Гродно
29.03.2023

// Александр Лукашенко ответит на вопросы в прямом эфире. Наталья Эйсмонт анонсировала "Большой разговор с Президентом" // На 2023 год в гродненском регионе запланировано строительство 465 тысяч квадратных метров жилья // Дан старт широкому общественному обсуждению проекта обновленной Концепции нацбезопасности // Политическая партия "Белая Русь" создана в Беларуси // Матпомощь ко Дню Победы получат около 10 тыс. ветеранов и пострадавших от последствий Великой Отечественной войны // Выпускные экзамены в 9-х классах школ Беларуси пройдут с 1 по 9 июня // 

2 декабря

Конкурсная шоу-программа «Мисс Принеманье – 2023»(г. Берёзовка, Лидский район)

Конкурсная шоу-программа «Мисс Принеманье – 2023» представляет собой театрализованное шоу, состоящее из различных конкурсных заданий, в ходе которых девушки проявят интеллектуальные и творческие способности, продемонстрируют сценическую культуру, грацию и артистическое мастерство, знание этикета, чувство юмора и умение общаться с аудиторией. По задумке организаторов шоу поможет раскрыть индивидуальный образ каждой участницы. В ходе шоу конкурсантки сделают несколько тематических дефиле, продемонстрируют свои способности в ораторском искусстве, представят творческие номера. В 2023 году организаторы конкурса обещают насыщенную программу, яркое зрелище и незабываемую атмосферу для каждого присутствующего.
Тел: +375 154 541969

2 снежня

Конкурсная шоу-праграма «Міс Прынеманне — 2023» (г. Бярозаўка, Лідскі раён)

Конкурсная шоу-праграма «Міс Прынеманне — 2023» уяўляе сабой тэатралізаванае шоу, якое складаецца з розных конкурсных заданняў, падчас якіх дзяўчыны праявяць інтэлектуальныя і творчыя здольнасці, прадэманструюць сцэнічную культуру, грацыю і артыстычнае майстэрства, веданне этыкету, пачуццё гумару і ўменне мець зносіны з аўдыторыяй . Па задумцы арганізатараў шоу дапаможа раскрыць індывідуальны вобраз кожнай удзельніцы. У ходзе шоу канкурсанткі зробяць некалькі тэматычных дэфіле, прадэманструюць свае здольнасці ў прамоўніцкім мастацтве, прадставяць творчыя нумары. У 2023 годзе арганізатары конкурсу абяцаюць насычаную праграму, яркае відовішча і незабыўную атмасферу для кожнага прысутнага.
Тэл: +375 154 541969

December 2

Competitive show program «Miss Prinemanye — 2023» (Lida district, Berezovka)

Competitive show program «Miss Prinemanye — 2023» is a theatrical show, consisting of various competition tasks, during which the girls show intellectual and creative abilities, demonstrate stage culture, grace and artistic skill, knowledge of etiquette, sense of humor and ability to communicate with audience. As planned by the organizers of the show, it will help to reveal the individual image of each participant. During the show the contestants will make several thematic defiles, demonstrate their abilities in oratory and present creative performances. In 2023 the organizers of the competition promise a rich program, a bright show and an unforgettable atmosphere for everyone present.
Phone: +375 154 541969
3 декабря

Мероприятия ко Дню инвалидов Республики Беларусь (г. Гродно, районные центры Гродненской области)

Ежегодно 3 декабря в нашей стране отмечается День инвалидов Республики Беларусь. Во всех уголках Гродненской области состоятся просветительские мероприятия, благотворительные акции, фестивали, выставки творческих работ людей с инвалидностью, концерты и торжественные мероприятия. Важная дата станет ещё одним поводом уделить внимание и подарить радость людям, нуждающимся в особой помощи и поддержке.
Тел.: +375 152 771911

3 снежня

Мерапрыемствы да Дня інвалідаў Рэспублікі Беларусь (г. Гродна, раённыя цэнтры Гродзенскай вобласці)

Штогод 3 снежня ў нашай краіне адзначаецца Дзень інвалідаў Рэспублікі Беларусь. Ва ўсіх кутках Гродзенскай вобласці адбудуцца асветніцкія мерапрыемствы, дабрачынныя акцыі, фестывалі, выставы творчых работ людзей з інваліднасцю, канцэрты і ўрачыстыя мерапрыемствы. Важная дата стане яшчэ адной нагодай надзяліць увагу і падарыць радасць людзям, якія маюць патрэбу ў асаблівай дапамозе і падтрымцы.
Тэл.: +375 152 771911

December 3

Events for the Day of Ivalids of the Republic of Belarus (Grodno, regional centers of the Grodno region)

Every year on December 3, our country celebrates the Day of Disabled People of the Republic of Belarus. Educational events, charity events, festivals, exhibitions of creative works of people with disabilities, concerts and celebrations will take place in all corners of the Grodno region. An important date will be another reason to pay attention and give joy to people in need of special help and support.
Tel .: +375 152 771911
7 декабря

Литературно-музыкальные зазимки «Адам Мицкевич – талантливый сын земли Новогрудской» (г. Лида)

Литературно-музыкальные зазимки, проводимые в стенах Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы в честь юбиляров-творцов, манят и читателей, и любителей творчества. Главная цель мероприятия – приобщить многочисленных читателей и посетителей к культурному наследию белорусского народа, популяризация белорусской книги и родного слова. 225-летие со дня рождения Адама Мицкевича определило тематику литературно-музыкальных зазимок в 2023 году. Адам Мицкевич – величайший белорусский поэт, его роль для белорусской литературы можно сравнить с ролью А.С.Пушкина для русской литературы. Мероприятие будет наполнено творческими номерами, чтением произведений выдающегося поэта.
Тел.: +375 154 545261

7 снежня

Літаратурна-музычныя зазімкі «Адам Міцкевіч – таленавіты сын зямлі Навагрудскай» (г. Ліда)

Літаратурна-музычныя зазімкі, якія праводзяцца ў сценах Лідскай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы ў гонар юбіляраў-творцаў, вабяць і чытачоў, і аматараў творчасці. Галоўная мэта мерапрыемства – далучыць шматлікіх чытачоў і наведвальнікаў да культурнай спадчыны беларускага народа, папулярызацыя беларускай кнігі і роднага слова. 225-годдзе з дня нараджэння Адама Міцкевіча вызначыла тэматыку літаратурна-музычных зазімак у 2023 годзе. Адам Міцкевіч – найвялікшы беларускі паэт, яго ролю для беларускай літаратуры можна параўнаць з роляй А. С. Пушкіна для рускай літаратуры. Мерапрыемства будзе напоўнена творчымі нумарамі, чытаннем твораў выдатнага паэта.
Тэл.: +375 154 545261

December 7

Literary and musical zazimki «Adam Mickiewicz is a talented son of the Novogrudok land»(Lida)

Literary and musical zazimki held in the walls of the Lida District Library named after Yanka Kupala in honor of the creators of the anniversary, beckon both readers and art lovers. The main goal is the accession of numerous readers and visitors to the cultural heritage of the Belarusian people, the popularization of the Belarusian book and native word. The 225th anniversary of Adam Mickiewicz’s birth determined the theme of literary and musical performances in 2023. Adam Mickiewicz is the greatest Belarusian poet. His role for Belarusian literature can be compared with the role of A.S.Pushkin for Russian literature. The event will be filled with creative performances, reading the works of an outstanding poet.
Phone: +375 154 547753
15 декабря

Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек(пл. Советская – ул. Советская – пл. Ленина)

Традиционное сказочное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, в котором примут участие несколько сотен костюмированных персонажей вместе с главным Дедом Морозом и Снегурочкой, пройдет по главным улицам Гродно. Зрителям посчастливится первыми увидеть волшебство новогодних огней и окунуться в атмосферу праздника уже сейчас. Эстрадный концерт с новогодними хитами, хороводы и танцы – все это вы сможете увидеть на данном мероприятии, которое станет стартом марафона городских новогодних праздников. Кульминацией шествия станет праздничное включение иллюминации на главной Новогодней елке.
Тел.: + 375 152 626002, + 375 152 682020

15 снежня

Тэатралізаванае шэсце Дзядоў Марозаў і Снягурак (пл. Савецкая — вул. Савецкая — пл. Леніна)

Традыцыйнае казачнае шэсце Дзядоў Марозаў і Снягурак, у якім прымуць удзел некалькі сотняў касцюміраваных персанажаў разам з галоўным Дзедам Марозам і Снягуркай пройдзе па галоўных вуліцах Гродна. Гледачам пашчасціць першымі ўбачыць чараўніцтва навагодніх агнёў і акунуцца ў атмасферу свята. Эстрадны канцэрт з навагоднімі хітамі, карагоды і танцы – усё гэта Вы зможаце ўбачыць на дадзеным мерапрыемстве, якое стане стартам марафону гарадскіх навагодніх святаў. Кульмінацыяй шэсця стане святочнае ўключэнне ілюмінацыі на галоўнай навагодняй ёлцы.
Тэл: + 375 152 626002, + 375 152 682020

December 15

The theatrical parade of Father Frosts and Snow Maidens(Grodno, Sovetskaya sq. — Sovetskaya str. – Lenin sq.)

A traditional fairy parade of Father Frosts and Snow Maidens will be held in the downtown of Grodno. Hundreds of people dressed in costumes of fairy winter characters will take part in this event. Grodno residents and guests of the city will be the first to enjoy the magic of New Year’s lights and feel the atmosphere of the holiday. A great concert and dances around the New Year tree will take place at this event, which will be a great beginning of New Year’s Holidays. Switching on lights on the main New Year tree will be a climax of the parade.
Tel.: +375152 626002, +375152 682020
16 декабря

Праздничное шествие и конкурс «#Дед Мороз & команда 2023», торжественное включение праздничной иллюминации и главной елки города (г. Новогрудок, пл. Ленина)

Какой же Новый год без Деда Мороза, Снегурочки и волшебных героев, которые обязательно придут и раскрасят серые будни разноцветными узорами счастья и добра?! 16 декабря настоящую сказку подарят всем жителям и гостям Новогрудка лучшие Деды Морозы и Снегурочки района, которые дадут старт новогодним праздникам. Всех Новогрудчан и гостей города ожидает яркое, красочное шествие, в котором примут участие самые весёлые театрализованные персонажи, машины с новогодними инсталляциями, а также символы уходящего и нового года. Много улыбок, шуток, ярких хлопушек, танцев и хороводов получат те, кто придет на главную площадь города. Дедам Морозам-конкурсантам предстоит проявить свои таланты в спортивных конкурсах, танцевальных флешмобах, посоревноваться в умении разгадывать новогодние загадки и веселить ребятишек. На празднике каждый гость станет свидетелем маленького волшебства: главная новогодняя ель Новогрудчины зажжется яркими огоньками.
Тел.: +375 1597 60 250

16 снежня

Святочнае шэсце і конкурс «#Дзед Мароз & каманда 2023», урачыстае ўключэнне святочнай ілюмінацыі і галоўнай ёлкі горада (г. Навагрудак, пл. Леніна)

Які ж Новы год без Дзеда Мароза, Снягуркі і чароўных герояў, якія абавязкова прыйдуць і размалююць шэрыя будні рознакаляровымі ўзорамі шчасця і дабра?! 16 снежня сапраўдную казку падораць усім жыхарам і гасцям Навагрудка лепшыя Дзяды Марозы і Снягуркі раёна і дадуць старт навагоднім святам. Усіх Наваградчан і гасцей горада чакае яркае, маляўнічае шэсце, у якім возьмуць удзел самыя вясёлыя тэатралізаваныя персанажы, машыны з навагоднімі інсталяцыямі, а таксама сімвалы адыходзячага і новага года. Шмат усмешак, жартаў, яркіх хлапушак, танцаў і карагодаў атрымаюць тыя, хто прыйдзе на галоўную плошчу горада. Дзядам Марозам-канкурсантам трэба будзе праявіць свае таленты ў спартыўных конкурсах, танцавальных флэшмобах, паспаборнічаць ва ўменні разгадваць навагоднія загадкі і весяліць дзетак. На свяце кожны госць стане сведкам маленькага чараўніцтва: галоўная навагодняя елка Навагрудчыны запаліцца яркімі агеньчыкамі.
Тэл.: +375 1597 60 250

December 16

Festive procession and competition «#Ded Moroz & Team2023», the solemn lighting of festive illumination, and the main Christmas tree in the town (Novogrudok, Lenin Square)

Нow can be a New Year holiday without Santa Claus, Snow Girl and magical cute fairy-tale heroes who will surely come and paint the gray everyday life with colorful patterns of happiness and goodness?! On December 16, a real fairy tale will be presented to all residents and guests of Novogrudok by the best Santa Clauses and Snow Girls of the district, who will give a start to the New Year holidays. A bright, colorful procession awaits all Novogrudok residents and guests of the city, in which the most cheerful theatrical characters, cars with New Year’s installations, as well as symbols of the outgoing year and new coming year will take part. Many smiles, jokes, bright firecrackers, dances and circle dances will be suggested to those who come to the main square of the city. Santa Clauses — contestants will have to show their talents in sports contests, dance flash mobs, compete in the ability to solve New Year’s riddles and amuse the kids. At the festival, every guest will become a witness of a little magic: the main Christmas tree of Novogrudok will light up with bright lights.
Тel.: +375 1597 60 250
16 декабря

Резиденция Берест-Зюзи и госпожи Метелицы (д. Белый Дворак, Берестовицкий район)

Всех, кто верит в сказку и новогодние приключения, 16 декабря ждет сюрприз – в этот день резиденция Берест-Зюзи и госпожи Метелицы начинает приглашать гостей! Однако прежде чем попасть к белорусскому богу зимы, детям необходимо будет пройти захватывающий квест по анимационным площадкам и проявить сообразительность, ловкость, выполняя задания и испытания от госпожи Метелицы и друзей Зюзи. В программе открытия резиденции: развлечения, игры, конкурсы, праздничный хоровод с Берест-Зюзей и его друзьями вокруг красавицы-елки, выставка-ярмарка сувенирной продукции, мастер-классы от отдела ремесел и традиционной культуры и многое другое.
Тел.: +375 1511 22003

16 снежня

Рэзідэнцыя Бяраст-Зюзі і спадарыні Завірухі(в. Белы Дворак, Бераставіцкі раён)

Усіх, хто верыць у казку і навагоднія прыгоды, 16 снежня чакае сюрпрыз – у гэты дзень рэзідэнцыя Бераст-Зюзі і спадарыні Завірухі пачынае запрашаць гасцей. Аднак перш чым трапіць да беларускага бога зімы, дзецям неабходна будзе прайсці захапляльны квэст па анімацыйных пляцоўках і праявіць кемлівасць, спрыт, выконваючы заданні і выпрабаванні ад спадарыні Завірухі і сяброў Зюзі. У праграме адкрыцця рэзідэнцыі: забавы, гульні, конкурсы, святочны карагод з Бераст-Зюзей і яго сябрамі вакол прыгажуні-ёлкі, выстава-кірмаш сувенірнай прадукцыі, майстар-класы ад аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры і многае іншае.
Тэл.: +375 1511 22003

December 16

Residence of Berest-Zyuzi and Mrs. Metelitsa (Berestovitsa district, the village of Bolshaya Berestovitsa)

Everyone who believes in a fairy tale and new year’s adventures from December 16 is waiting for a surprise — on this day the residence of Berest-Zyuzi and Mrs. Metelitsa begins to invite guests. However, before getting to the Belarusian God of winter, children will need to go through an exciting quest on the animation platforms and show ingenuity, dexterity, performing tasks and tests from Mrs. Metelitsa and friends Zyuzi. The program of the opening of the residence: entertainment, games, competitions, festive dance with Berest-Zyuzey and his friends around the beautiful Christmas tree, exhibition and fair of Souvenirs and master classes from the Department of crafts and traditional culture and much more.
Tel.: +375 1511 22003
31 декабря

Театрализованная новогодняя шоу-программа (г.п. Большая Берестовица)

Традиционным местом празднования уходящего и встречи Нового года для жителей Берестовицы – это центральная площадь городского поселка, на которой установлена главная елка района. Ежегодно 31 декабря вечером проходит театрализованная новогодняя шоу-программа. Праздничная атмосфера, новогодние хиты в исполнении любимых творческих коллективов и исполнителей, многочисленные конкурсы, ризы, рождественский аукцион, новогодний флеш-моб и хоровод у новогодней ёлочки – настоящий фестиваль творчества, позитива и новогоднего настроения.
Тел.: +3751122003

31 снежня

Тэатралізаваная навагодняя шоу-праграма(г.п. Вялікая Бераставіца)

Традыцыйным месцам святкавання адыходзячага і сустрэчы Новага года для жыхароў Бераставіцы – гэта цэнтральная плошча гарадскога пасёлка, на якой ўстаноўлена галоўная ёлка раёна. Штогод 31 снежня ўвечары праходзіць тэатралізаваная навагодняя шоу-праграма. Святочная атмасфера, навагоднія хіты ў выкананні любімых творчых калектываў і выканаўцаў, шматлікія конкурсы, рызы, калядны аўкцыён, навагодні флэш-моб і карагод ля навагодні ёлачкі — сапраўдны фестываль творчасці, пазітыву і навагодняга настрою.
Тэл .: +3751122003

31 December

Theatrical New Year’s show program (Bolshaya Berestovitsa)

The traditional place for celebrating the outgoing and meeting the New Year for the residents of Berestovitsa is the central square of the urban village, on which the main New Year tree is installed. Every year on December 31, a theatrical New Year’s show program is held. A festive atmosphere, New Year’s hits performed by your favorite creative teams and performers, numerous contests, vestments, a Christmas auction, a New Year’s flash mob and a round dance at the New Year’s tree – a real festival of creativity, positive and New Year’s mood.
Tel.: +3751122003
Декабрь – Январь

Новогодние мероприятия в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» (Гродненская область)

Традиционно в рамках акции запланированы новогодние представления во всех районах Гродненской области. Удивительные и невероятные сказки, наполненные неожиданными поворотами сюжета, зажигательными танцами, прекрасными песнями, играми с залом и, конечно, добрым и поучительным финалом с участием Деда Мороза и Снегурочки – всё это смогут увидеть дети из многодетных семей, дети-сироты, отличники учебы, победители спортивных соревнований и творческих конкурсов. Ребят ждут хороводы вокруг новогодней ёлки и долгожданные подарки!
Тел.: +375 152 771911

Снежань – Студзень

Навагоднія мерапрыемствы ў рамках рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці»(Гродзенская вобласць)

Традыцыйна ў рамках акцыі запланаваны навагоднія прадстаўленні ва ўсіх раёнах Гродзенскай вобласці. Дзіўныя і неверагодныя казкі, напоўненыя нечаканымі паваротамі сюжэту, запальнымі танцамі, цудоўнымі песнямі, гульнямі з залай і, вядома, добрым і павучальным фіналам з удзелам Дзеда Мароза і Снягуркі – усё гэта змогуць убачыць дзеці са шматдзетных сем’яў, дзеці-сіроты, выдатнікі вучобы, пераможцы спартыўных спаборніцтваў і творчых конкурсаў. Рабят чакаюць карагоды вакол навагодняй ёлкі і доўгачаканыя падарункі!
Тэл.: +375 152 771911

December – January

New Year’s events within the framework of the republican charitable action «Our children» (Grodno region)

Traditionally, within the framework of the action, New Year’s performances are planned in all districts of the Grodno region. Amazing and incredible fairy tales, filled with unexpected plot twists, incendiary dances, beautiful songs, games with the audience and, of course, a kind and instructive ending with the participation of Santa Claus and the Snow Maiden – all this can be seen by children from large families, orphans, excellent students, winners of sports competitions and creative contests. The children are waiting for round dances around the New Year tree and long-awaited gifts!
Tel .: +375 152 771911
Декабрь

Интерактивная программа «Городское поместье Деда Мороза» (г.Гродно, ул. Реймонта,12)

В центре ремесел «Наследие» накануне Нового года откроется «Городское поместье Деда Мороза». Вся территория центра превратится в настоящую сказку. Дети и их родители смогут не только пообщаться с главным новогодним персонажем, загадать желание и поводить хороводы у елки, но и поучаствовать в веселых квестах и колядных играх, сделать сувениры своими руками, а также приобрести подарок от ремесленников. Гродненцам и гостям города будут представлена насыщенная интерактивная программа с играми и танцами, театрализованное шоу сказочных героев, кукольный театр «Батлейка».
Тел.: + 375152 626002, + 375 152 682020

Снежань

Інтэрактыўная праграма «Гарадскі маёнтак Дзеда Мароза»(г.Гродна, вул. Рэйманта, 12)

У цэнтры рамёстваў «Спадчына» напярэдадні Новага года адкрыецца «Гарадскі маёнтак Дзеда Мароза». Уся тэрыторыя цэнтра ператворыцца ў сапраўдную казку. Дзеці і іх бацькі змогуць не толькі пагутарыць з галоўным навагоднім персанажам, загадаць жаданне і павадзіць карагод каля ёлкі, але і паўдзельнічаць у вясёлых квэстах i калядных гульнях, зрабіць сувеніры сваімі рукамі, а таксама набыць падарунак ад рамеснікаў. Гарадзенцам і гасцям горада будзе прадстаўлена насычаная інтэрактыўная праграма з гульнямі і танцамі, тэатралізаванае шоу казачных герояў, лялечны тэатр «Батлейка».
Тэл: + 375 152 626002, + 375 152 682020

December

Interactive program «City Estate of Father Frost»(Grodno, Reymonta str., 12)

In the crafts center «Heritage» the city estate of Father Frost will open on the eve of the New Year. The entire territory of the center will turn into a real fairy tale. Children and their parents will be able not only to chat with the main New Year’s character, make a wish and dance around the Christmas tree, but also take part in fun quests and carols, make souvenirs with their own hands, and also buy a gift from artisans here. Grodno residents and guests of the city will be able to participate in a rich interactive program with games and dances, watch a theatrical show of fairy-tale characters, «Batleyka» puppet theater.
Tel.: +375 152 626002, +375 152 682020
Декабрь

Резиденции Деда Мороза и Снегурочки (Гродненская область)

Скоро в двери домов постучатся новогодние праздники, и все дети с нетерпением будут ждать встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Однако не у всех есть возможность и время посетить главную резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще. Где еще можно найти Деда Мороза на территории Гродненщины, когда он там обитает и что приготовил для гостей, можно подробнее узнать на сайте: kultura-grodno.by/.

Тел.: +375 152 771911

Снежань

Рэзідэнцыі Дзеда Мароза і Снягуркі(Гродзенская вобласць)

Хутка ў дзверы дамоў пастукаюцца навагоднія святы, і ўсе дзеці з нецярпеннем будуць чакаць сустрэчы з Дзедам Марозам і Снягуркай. Аднак не ва ўсіх ёсць магчымасць і час наведаць галоўную рэзідэнцыю Дзеда Мароза ў Белавежскай пушчы. Дзе яшчэ можна знайсці Дзеда Мароза на тэрыторыі Гродзеншчыны, калі ён там жыве і што падрыхтаваў для гасцей, можна падрабязней даведацца на сайце: kultura-grodno.by/.

Тэл.: +375 152 771911

December

Residences of Santa Claus and snow Maiden(Grodno region)

Soon, new year’s holidays will knock on the doors of houses and all children will be impatient to meet Santa Claus and the snow Maiden. However, not everyone has the opportunity and time to visit the main residence of Santa Claus in Belovezhskaya Pushcha. Where else can you find Santa Claus during the new year holidays on the territory of the Grodno region, when he lives there and what he has prepared for guests this year, you can learn more here: kultura-grodno.by/
Tel.: +375 152 771911Декабрь

Конкурс грации и таланта «Краса Дятловщины – 2023» (г. Дятлово)

Ежегодно в декабре месяце Центр культуры г. Дятлово приглашает всех, кто любит зрелищное шоу и восхищается женской красотой на районный конкурс грации и таланта «Краса Дятловщины –2023». Конкурс грации и таланта – это яркая программа и невероятные эмоции, своеобразная поддержка талантливой молодежи. По традиции, девушки расскажут о себе, о своих увлечениях, ответят на каверзные вопросы ведущих, выйдут на сцену в вечерних и свадебных платьях. Участницы не только покажут себя, но и воспользуются уникальной возможностью блеснуть артистизмом, талантом, находчивостью. Для многих из них это главные аргументы, чтобы впервые выйти на сцену под бурные аплодисменты зрительного зала. Хорошим дополнением к конкурсной программе станет выступление самых обаятельных мужчин Дятловского района.
Тел.: +375 1563 61083

Снежань

Конкурс грацыі і таленту «Краса Дзятлаўшчыны — 2023»(г. Дзятлава)

Штогод у снежні месяцы Цэнтр культуры г. Дзятлава запрашае ўсіх, хто любіць відовішчнае шоу і захапляецца жаночай прыгажосцю на раённы конкурс грацыі і таленту «Краса Дзятлаўшчыны -2023». Конкурс грацыі і таленту – гэта яркая праграма і неверагодныя эмоцыі, своеасаблівая падтрымка таленавітай моладзі. Па традыцыі, дзяўчаты раскажуць аб сабе, аб сваіх захапленнях, адкажуць на каверзныя пытанні вядучых, выйдуць на сцэну ў вячэрніх і вясельных сукенках. Удзельніцы не толькі пакажуць сябе, але і скарыстаюцца ўнікальнай магчымасцю бліснуць артыстызмам, талентам, знаходлівасцю. Для многіх з іх гэта галоўныя аргументы, каб упершыню выйсці на сцэну пад бурныя апладысменты глядзельнай залы. Добрым дадаткам да конкурснай праграмы стане выступленне самых абаяльных мужчын Дзятлаўскага раёна.
Тэл.: +375 1563 61083

December

Competition of grace and talent «Beauty Of Dyatlovshchina — 2023» (Dyatlovo)

Every year in December, the Dyatlovo Cultural Center invites everyone who loves a spectacular show and admires female beauty to the district grace and talent contest «Beauty of Dyatlovshchina -2023». The grace and talent contest is a bright program and incredible emotions, a kind of support for talented youth. By tradition, the girls will tell about themselves, about their hobbies, answer tricky questions from the presenters, go on stage in evening and wedding dresses. The participants will not only show themselves, but also take advantage of a unique opportunity to show off their artistry, talent, resourcefulness. For many of them, these are the main arguments to go on stage for the first time to the stormy applause of the audience. A good addition to the competition program will be the performance of the most charming men of the Dyatlovsky district.
Tel: +375 1563 61083