Ivie pomidor” (g.Ive, promenada nad jeziorem)
Swięto poswiecone najbardziej popularnym warzywom w Iwie – pomidoru. Program Swiąteczny: koncert, konkursy, wystawa i sprzedaz róznych gatunków warzywa Iwia.
Tel.: 8 (01595) 6 07 25
***
Рыцарский турнир Меч Лидского замка.png 
8 сентября

Рыцарский турнир «Меч Лидского замка»  (г. Лида, государственное учреждение «Лидский районный центр культуры и народного творчества», ул. Победы, 37а. Место проведения – Лидский замок)
Одним из самых зрелищных брендовых мероприятий города Лиды является рыцарский турнир «Меч Лидского замка». Цель мероприятия – популяризация средневековых рыцарских искусств, сохранение культурно-исторического наследия, привлечение туристов на Лидчину.
Более 3000 посетителей принимает Лидский замок в дни проведения турнира.
Начинается турнир с театрализованного открытия, в котором принимают участие рыцарские клубы города Лиды.   
В течение дня зрителям предлагаются яркие и незабываемые представления: конный турнир, пеший индивидуальный рыцарский турнир «Меч бастард» и командный рыцарский турнир «Турнир пятерок» с участием рыцарских клубов Беларуси и России. Звучным украшением праздника является выступление музыкальных групп.
В программе турнира будет предусмотрено немало интерактивных мероприятий – это и битва за платок прекрасной дамы, и мастер-класс от танцевального коллектива по средневековым танцам, и многое другое.
https://rmcnt-lida.jimdo.com/
Тел.: 8 (0154) 52 04 92, 52 02 49 (08.30 - 17.30)
September 8
Knight tournament "The Sword of the Lida Castle" (Lida city, the state institution "Lida regional center of culture and folk art", Pobeda St., 37a. The venue is the Lida Castle)
One of the most spectacular brand events of the city of Lida is the knight tournament "The Sword of the Lida Castle". The purpose of the event is to promote medieval knight art, preserve cultural and historical heritage, attract tourists to Lida.
The Lida Castle  hosts more than 3,000 visitors on the days of the tournament.
The tournament begins with a theatrical opening, in which knight clubs of  Lida city  take part.
During the day the spectators can enjoy bright and unforgettable performances: an equestrian tournament, an individual knight tournament "Sword Bastard" and a team knight tournament "Fives tournament" with knight clubs of Belarus and Russia. The music on the streets is played by different bands to make the celebration merry. The day is full of interactive events such as the battle for a beautiful lady's handkerchief, a master class from a  medieval dance group and much more.
https://rmcnt-lida.jimdo.com/
Tel.: 8 (0154) 52 04 92, 52 02 49 (08.30 - 17.30)
8 wrzesnia
Turniej rycerski "Miecz lidzkiego zamku" (Lida, zakład  państwowy "Lidzkie rejonowe centrum kultury i sztuki ludowej", ul. Pobiedy, 37a. Miejsce – lidzki zamek)
Jednym z najbardziej spektakularnych markowych imprez miasta Lidy jest turniej rycerski  "Miecz lidzkiego zamku". Celem imprezy jest popularyzacja średniowiecznych sztuk rycerskich, ochrona dziedzictwa historyczno-kulturalnego, przyciągnięcie turystów na ziemię lidzką.
Ponad 3000 zwiedzających przyjmuje lidzki zamek w dniach turnieju.
Turniej rozpoczyna się z teatralizowanego otwarcia, w którym biorą udział kluby rycerskie miasta Lidy.
W ciągu dnia widzom oferowane są barwne i niezapomniane widoki: turniej konny, pieszy indywidualny turniej rycerski "Miecz bastardowy" i drużynowy turniej rycerski "Turniej piątek" z udziałem klubów rycerskich z Białorusi i Rosji. Dźwięczną ozdobą festiwalu jest występ zespołów muzycznych.
W programie turnieju są przewidziane liczne imprezy interaktywne: bitwa o chustę pięknej pani, warsztaty przygotowane zespołem tanecznym specjalizującym się w średniowiecznych tańcach i wiele innych.
https://rmcnt-lida.jimdo.com/
Tel.: 8 (0154) 52 04 92, 52 02 49 (08.30 - 17.30)
***
праздник рыбака.jpg 
9 сентября
Праздник «Свята рыбака» (Вороновский район, аг. Дотишки, ул. Советская, 9)
Праздник соберет рыболовов-любителей и профессионалов рыбной ловли из Вороновского и других районов. Программа мероприятия включает конкурсы «Без труда не вытянешь рыбку из пруда», «Горячая уха, подруга рыбака», «Кулинарный шедевр из рыбы».
На празднике будут организованы тематические подворья, где каждый желающий сможет полакомиться блюдами из рыбы. Дети проявят себя на мастер-классах по шаромоделированию, весело проведут время на аттракционе «Жирмунская рыбалка».
Праздник запомнится гостям мастер-классами от рыболовов-профессионалов.
На протяжении дня пройдут концертные программы коллективов любительского творчества Гродненской области и звезд белорусской эстрады.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by  
Тел.: 8 (01594) 4 38 05 (10.00 - 20.00), 2 24 05 (8.30 - 17.30)
September 9
Holiday "Holy Fisherman" (Voronovsky District, Ag., Dotishki, Sovetskaya Street 9)
The festival will bring together amateur anglers and fishing professionals from Voronovsky and other regions. The program of the event includes competitions "Without difficulty you will not pull a fish out of a pond", "Hot ear, a fisherman's friend", "Culinary masterpiece from fish".
The festival will organize thematic farmsteads, where everyone can eat fish dishes. Children will show themselves at the master classes on balloon modeling, have fun at the attraction "Zhirmunskaya fishing".
The festival will be remembered by guests with master classes from professional fishermen.
During the day, concert programs of amateur creative groups of the Grodno region and Belarusian pop stars will be held.
http: //www.voronovo.grodno-rеgion.by.
Tel.: 8 (01594) 4 38 05 (10.00 – 20.00), 2 24 05 (08.30 - 17.30)
9 września
Uroczystość "Święto rybaka" (rejon Woronowski, agm. Dociszki, ul. Sowiecka, 9)
Święto zbierze wędkarzy-amatorów i profesjonałów połowów z Вороновского i innych rejonów. Program imprezy obejmuje konkursy "Bez pracy nie wyciągnąć ryby ze stawu", "Gorąca juszka, dziewczyna rybaka", "Kulinarne arcydzieło z ryb".
Na uroczystości będą organizowane tematyczne dworki, gdzie każdy może skosztować dańia z ryb. Dzieci będą bawić się na karuzelę "żyrmunskie  wędkarstwo".
Święto obieca gościom klas mistrzowskich od wędkarzy profesjonałów.
W ciągu dnia odbędą się programy koncertowe zespołów amatorskiej twórczości obwodu Grodzieńskiego i gwiazd białoruskiej estrady.
http: //www.voronovo.grodno-rеgion.by.
Tel.: 8 (01594) 4 38 05 (10.00 – 20.00), 2 24 05 (08.30 - 17.30)
***
Библионоч.png 
14 сентября
«Библионочь-2018» (г. Лида, государственное учреждение культуры «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы», ул. Ленинская, 10)
В 2018 году «Библионочь» будет посвящена кинематографу. На тематической площадке, расположенной по адресу: ул. Ленинская, 10, всех желающих будут ждать интересные и познавательные игры, квесты, книжные выставки, просмотры кинофильмов.
http://www.libro-lida.by/
Тел.: 8 (0154) 52 54 61, 53 07 40 (08.30 - 17.30)
September 14
Library night-2018 (Lida city, the state cultural institution "Lida district library named after Yanka Kupala", Leninskaya str., 10)
In 2018 " Library night " will be devoted to the cinema. On a theme site located at  Leninskaya street, 10 everyone is welcomed to take part in interesting games, quests, see book exhibitions or watch some movies.
http://www.libro-lida.by/
Tel.: 8 (0154) 52 54 61, 53 07 40 (08.30 - 17.30)
14 września
"Biblionoc-2018" (Lida, państwowy zakład kultury "Lidzka rejonowa biblioteka imienia Janki Kupały", ul. Leninskaja, 10)
W 2018 roku "Biblionoc" będzie poświęcona kinematografii. Na placówce tematycznej, znajdującej  się pod adresem: ul. Leninskaja, 10, na wszystkich chętnych będą czekać ciekawe i zabawne gry, questy, wystawy książek, przegląd filmów.
http://www.libro-lida.by/
Tel.: 8 (0154) 52 54 61, 53 07 40 (08.30 - 17.30)
***
гамоняць пушчы ьеларуския.jpg 
15 сентября
«Трофи-рейд ЗУБРЫ» (г. Свислочь, городской  парк ул. Дзержинского) проводится в рамках областного экологического фестиваля леса «Гамоняць пушчы беларускія»
Трофи-клуб «Беловежские зубры» приглашает всех любителей бездорожья и экстрима на ежегодный «Трофи-рейд ЗУБРЫ».
Соревнования в таком формате проводятся с 2010 года. А вот на порозовской земле любители экстрима и бездорожья встречаются уже четвертый год.
Мероприятие представляет собой трофи-рейд с ориентированием по легенде + GPS-навигатору. Соревнования являются любительскими и проводятся со строгим соблюдением Правил дорожного движения. Для участия необходим полноприводный автомобиль.
kultura-svislosh.by
Тел.: 8 (01513) 7 02 57, 3 34 82 (08.00 - 17.00)
September 15
Trophy-raid “Zubry” Carried out during Regional Environmental Forest Festival “Byelorussian PuschaWhisper” (Svisloch, Dzerzhinskogo str., town park)
The trophy club "Belovezha Zubry" invites all fans of extreme sports to the annual "Trophy-raid “ZUBR".
Competitions in this format are held from 2010 In Belarus. Here, on Porozovo land, lovers of extreme offroad competitions are meet for the fourth year.
The event is a movement offroad, using a map and GPS-navigator for guidance. Competitions are amateur and conducted with strict observance of the road rules. An all-wheel drive car is required for participation.
kultura-svislosh.by
Tel.: 8 (01513) 7 02 57, 3 34 82 (08.00 - 17.00)
15 września
Odbywa się w ramach regionalnego festiwalu ekologicznego lasu "Hałasują puszczy białoruskie" "Trophy-rajd  - ŻUBRY" (m. Świsłocz, park miejski, ul. Dzierżyńskiego)
Trophy club "Białowieskie żubry" zaprasza wszystkich miłośników off-road i sportów ekstremalnych na gali "Trophy-rajd ŻUBRY".
Zawody w takim formacie odbywają się od 2010 roku. Impreza stanowi trophy-rajd z оorientację według legendy + GPS. Zawody są amatorów profesjonalistów i odbywają się ze ścisłym przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Do udziału wymagany jest napęd na wszystkie koła samochód.
kultura-svislosh.by
Tel.: 8 (01513) 7 02 57, 3 34 82 (08.00 - 17.00)
***
история лидчины.jpg 
15 сентября
Научно-практическая конференция «История Лидчины», посвященная 695-летию со дня основания города Лиды (г. Лида, государственное учреждение «Лидский историко-художественный музей», ул. Победы, 37а, место проведения – конференц-зал Лидского замка)
Организаторы: ГУ «Лидский историко-художественный музей» и Институт истории Академии наук Республики Беларусь.
Конференция будет проводиться в формате пленарного заседания, планируется обсуждение вопросов на краеведческую и историческую тематику. Основные темы конференции: «Лида в период Средневековья», «Лидчина в 20-30-е годы ХХ столетия», «Начало войны на Лидчине», «Первые предприятия Лидчины», «Як у нас на Лідчыне гавораць», «Фауна и флора Лидчины».
Во время проведения конференции состоится презентация выставки «Ліда на старой паштоўцы».
http://lixmuseum.by/ru/glavnaya/
Тел.: 8 (0154) 53 22 94, 52 13 91 (08.30 - 17.30)
September 15
Scientific and Practical Conference "The History of Lida", dedicated to the 695th anniversary of the foundation of Lida city (Lida city, state institution "Lida Historical and Art Museum", Pobeda St., 37a, the venue is the Lida Castle conference hall)
Organizers: State Institution "Lida Historical and Art Museum" and History Institute of  the Academy of Sciences of Belarus.
The conference will be held  as a  plenary session. Issues on the regional and historical topics are planned to be discussed. The main topics of the conference: "Lida in the Middle Ages", "Lida in the 20-30s of the XX century", "The Beginning of the War in Lida ", "The First Enterprises of Lida", "The languages spoken in Lida", "Fauna and flora of Lida. "
During the conference the presentation of the exhibition "Lida in an old postcard" will be held.
http://lixmuseum.by/en/glavnaya/
Tel.: 8 (0154) 53 22 94, 52 13 91 (08.30 - 17.30)
15 września
Naukowo-praktyczna konferencja "Historia Lidczyny", poświęcona 695-lecia założenia miasta Lida. (Lida, zakład państwowy "Lidzkie muzeum historii i sztuki", ul. Pobiedy, 37a, miejsce - sala konferencyjna lidzkiego zamku)
Organizatorzy: ZP "Lidzkie muzeum historii i sztuki i Instytut historii Akademii nauk Republiki Białoruś.
Konferencja będzie odbywać się w formie sesji plenarnej, planowane jest omówienie zagadnień o tematyce historycznej i krajoznawczej. Główne tematy konferencji: "Lida w okresie średniowiecza", "Ziemia lidzka w 20-30-tych latach XX wieku", "Początek wojny na ziemi lidzkiej", "Pierwsze przedsiębiorstwa ziemi lidzkiej", "Jak u nas na ziemi lidzkiej mówią", "Fauna i flora ziemi lidzkiej".
Podczas konferencji odbędzie się prezentacja wystawy "Lida na starej pocztówce".
http://lixmuseum.by/en/glavnaya/
Tel.: 8 (0154) 53 22 94, 52 13 91 (08.30 - 17.30)
***
карнавал вяселосци.JPG 
15 сентября
Областной открытый фестиваль игры «Карнавал весялосці» (г.п. Вороново, ул. Советская, 29)
Доброй традицией стало проведение на гостеприимной вороновской земле открытого областного фестиваля игры «Карнавал весялосці».
Зажигательный праздник соберет лучшие народные и образцовые театры игры, организаторов досуга учреждений культуры и образования области.
В мероприятии примут участие представители Польши, Литвы и России. Красочный «Карнавал весялосці» непременно откроет новые имена среди мастеров хорошего настроения, а также вызовет в душе каждого участника праздника самые добрые и чистые чувства.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Тел.: 8 (0152) 74 36 09 (08.30 - 17.30), 8 (01594) 2 24 05 (08.30 - 17.30)
September 15
Regional open festival of the game "Carnival of the Months" (Voronovo city, Sovetskaya str., 29)
A good tradition was the holding of the open regional festival of the game "Carnival of the Veils" on the hospitable Ravensian land.
Incendiary celebration will bring together the best folk and exemplary theaters of the game, the organizers of leisure of the culture and education institutions of the region.
The event will be attended by representatives of Poland, Lithuania and Russia. The colorful "Carnival of Vesyalosci" will undoubtedly open new names among the masters of good mood, and also will bring in the soul of each participant of the holiday the most kind and pure feelings.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Tel.: 8 (0152) 74 36 09 (08.30 - 17.30), 8 (01594) 2 24 05 (08.30 - 17.30)
15 września
Obwodowy otwarty festiwal gry "Karnawał wesołości" (m. Woronowo, ul. Sowiecka, 29)
Tradycją stało się organizowanie na gościnnej ziemi woronowskiej otwartego regionalnego festiwalu gry "Karnawał wesołości".
Zapalające święto zbierze najlepsze ludowe i wzorowe teatry gry, organizatorów wypoczynku instytucji kultury i edukacji obwodu.
W imprezie wezmą udział przedstawiciele Polski, Litwy i Rosji. Kolorowy "Karnawał wesołości" z pewnością otworzy nowe nazwiska wśród mistrzów dobrego nastroju, a także spowoduje w duszy każdego uczestnika święta same dobre i czyste uczucia.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Tel.: 8 (0152) 74 36 09 (08.30 - 17.30), 8 (01594) 2 24 05 (08.30 - 17.30)
***
День города Гродно.png
15 сентября
День города Гродно, 890 лет.
Запланирована яркая развлекательная программа с участием артистов белорусской и российской эстрады, коллективов города. Будут работать интерактивные площадки, выставки техники. На улицах города Гродно можно будет услышать уличных музыкантов, познакомиться с выставками мастеров народного творчества и побывать в ресторане под открытым небом.
Контактные телефоны: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, время работы 8.00 – 17.00, пн.-пт.), + 375 15 2 68 38 20, + 375 15 2 68 38 23 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», время работы 8.30 – 17.30, пн.-пт.).
September 15
Day of the city of Grodno, 890 years .
A bright entertainment program is planned with the participation of artists of the Belarusian and Russian pop music bands and the city's collectives. There will be interactive platforms, equipment exhibitions. On the streets of Grodno, you will be able to hear street musicians, get acquainted with the exhibitions of masters of folk art and visit an open-air restaurant.
Tel.: 8 (0152) 72 06 94
15 września
Dzień miasta Grodna, 890 lat.
Zaplanowany jest jaskrawy program rozrywkowy z udziałem artystów białoruskich i rosyjskich zespołów muzyki estradowej oraz kolektywów miasta. Będą pracować interaktywne placówki, wystawy techniki. Na ulicach miasta Grodna można usłyszeć ulicznych muzyków, zapoznać się z wystawami mistrzów sztuki ludowej i zwiedzić restaurację na otwartym powietrzu.
Tel.: 8 (0152) 72 06 94
***
фестиваль книги.JPG 
15 сентября
ІІ Фестиваль книги «Книжные сокровища Беларуси» (г. Гродно, территория Нового замка)
Фестиваль, который объединяет любителей книги и чтения. В программе: встречи с писателями, поэтами и издателями книг; знакомство с лучшими образцами отечественной литературы; интеллектуальные игры и конкурсы; литературные викторины; театрализованные представления по произведениям белорусских и зарубежных авторов; мастер-классы по изготовлению литературных героев и др.
Тел.: 8 (0152)73 81 05, 72 34 55  
September 15
The 2nd Book Festival "Book Treasures of Belarus" (Grodno, the territory of the New Castle)
A festival that unites book lovers and readers. In the program: meetings with writers, poets and book publishers; acquaintance with the best samples of National literature; intellectual games and competitions; literary quizzes; theatrical performances on the works of Belarusian and foreign authors; master classes on the production of literary heroes, etc.
Tel.: 8 (0152) 73 81 05, 72 34 55  
15 września
II Festiwal Książki "Książkowe skarby Białorusi" (Grodno, terytorium Nowego Zamku)
Festiwal, który łączy miłośników książek i czytania. W programie: spotkania z pisarzami, poetami i wydawcami książek; znajomość z najlepszymi przykładami literatury krajowej; intelektualne gry i konkursy; literackie quizy; spektakle teatralne według dzieł białoruskich i zagranicznych autorów; wyroby bohaterów literackich i tc.
Tel.: 8 (0152) 73 81 05, 72 34 55
***
день соседей.jpg 
16 сентября
Праздник улицы моей «День соседей» (Вороновский район, аг. Вороновка)
Праздник будет включать в себя театрализованное представление, концертную программу, дискотеку под открытым небом. Во время праздника будут проводиться конкурсы «Угощение для соседа», «Лучший двор», «Самое оригинальное огородное пугало» и т.д.
Более подробную информацию можно получить на сайте http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Тел.: 8 (01594) 2 14 64, 2 15 06 (08.30 - 17.30)
September 16
Holiday of my street "The Day of Neighbors" (Voronovsky District, Voronovka)
The festival will include a theatrical performance, a concert program, an outdoor disco. During the holiday, competitions will be held: "Food for a neighbor", "The best yard", "The most original garden scarecrow", etc.
http: //www.voronovo.grodno-rеgion.by
Tel.: 8 (01594) 2 14 64, 2 15 06 (08.30 - 17.30)
16 września
Święto ulicy mojej "Dzień sąsiada" (rejon Woronowski agm. Woronowka)
Święto będzie obejmować spektakl, program koncertowy, dyskotekę pod otwartym niebem. Podczas uroczystości będą odbywać się konkursy: "Poczęstunek dla sąsiada", "Najlepsze podwórko", "Najbardziej oryginalny ogrodny strach na wróble", itp.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Tel.: 8 (01594) 2 14 64, 2 15 06 (08.30 - 17.30)
***
дуб.jpg 
16 сентября
Праздник «День дуба» (г. Островец)
Дуб для Островетчины имеет особое, почти сакральное значение. Могучее дерево изображено на гербе района. Четыре дуба признаны памятниками природы. Именно поэтому мощному дереву и посвящен этот уникальный праздник.
В программе: районные конкурсы объемных фигур на лучший символ праздника и на лучшее оформление транспортного средства (легковые, грузовые автомобили, мотоциклы, гужевые повозки и т.д.); пленэр резчиков по дереву бензопилами «Островетчина глазами гостей»; дегустация ухи, каши, а также  напитков из желудей; открытый фотоконкурс-выставка «Дуб в объективе» и многое другое.
Тел.: 8 (01591) 2 03 10
September 16
Celebration "Oak day" (t. Ostrovets)
Oak has a special meaning for Ostrovets, almost sacred meaning. Mighty tree pictured on the emblem of the district. Four oaks considered to be monuments of nature. Thats why this celebration is dedicated to a mighty tree.
In program: district competitions on volumetric shapes for the best symbol of celebration and best vehicle decoration (cars, trucks, bikes, horse carriages ect.); meeting of woodcarvers with chainsaws "Ostrovets through the eyes of guests"; tasting of fishsoup, porridge and acorn drinks; opened photo contest-exhibition "Oak in lens" and much more.
Tel.: 8 (01591) 2 03 10
16 września
Dzień dębu (miasta Ostrowiec)
Dąb dla miasta Ostrowiec ma szczególne znaczenie. Potężne drzewo na zdjęciu w herbie  miasta.
Cztery drzewa dębudęby uznane za pomniki przyrody.  Temu drzewo jest poświęcony święto dzień dębu.
W programie : konkurs dużych figur na najlepszy symbol święta, na najlepszy dekoracji samochodu (samochody osobowe , samochody ciężarowe, motocykle,  wóz). Rzeźba w drewnie lawą. Zupa rybna. Owsianka. Napój z żołędzi. Wystawa fotografii dębu. I tak dalej.
Tel.: 8 (01591) 2 03 10
***
чеслав немен.jpg 
16 сентября
Праздник музыки Чеслава Немена (Щучинский район, д. Старые Василишки, аг. Василишки)
Праздник является данью памяти великому музыканту, композитору и поэту, который изменил представление о музыке XX века. Он опередил время своим музыкальным видением и стилем. И до сегодняшнего дня он является неизменным эталоном «новатора» и «экспериментатора» в музыке.
Тел.: 8 (0152) 2 88 82
September 16
The Feast of Cheslav Nemen’s Music (Shchuchin district, "Starye Vasilishki Museum Club" Starye Vasilishki village, Vasilishki agrotown)
The feast is a tribute to the great musician, composer and poet, who changed the music of the 20th century. He got ahead of his time by his musical vision and style. And up to this day he is an invariable standard of "innovator" and "experimenter" in music.
Tel.: 8 (0152) 2 88 82
16 września
Święto muzyki Czesława Niemena (Szczuczyński rejon, wieś Stare Wasiliszki, miasteczko Wasiliszki)
Święto ku pamięci wielkiego muzyka, kompozytora i poety, który zmienił pojęcie o muzyce XX wieku. On wyprzedził czas swoją muzyczną wizją i stylem. Dotychczas Niemen jest niezmiennym wzorem „nowatora” i „eksperymentatora” w muzyce.
Tel .: 8 (0152) 2 88 82
***
Городенские чтения.JPG 
20 сентября
ХІІІ Международные Городенские научные чтения «Секреты гродненской истории» к 890-летию г. Гродно (г. Гродно, ул. Замковая, 20)
В научных докладах и сообщениях будут обсуждены вопросы развития и становления, а также современности Гродно, раскрыты интересные события и факты из жизни исторических личностей, которые оказали влияние на жизнь города над Неманом. Особое внимание будет уделено популяризации памятников истории и архитектуры принеманского края.
Тел.: 8 (0152) 73 81 05, 74 39 11  
September 20
ХІІІ International Grodno scientific readings "Secrets of the Grodno history" to the 890th anniversary of the city of Grodno (Grodno, Zamkovaya street, 20)
The scientific reports and reports will discuss issues of development and formation, as well as modernity of Grodno, interesting events and facts from the life of historical personalities who influenced the life of the city over the Neman. Particular attention will be paid to the popularization of monuments of history and architecture of Grodno district.
Tel.: 8 (0152) 73 81 05, 74 39 11
20 września
ХІІІ Międzynarodowe Gorodzieńskie odczyty naukowe "Tajemnice historii grodzieńskiej" do 890. rocznicy miasta Grodno (Grodno, ulica Zamkowa, 20)
W referatach naukowych i raportach omówione zostaną kwestie rozwoju, formacji i nowoczesności Grodna, ujawnione będą interesujące wydarzenia i fakty z życia historycznych osób, które wpłynęły na życie miasta nad Niemnem. Szczególna uwaga będzie zwrócona na popularyzację zabytków historii i architektury kraju nadniemeńskiego.
Tel.: 8 (0152) 73 81 05, 74 39 11
***
Праздник грибов.jpg 
23 сентября
«Праздник грибов» (Щучинский район, аг. Первомайск)
Фестиваль грибов – мероприятие для семейного отдыха. Здесь можно отведать прямо на природе приготовленные лакомства из грибов и стать зрителем или даже участником развлекательной программы. По периметру праздничной поляны развернется экспозиция декоративно-прикладного творчества, где мастера представят выполненные из различных материалов изделия, изображающие грибы.
Тел.: 8 (01514) 5 19 06
September 23
«The feast of mushrooms» (Shchuchin district, Pervomaysk agrotown)
Mushroom Festival is held in Pervomaysk agrotown. This is a good event for families. Here alfresco you can taste cooked goodies from fungi and become a spectator, or even a member of the entertainment program. Along the perimeter an unfold festive exhibition of arts and crafts will be held, where masters will present products made of mushrooms and different materials.
Tel.: 8 (01514) 5 19 06
23 września
"Święto grzybów" (Szczuczyński rejon, miasteczko Pierwomajsk)
Święto grzybów – jest imprezą dla całej rodziny. Podczas tego wydarzenia można będzie na miejscu spróbować ugotowanych dań z grzybów oraz stać widzem lub uczestnikiem rozrywkowego programu. Także można będzie obejrzeć wystawę sztuki i rzemiosła, przedstawiające różne gatunki grzybów.
Tel.: 8 (01514) 5 19 06
***
Праздник На кірмаш у Пагародна.jpg 
23 сентября
Праздник «На кірмаш у Пагародна» (Вороновский район, аг. Погородно, ул. Журавлева, 11)
Запастись на зиму сельскохозяйственной продукцией и не только можно будет в этот день на празднике. Организаторы предложат гостям насладиться вкусом свежеприготовленного шашлыка, горячей ухи, сладкой выпечки, попробовать козье молоко и сыр собственного приготовления.
Атмосферу веселья создадут музыкальные коллективы района и исполнители любительского творчества региона, будут предлагать свой товар коробейники.
Завершится праздник зажигательной дискотекой.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Тел.: 8 (01594) 4 35 31 (10.00 - 20.00), 2 24 05 (08.30 - 17.30)
23 September
Holiday "On the book at Pagarodna" (Voronovsky District, Agr. Pogorodno, 11 Zhuravlyov St.)
Stock up on the winter with agricultural products and not only will it be possible on this day at the holiday. Organizers will invite guests to enjoy the taste of freshly prepared shish kebab, hot soup, sweet pastries, try goat's milk and cheese of own cooking.
The atmosphere of the fun will be created by the musical collectives of the region and by the performers of amateur creativity in the region, peddlers will offer their goods.
The holiday will end with an incendiary disco.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Tel.: 8 (01594) 4 35 31 (10.00 - 20.00), 2 24 05 (08.30 - 17.30)
23 września
Święto "Na kirmasz –  w Pogorodnie" (Rejon Woronowski, agm. Pogorodno , ul. żurawlowa, 11)
Zaopatrzyć się na zimę produktów rolnych i nie tylko można będzie w ten dzień na festiwalu. Organizatorzy zaproponują gościom cieszyć się smakiem świeżo przygotowanego szaszłyku, gorącej zupy rybnej, słodkie wypieki, spróbować kozie mleko i sery własnej produkcji.
Atmosferę zabawy stworzą zespoły muzyczne dzielnicy i wykonawcy amatorskiej twórczości artystycznej regionu.
Zakończy się święto zapalającą dyskoteką.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Tel.: 8 (01594) 4 35 31 (10.00 - 20.00), 2 24 05 (08.30 - 17.30)
***
2017-okt-griby-v-juratishkax-4.JPG 
23 сентября
Праздник «Грибная феерия» (Ивьевский район, г.п. Юратишки)  
Знатоки и ценители даров леса смогут принять активное участие в конкурсно-развлекательной программе фестиваля, получить много полезной и содержательной информации о грибах. Гостей ждут театрализованное представление, выставка-дегустация блюд из грибов, ягодных морсов, мастер-класс по засолке грибов, выставка поделок из природного материала, концертные и игровые программы.
На праздничной площадке будут работать фотозона «Грибная поляна», выставка-продажа сувенирной продукции от народных мастеров, торговые ряды, аттракционы.
Тел.: 8 (01595) 2 13 74,  6 50 35
23 September
Holiday "Mushroom extravaganza" (Ivy district, town Yuratishki, town)
Experts and connoisseurs of forest gifts will be able to take an active part in the competition and entertainment program of the festival, get a lot of useful and informative information about mushrooms. Guests will enjoy a theatrical performance, an exhibition-tasting of dishes from mushrooms, berry fruit drinks, a master class on salting mushrooms, an exhibition of handicrafts made of natural material, concert and game programs.
On the festive site will work: a photo zone "Mushroom Glade", an exhibition-sale of souvenirs from folk artists, shopping arcades, attractions.
Tel : 8 (01595) 2 13 74, 6 50 35
23 wrzesnia
Święto "Grzybowa feeria" (Dzielnica Iwie, w. Yuratishki)
Eksperci i znawcy lasów będą mogli aktywnie uczestniczyć w konkursie i programie rozrywkowym festiwalu będą mogli też otrzymać dużopożytecznej i wartościowej informacji o grzybach. Goście będą mieli okazję oglądać  przedstawienia teatralne i posmakować potraw z grzybów, napojów z jagodami, nauczą się solenia grzybów, będą mogli podziwiać rękodzieła wykonane z materiałów naturalnych, posłuchać koncertu i zabawić się.
Na świątecznej placówce będzie działać: strefa fotografii "Grzybowa polana", wystawa - sprzedaż pamiątek artystów ludowych, sklepiki, atrakcj
Tel : 8 (01595) 2 13 74, 6 50 35
***
водный марафон.jpg 
28 – 30 сентября
Водный марафон «Августовский канал» (г. Гродно (р. Неман) – Гродненский район (Августовский канал)
Августовский водный марафон – мероприятие международного масштаба, которое проводится ежегодно на территории г. Гродно (р. Неман) и Гродненского района (Августовский канал). Марафон проводится с целью укрепления дружбы и совершенствования спортивных связей, пропаганды и развития туризма как важного средства физического воспитания и отдыха.
Спортсменов ждут сложные дистанции, требующие хорошей физической подготовки, знания технических приемов управления байдаркой и слаженных действий экипажа. К участию допускаются туристы старше 18 лет.
Тел.: + 375 29 652 59 03
September 28-30
Water marathon "Augustow Canal" (Grodno (river Neman) - Grodno region (Augustow Canal)
The August Water Marathon is an international event held annually in Grodno (river Neman) and Grodno District (Augustow Canal). The marathon is held with the aim of strengthening friendship and improving sports relations, promoting and developing tourism as an important means of physical education and recreation.
Athletes are waiting for difficult distances, requiring good physical training, knowledge of technical methods of kayak management and coordinated actions of the crew. Tourists over 18 years are allowed to participate.
Tel.: + 375 29 652 59 03
28-30 września
Maraton wodny "Kanał Augustowski" (m.Grodno (rz.Niemen). - rejon Grodzieński (Kanał Augustowski)
Augustowski wodny maraton -  wydarzenie międzynarodowe, które odbywa się co roku w Grodnie (rz.Niemen) i rejonie Grodzieńskim (Kanał Augustowski) Maraton przeprowadzany jest w celu wzmocnienia przyjaźni i poprawy stosunków sportowych, promocji i rozwóju turystyki jako ważnego środka wychowania fizycznego i rekreacji.
Sportowców czekają  trudne wyścigi, które wymagają dobrej sprawności fizycznej, wiedzy technik zarządzania kajakami i uzgodnionych działań załogi. Wziąć udział mogą turyści powyżej 18 lat.
Tel.: + 375 29 652 59 03
***
прздник тыквы.jpg 
30 сентября
Праздник  “Гарбузовыя  цуды” (Новогрудский р-н,аг.Воробьевичи)
В агрогородке Воробьевичи пройдет Праздник осени и всех ее щедрых даров, в том числе таких королевских созданий, как огромные тыквы. В программе: театрализованное представление, главный герой– «Мисс-Тыква»;  конкурс подворий «Вараб’евіцкі край – гарбузовы рай»; дегустация  блюд из тыквы  «Гарбузок на зубок»; конкурс «Самая большая тыква», творческий конкурс частушек и различных шуток о тыкве; концерт коллективов любительского творчества Новогрудчины.
http://nov-centr.of.by
Тел. 8 (01597) 60 250, 8 (01597) 73108
September 30
Holiday “Pumpkin miracles” (Novogrudok district Vorobievichi)
In agrotown Vorobevichi there is a holiday of Autumn and all its bounty, including such Royal creatures as a huge pumpkin. The program includes  dramatized representation, the main character is "Miss Pumpkin" contest of  courtyards"Verabevichi area is area pumpkins paradise"; tasting dishes of pumpkin "Pumpkin on tooth"; contest "The great pumpkin", a creative contest of rhymes and various jokes about pumpkin; concert of Amateur creative teams of Novogrudok district.
http://nov-centr.of.by
Tel.: 8 (01597) 60 250, 8(01597) 73108
30 września
Święto "Dyniowe cudy" (rejon nowogródzki,.Worobiewiczy)
Worobiewiczy odbędzie się święto Jesieni i jej szczodrych darów, w tym  królewskich stworzeń takich jak gigantyczne dynie. W programie: spektakl teatralny, głównym bohaterem to "Miss Dynia"; konkurs podwórzy " Worobiewicki kraj to dyniowy raj "; degustacja potraw z dyni "Dynia na ząbek"; Konkurs "Największa Dynia", twórczy konkurs śpiewek i różne żarty o dyni; koncert amatorskich kreatywnych zespołów nowogródzkich.
http://nov-centr.of.by
Tel.: 8 (01597) 60 250, 8 (01597) 73108
***
Районный праздник Шчучынскі кірмаш..jpeg 
30 сентября
Районный праздник «Шчучынскі кірмаш» (г. Щучин)
В городе Щучине пройдет традиционный осенний праздник «Щучинский кирмаш». Каждый год после уборки урожая жители Щучина отправляются на кирмаш. Именно здесь можно попасть в праздник, где кружатся краски костюмов, звенят оживленные голоса, играет музыка, где жарят, варят, угощают и веселятся.
Улицы города заполнят торговые точки с сельскохозяйственной продукцией, которую будут предлагать жителям на любой вкус и кошелек.
В этот день своим творчеством и культурной программой горожан и гостей города будут радовать творческие коллективы Щучинского района.
Тел.: 8 (01514) 2 88 82
September 30
Regional holiday «Shchuchyn kіrmash» (Shchuchin)
In the town of Shchuchin, the traditional autumn holiday Shchuchin kirmash will be held. Every year after harvesting the inhabitants of Shchuchin go to kirmash. It is here that you can get to the holiday, where colors of costumes are spinning, lively voices ring, music plays, where they roast, cook, treat and have fun.
The streets of the city will fill out retail outlets with agricultural products, which will be offered to residents for every taste and purse.
On this day, creative teams of the Shchuchin district will be happy with their creativity and cultural program of citizens and visitors of the city.
Tel.: 8 (01514) 2 88 82
30 września
Rejonowe święto "Szczuczyński jarmark" (miasto Szczuczyn)
W Szczuczynie odbędzie się „Szczuczyński jarmark”. Tradycyjnie, co roku, jesienią po zebraniu żniwa mieszkańcy miasta udają się na jarmark, gdzie każdy moża poczuć prawdziwy smak święta, bo tam jest i muzyka, i zabawa.
Ulice Szczuczyna są przepełnione punktami sprzedaży produktów z gospodarstw rolnych.
Całość święta upiększą kreatywne występy różnych twórczych zespołów Szczuczyńskiego rejonu.
Tel .: 8 (01514) 2 88 82
***
Артистические встречи Гродно-Белосток.png
Сентябрь
Фестиваль «Артистические встречи «Гродно-Белосток» (г. Гродно)
Любителей и ценителей польской музыки, песен и танцев мы приглашаем  на фестиваль «Артистические встречи «Гродно-Белосток», на котором встречаются коллективы  Гродненщины и Белосточчины, чтобы дружить, демонстрировать свои таланты, источники которых в нашей общей истории, где жизнь и песня всегда шли вместе. Участники будут дарить свое творчество и хорошее настроение.
Тел.: 8 (0152) 72 04 16
September
Festival "Artistic meetings" Grodno-Bialystok " (Grodno)
We invite fans and connoisseurs of Polish music, songs and dances to the festival "Art Meetings" Grodno-Białystok ", where teams from Grodno and Bialystok meet to be friends, demonstrate their talents, sources of which are in our common history, where life and song always went together. Participants will give their creativity and good mood.
Tel.: 8 (0152) 72 04 16  
Wrzesień
Festiwal "Artystyczne spotkania "Grodno-Białystok" (Grodno)
Miłośników i koneserów polskiej muzyki, pieśni i tańców zapraszamy na festiwal "Artystyczne spotkania "Grodno-Białystok". Zespoły z Grodna i Białegostoku spotykają się, aby pokazać swoje talenty, których źródła pochodzą z naszej wspólnej historii, w której życie i pieśń zawsze łączyły się. Uczestnicy podarują gościom swoją twórczość i dobry nastrój.
Tel.: 8 (0152) 72 04 16
***
Kapтo-fun.png 
Сентябрь
II Фестиваль национальных блюд и напитков в Гродно «Kapтo-fun» (г. Гродно)
Праздник, посвященный самому популярному овощу в Беларуси – картофелю. В программе: театрализованное представление с участием мореплавателя Колумба, концерты и развлечения, завораживающее огненное шоу от театра огня Ergo bibamus, ночная ретродискотека. Гости смогут попробовать национальные белорусские блюда и напитки, поучаствовать в конкурсах, насладиться выступлением музыкантов и полностью погрузиться в атмосферу народного гулянья.
Tел.: 8 (0152) 72 06 94
September
II Festival of national dishes and drinks in Grodno “Karto-fun” (Grodno)
This holiday dedicated to the most popular vegetable in Belarus - potatoes. In the program there are theatrical performance with the participation of the Columbus sailor, concerts and entertainment, a mesmerizing fire show from the fire theater “Ergo bibamus”, a night retrodiscounter. Guests can taste national Belarusian dishes and drinks, take part in competitions, enjoy the performance of musicians and immerse themselves in the atmosphere of the national festivities.
Tel.: 8 (0152) 72 06 94
Wrzesień
II Festiwal dań krajowych i napojów w Grodnie "Karto-fun" (m.Grodno)
Święto poświęcone najbardziej popularnym warzywom na Białorusi - ziemniakom. W programie: teatralne przedstawienie z udziałem żeglarza «Kolumba», koncerty i rozrywki, pokaz fire-show od teatru ognia "Ergo bibamus", nocna retrodyskoteka. Goście mogą skosztować narodowych białoruskich potraw i napojów, wziąć udział w konkursach, cieszyć się muzyką i zanurzyć się w atmosferę krajowych uroczystości.
Tel.: 8 (0152) 72 06 94
***
Праздник классической музыки Дом Тызенгауза.jpeg
Сентябрь-ноябрь
Праздник классической музыки «Дом Тизенгауза» (г. Гродно)
Культурный проект международного масштаба, посвященный классической музыке, соберет на большой сцене Гродненского областного драматического театра именитых артистов. В Гродно состоятся концерты музыкантов с мировыми именами. Свое мастерство гродненцам продемонстрируют также молодые талантливые исполнители, которые успели завоевать симпатию меломанов.
Тел.: 8 (0152) 54 29 04  
September-November
Classical music festival "House of Tyzengauz" (Grodno)
A cultural project of international scale, dedicated to classical music, will bring together famous artists on the big stage of the Grodno Regional Drama Theater. Concerts of musicians with world names will take place in Grodno. The young talented performers who managed to win the sympathy of music lovers will demonstrate their skills to Grodno citizens.
Tel.: 8 (0152) 54 29 04  
Wrzesień-listopad
Święto muzyki klasycznej "Dom Tyzengauza" (Grodno)
Projekt kulturalny o zasięgu międzynarodowym, poświęcony muzyce klasycznej, zgromadzi znanych artystów na wielkiej scenie Grodzieńskiego Regionalnego Teatru Dramatycznego. W Grodnie odbędą się koncerty światowych muzyków. Swoje umiejętności mieszkańcom Grodna prezentują młodzi utalentowani wykonawcy, którzy zdobyli sympatię miłośników muzyki.
Tel.: 8 (0152) 54 29 04
Гродненская правда
Комментарии (0)