Гродно
27.03.2023

// Александр Лукашенко ответит на вопросы в прямом эфире. Наталья Эйсмонт анонсировала "Большой разговор с Президентом" // На 2023 год в гродненском регионе запланировано строительство 465 тысяч квадратных метров жилья // Дан старт широкому общественному обсуждению проекта обновленной Концепции нацбезопасности // Политическая партия "Белая Русь" создана в Беларуси // Матпомощь ко Дню Победы получат около 10 тыс. ветеранов и пострадавших от последствий ВОВ // Выпускные экзамены в 9-х классах школ Беларуси пройдут с 1 по 9 июня // 

1-4 марта

III Открытый региональный конкурс по истории изобразительного искусства «Свет сквозь столетия» (г. Новогрудок, ГУО «Новогрудская детская школа искусств»)

В конкурсе принимают участие учащиеся младших и старших классов детских художественных школ и школ искусств из разных регионов Республики Беларусь. Для участия в конкурсе необходимо подготовить презентацию по заданным темам, в основу которых входят изучение художественной культуры родного края, знакомство с творчеством знаменитых художников. Основная цель конкурса — поддержка культурных традиций, формирование интереса к истории. Конкурс дает возможность продемонстрировать оригинальность и креативность творческой работы, стимул на дальнейшее развитие творческих способностей участников.
Подробнее::https://ndshi.nov-centr.of.by/
Тел.: +375 1597 47714

1-4 сакавіка

III Адкрыты рэгіянальны конкурс па гісторыі выяўленчага мастацтва «Святло скрозь стагоддзі» (г. Навагрудак, ДУА «Навагрудская дзіцячая школа мастацтваў»)

У конкурсе ўдзельнічаюць навучэнцы малодшых і старэйшых класаў дзіцячых мастацкіх школ і школ мастацтваў з розных рэгіёнаў Рэспублікі Беларусь. Для ўдзелу ў конкурсе неабходна падрыхтаваць прэзентацыю па зададзеных тэмах, у аснову якіх уваходзяць вывучэнне мастацкай культуры роднага краю, знаёмства з творчасцю знакамітых мастакоў. Асноўная мэта конкурсу – падтрымка культурных традыцый, фарміраванне цікавасці да гісторыі. Конкурс дае магчымасць прадэманстраваць арыгінальнасць і крэатыўнасць творчай работы, стымул на далейшае развіццё творчых здольнасцей удзельнікаў.
Подробнее::https://ndshi.nov-centr.of.by/
Тэл.: +375 1597 47714

March 1-4

III Open regional competition on the history of fine arts «Light through the centuries» (Novogrudok, GUO «Novogrudok children’s art school»)

The competition is attended by students of junior and senior classes of children’s art schools and art schools from different regions of the Republic of Belarus. To participate in the competition, it is necessary to prepare a presentation on the given topics, which are based on the study of the artistic culture of the native land, acquaintance with the work of famous artists. The main goal of the competition is to support cultural traditions and create interest in history. The competition provides an opportunity to demonstrate the originality and creativity of creative work, an incentive for the further development of the creative abilities of participants.
Подробнее::https://ndshi.nov-centr.of.by/
Tel.: +375 1597 47714
4 марта

Праздник ремесленников «Казюки»(г. Гродно, площадь Советская)

Идея проведения праздника в честь Святого Казимира – покровителя ремесленников и мастеров – зародилась ещё во времена Средневековья. В начале весны наш город Гродно в очередной раз воплотит её в жизнь. Уже более 20 лет «Казюки» проходят в Гродно и каждый раз собирают несколько сотен талантливых умельцев из разных стран и городов, а также любителей эксклюзивных вещей ручной работы. Здесь можно найти изделия из глины, соломы, кожи, метала, бисера, стекла, всех мыслимых и немыслимых материалов, которые руками мастера превращаются в произведения искусства. Праздник не обойдётся без веселой развлекательной программы, возможностей примерить на себя средневековую профессию, а также дегустации необычных напитков на травах, ягодах и меде.
Тел.: +375 152 626002, +375 152 682020

4 сакавіка

Свята рамеснікаў «Казюкі» (г. Гродна, плошча Савецкая)

Ідэя правядзення свята ў гонар Святога Казіміра – апекуна рамеснікаў і майстроў – зарадзілася яшчэ ў часы Сярэднявечча. У пачатку вясны наш горад Гродна ў чарговы раз увасобіць яе ў жыццё. Ужо больш за 20 гадоў «Казюкі» праходзяць у Гродна і кожны раз збіраюць некалькі сотняў таленавітых умельцаў з розных краін і гарадоў, а таксама аматараў эксклюзіўных рэчаў ручной работы. Тут можна знайсці вырабы з гліны, саломы, скуры, металу, бiсеру, шкла, усіх мыслемых і неймаверных матэрыялаў, якія ў руках майстра ператвараюцца ў творы мастацтва. Свята не абыдзецца без вясёлай забаўляльнай праграмы, магчымасцяў прымерыць на сябе сярэднявечную прафесію, а таксама дэгустацыі незвычайных напояў на травах, ягадах і мёдзе.
Тэл: + 375 152 626002, + 375 152 682020

March 4

Crafts Festival «Kaziuki»(Grodno, Sovetskaya Square)

The idea to hold a fair on behalf of St. Kazimir, the patron saint of crafts and craftsmen, dates back to the Middle Ages. Grodno will hold the fair at the beginning of the spring again. For more than twenty years «Kaziuki» has been held in Grodno. Each time it brings hundreds of talented craftsmen, as well as visitors from different countries and cities who enjoy handmade works, together. Here you can find works made from clay, straw, skin, metal, beads, glass and all other imaginable and unimaginable materials which skillful craftsmen turn into items of art. The festival will offer an entertaining program. Visitors will have a chance to try a medieval job and taste unusual drinks made from herbs, berries and honey.
Tel.: +375 152 626002, +375 152 682020
4 марта

Районный праздник «Гуканне вясны» (д. Житомля, Гродненский район)

4 марта народными гуляньями, весельем и угощением будет отмечаться районный праздник «Гуканне вясны» в д. Житомля. «Гуканне вясны» – праздник не только яркий, но и очень музыкальный. «Кликать» весну начинают девушки песнями-веснянками. Особенностью таких песен являлось то, что каждый куплет заканчивался громким «Гу-у-у-у!». Отсюда и название – «гуканне». На площадке возле Житомлянского дома фольклора жителей и гостей праздника ждут: театрализованное представление, концерт артистов и коллективов любительского творчества Гродненского района, а также веселые конкурсы. Но самое главное – все без исключения получат заряд хорошего настроения, смогут отведать горячие блины, травяной ароматный чай и приобрести на память сувениры.
Тел.: +375 152 624908, +375 152 663795

4 сакавіка

Раённае свята «Гуканне вясны»(в. Жытомля, Гродзенскі раён)

4 сакавіка народнымі гуляннямі, весялосцю і пачастункамі будзе адзначацца раённае свята «Гуканне вясны» ў в. Жытомля. «Гуканне вясны» – свята не толькі яркае, але і вельмі музычнае. Зваць вясну пачынаюць дзяўчаты песнямі-вяснянкамі. Асаблівасцю такіх песень з’яўлялася тое, што кожны куплет заканчваўся гучным «Гу-у-у-у!». Адгэтуль і назва — «гуканне». На пляцоўцы каля Жытамлянскага дома фальклору жыхароў і гасцей свята чакаюць: тэатралізаванае прадстаўленне, канцэрт артыстаў і калектываў аматарскай творчасці Гродзенскага раёна, а таксама вясёлыя конкурсы. Але самае галоўнае – усе без выключэння атрымаюць зарад добрага настрою, змогуць пакаштаваць гарачыя бліны, травяны духмяны чай і набыць на памяць сувеніры.
Тэл.: +375 152 624908, +375 152 663795

March 4

Regional holiday «Gukanne vyasny»(Zhytomlya village, Grodno region)

March 4 folk festivals, fun and refreshments the district holiday «Gukanne vyasny» will be celebrated in the village of Zhitomlya. «Gukanne vyasny» is not only a bright holiday, but also very musical. The girls started calling for spring, they sang spring songs. A feature of such songs was that each verse ended with a loud cry of «Goo-oo-oo! ». Hence the name – «gukanne». On the site near the Zhytomlyansky House of Folklore, residents and guests of the holiday are waiting for: a theatrical performance, a concert of artists and amateur art groups of the Grodno region, as well as fun contests. But the most important thing is that everyone, without exception, will get a charge of good mood, they will be able to taste hot pancakes, aromatic herbal tea and buy souvenirs.
Tel.: + 375 152 624908, +375 152 663795
5-8 марта

Торжественные мероприятия, посвященные Дню женщин (г. Гродно и районные центры Гродненской области)

8 Марта – праздник весны и красоты, наполненный тёплыми словами, искренними улыбками и замечательным настроением! С Днём женщин представительниц прекрасного пола поздравит руководство города Гродно и всех районных центров, вручит подарки и заслуженные награды. Наполнят сердца любовью и радостью неповторимые и яркие мероприятия с участием лучших творческих коллективов области.
Тел.: + 375 152 771911

5-8 сакавіка

Урачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню жанчын (г. Гродна і раённыя цэнтры Гродзенскай вобласці)

8 Сакавіка – свята вясны і прыгажосці, напоўненае цёплымі словамі, шчырымі ўсмешкамі і ўзнёслым настроем! З Днём жанчын прадстаўніц прыгожага полу павіншуе кіраўніцтва горада, раённых цэнтраў, уручыць падарункі і заслужаныя ўзнагароды. Напоўніць сэрцы любоўю і радасцю непаўторныя і яркія канцэрты з удзелам лепшых мастацкіх калектываў вобласці.
Тэл.: + 375 152 771911

March 5-8

Solemn events dedicated to International Women’s Day (Grodno, Grodno region)

March 8 is a holiday of spring and beauty, filled with warm words, sincere smiles and wonderful mood! The administration of the city of Grodno and all regional centers will congratulate the representatives of the fair sex on Women’s Day, present gifts and well-deserved awards. Unique and bright concerts with the participation of the best creative teams of the region will fill hearts with love and joy.
Tel.: + 375 152 771911
15 марта

День Конституции Республики Беларусь (г. Гродно, Гродненская область)

Праздничные мероприятия, посвящённые одному из главных событий страны, будут наполнены духом патриотизма, единства и гордости за Беларусь! Яркие номера представят лучшие коллективы Гродненщины. В торжественной обстановке юные жители области, достигшие успехов в учёбе, общественной жизни, спорте, получат паспорта гражданина Республики Беларусь. Праздник, посвящённый белорусской государственности, обещает быть насыщенным и интересным!
Тел.: +375 152 771911

15 сакавіка

Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (г. Гродна, Гродзенская вобласць)

Святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя аднаму з галоўных падзей краіны, будуць напоўнены духам патрыятызму, адзінства і гонару за Беларусь! Яркія нумары прадставяць лепшыя калектывы Гродзеншчыны. Ва ўрачыстай абстаноўцы юныя жыхары вобласці, якія дасягнулі поспехаў у вучобе, грамадскім жыцці, спорце, атрымаюць пашпарты грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Свята, прысвечанае сучаснай беларускай дзяржаўнасці, абяцае быць насычаным і цікавым!
Тэл.: + 375 152 771911

March 15

Constitution Day of the Republic of Belarus(Grodno, Grodno region)

Festive events dedicated to one of the main events of the country will be filled with the spirit of patriotism, unity and pride for Belarus! The best bands of Grodno region will present bright numbers. In a solemn atmosphere, young residents of the region who have achieved success in their studies, social life, sports, will receive passports of a citizen of the Republic of Belarus. Нoliday dedicated to the modern Belarusian statehood promises to be rich and interesting!
Tel.: + 375 152 771911
17 марта

Выставочный проект «Православная книга – путь к добру и миру»(г. Лида, ГУК «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы»)

Выставочный проект приурочен ко Дню православной книги. Организаторами мероприятия выступят Лидская епархия Белорусской Экзархат Русской Православной Церкви и ГУК «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы». К вниманию гостей будет представлена экспозиция церковной литературы – это те книги, которые настраивают человека на духовное, на спасение души и показывают пути совершенствования.
Тел.: +375 154 547753

17 сакавіка

Выставачны праект «Праваслаўная кніга – шлях да дабра і свету» (г.Ліда, ДУК «Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы»)

Выставачны праект прымеркаваны да Дня праваслаўнай кнігі. Арганізатарамі мерапрыемства выступяць Лідская Епархія Беларускай Экзархат Рускай Праваслаўнай Царквы і ДУК «Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы». Да ўвагі гасцей будзе прадстаўлена экспазіцыя царкоўнай літаратуры – гэта тыя кнігі, якія настройваюць чалавека на духоўнае, на выратаванне душы і паказваюць шляхі ўдасканалення.
Тэл.: +375 154 547753

March 17

Exhibition project «Orthodox Book – the way to goodness and light» (Lida, SI «Lida District Library named after Yanka Kupala»)

This exhibition project is dedicated to the Day of the Orthodox Book. The event will be organized by the Lida Diocese of the Belarusian Exarchate of the Russian Orthodox Church and the Lida Regional Library named after Yanka Kupala. An exposition of church literature will be presented to the attention of the guests – these are the books that set a person up for spiritual things, for the salvation of the soul and show the ways of spiritual improvement.
Tel Phone: +375 154 547753
18 марта

Конкурс красоты «Маленькая Леди» (г.п. Вороново, ГУК «Вороновский районный центр культуры и народного творчества»)

Вороново состоится ежегодный конкурс красоты «Маленькая Леди». Возрастная категория участниц: 7 – 10 лет. Конкурс будет проходить в пять этапов: дефиле «Представление участниц»; визитка; творческое (домашнее задание) дефиле «Я и спорт», дефиле в бальных платьях «Я Принцесса». Номинации конкурса: Мисс Маленькая Леди; Вице-Мисс Маленькая Леди; Мисс Зрительских симпатий; Мисс Вдохновение; Мисс Артистичность; Мисс Очарование; Мисс Изящество; Мисс Креатив (количество номинаций зависит от количества участниц конкурса).
Тел.: + 375 159 421464, + 375 159 420492

18 сакавіка

Конкурс прыгажосці «Маленькая Ледзі»(г.п. Воранава, ДУК «Воранаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці»)

У Воранава адбудзецца штогадовы конкурс прыгажосці «Маленькая Ледзі». Узроставая катэгорыя ўдзельніц: 7 — 10 гадоў. Конкурс будзе праходзіць у пяць этапаў: дэфіле «Прадстаўленне ўдзельніц»; візітоўка; творчае (хатняе заданне) дэфіле «Я і спорт», дэфіле ў бальных сукенках «Я Прынцэса». Намінацыі конкурсу: Міс Маленькая Ледзі; Віцэ-Міс Маленькая Ледзі; Міс Глядацкіх сімпатый; Міс Натхненне; Міс Артыстычнасць; Міс Зачараванне; Міс Вытанчанасць; Міс Крэатыў (колькасць намінацый залежыць ад колькасці удзельніц конкурсу).
Тэл.: + 375 159 421464, + 375 159 420492

March 18

Beauty contest «Little Lady» (Voronovo, GUK «Voronovsky district center of culture and folk art»)

An annual beauty contest «Little Lady» will take place in Voronovo. Age category of participants: 7 — 10 years old. The competition will be held in five stages: defile «Presentation of the participants»; business card; creative (homework), fashion show «I and sport», fashion show in ball gowns «I am a Princess». Contest nominations: Miss Little Lady; Vice Miss Little Lady; Miss Audience Choice; Miss Inspiration; Miss Artistic; Miss Charm; Miss Grace; Miss Creative (the number of nominations depends on the number of participants in the competition).
Tel.: + 375 159 421464, + 375 159 420492
18-19 марта

Областной фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны»(г. Ивье, г. Волковыск)

Ивье и Волковыск приглашают на ЕЖЕГОДНЫЙ областной праздник мудрости и таланта, история которого длится уже более 20 лет! На фестивальной сцене выступят около 800 исполнителей, среди которых – долгожители области. Творческий марафон, на протяжении которого коллективы представят разнообразные программы из народных и патриотических песен, лирических и военных композиций, стихов и шуток, никого не оставит равнодушным. Вас ждут впечатляющие номера от солистов-вокалистов, солистов-инструменталистов, дуэтов. Каждый год для зрителей готовятся сюрпризы. 25 марта ждём вас в Ивье, 26 марта – в Волковыске на популярном празднике творчества, где нет победителей и проигравших, а есть только друзья и единомышленники. Не стареют душой ветераны – не стареет душой фестиваль!
Тел.: +375 1595 68017, +375 1512 68192, +375 152 623802

18-19 сакавіка

Абласны фестываль народнай творчасці ветэранскіх калектываў «Не старэюць душой ветэраны» (г. Іўе, г. Ваўкавыск)

Іўе і Ваўкавыск запрашаюць на ШТОГАДОВАЕ абласное свята мудрасці і таленту, гісторыя якога доўжыцца ўжо больш за 20 гадоў! На фестывальнай сцэне выступяць каля 800 выканаўцаў, сярод якіх – доўгажыхары вобласці. Творчы марафон, на працягу якога калектывы прадставяць разнастайныя праграмы з народных і патрыятычных песень, лірычных і ваенных кампазіцый, вершаў і жартаў, нікога не пакіне абыякавым. Вас чакаюць запамінальныя нумары ад салістаў-вакалістаў, салістаў-інструменталістаў, дуэтаў. Кожны год для гледачоў рыхтуюцца сюрпрызы. 25 сакавіка чакаем вас у Іўі, 26 сакавіка – у Ваўкавыску на папулярным свяце творчасці, дзе няма пераможцаў і прайграўшых, а ёсць толькі сябры і аднадумцы. Не старэюць душой ветэраны – не старэе душой фестываль!
Тэл.: +375 1595 68017, +375 1512 68192, +375 152 623802

Мarch 18-19

Regional festival of folk art of veteran groups «Veterans do not grow old in soul»(Ivye, Volkovysk)

Ivye and Volkovysk invite you to the ANNUAL regional holiday of wisdom and talent, the history of which has been going on for over 20 years! About 800 performers will perform on the festival stage, including the long-livers of the region. The creative marathon, during which the groups will present a variety of programs from folk and patriotic songs, lyric and military compositions, poems and jokes, will not leave anyone indifferent. The collectives will present performances with the participation of soloists-vocalists, soloists-instrumentalists, duets. On March 25 we are waiting for you in Ivye, on March 26 – in Volkovysk at the popular festival of creativity, where there are no winners and losers, but only friends and like-minded people. Veterans do not grow old in soul — the festival does not grow old in soul!
Tel: +375 1595 68017, +375 1512 68192, +375 152 623802
26 марта

VII районный фестиваль-конкурс по шоу-bellydance «Аромат Востока» (г. Слоним, ГУК «Слонимский центр культуры и отдыха»)

Город Слоним захлестнёт восточная танцевальная волна! А с ней – обилие ярких красок и аксессуаров, магия движений под микс современных и восточных мотивов! Всё это благодаря воспитанницам студии восточного танца «ЛейЛа» Слонимского центра культуры и отдыха, которые представят на сцене настоящее фееричное шоу. Замечательные концертные номера всем участникам и зрителям фестиваля подарят ощущение настоящего праздника и огромный заряд позитива.
Тел.: +3751562 51636

26 сакавіка

VII раённы фестываль-конкурс па шоу-bellydance «Аромат Востока» (г. Слонім, ДУК «Слонімскі цэнтр культуры і адпачынку»)

Горад Слонім ахопіць усходняя танцавальная хваля! А з ёй – багацце яркіх фарбаў і аксесуараў, магія рухаў пад мікс сучасных і ўсходніх матываў! Усё гэта дзякуючы выхаванцам студыі ўсходняга танца «ЛэйЛа» Слонімскага цэнтра культуры і адпачынку, якія прадставяць на сцэне сапраўднае феерычнае шоу. Выдатныя канцэртныя нумары ўсім удзельнікам і гледачам фестывалю падораць адчуванне сапраўднага свята і вялізны зарад пазітыву.
Тэл.: +3751562 51636

March 26

VII regional show-bellydance festival-contest «Aroma of the East»(Slonim, Slonim Center of Culture and Recreation)

The festival-contest «Aroma of the East» is an enchanting show filled with bright, colorful performances of participants of the studio of oriental dance «Leila», created in the technique of bellydance. The program includes: competitions, a performance of soloists of Slonim Center of Culture and Recreation, an animation program for children, awarding of participants of the contest program.
Phone: +3751562 51636
26 марта

Праздник «Театральные встречи» (аг. Трабы, Ивьевский район)

«Театральные встречи» – это дань признания и уважения истинным почитателям сценического искусства в агрогородке Трабы, где особенно сильны театральные традиции Ивьевщины. В отделе культурно-массовой и просветительной работы агрогородка успешно действуют народный любительский драматический коллектив и детский драматический коллектив «Спутник», являющиеся неоднократными призерами районных и областных смотров-конкурсов театрального искусства. Праздник «Театральные встречи» в аг.Трабы проходит в рамках Международного дня театра. На праздничной площадке будут организованы выставка-продажа декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции, беспроигрышная лотерея, работа игровых аттракционов для детей. Яркое и красочное мероприятие оставит много положительных эмоций и прекрасных впечатлений у жителей и гостей аг.Трабы.
Тел.: +375 1595 62383

26 сакавіка

Свята «Тэатральныя сустрэчы» ( аг. Трабы, Іўеўскі раён)

«Тэатральныя сустрэчы» – гэта даніна прызнання і павагі сапраўдным прыхільнікам сцэнічнага мастацтва ў аграгарадку Трабы, дзе асабліва моцныя тэатральныя традыцыі Іўеўшчыны. У аддзеле культурна-масавай і асветнай працы аг. Трабы паспяхова дзейнічаюць народны аматарскі драматычны калектыў і дзіцячы драматычны калектыў «Спадарожнік», якія з’яўляюцца неаднаразовымі прызёрамі раённых і абласных аглядаў-конкурсаў тэатральнага мастацтва. Свята «Тэатральныя сустрэчы» ў аг.Трабы праходзіць у рамках Міжнароднага дня тэатра. На святочнай пляцоўцы будуць арганізаваны выстава-продаж дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і сувенірнай прадукцыі, бяспройгрышная латарэя, работа гульнёвых атракцыёнаў для дзяцей. Яркае і маляўнічае мерапрыемства пакіне шмат станоўчых эмоцый і выдатных уражанняў у жыхароў і гасцей аг.Трабы.
Тэл.: +375 1595 62383

March 26

Holiday «Тheater meetings»(ag. Trabs, Ivyevsky district)

«Theatrical meetings» is a tribute of recognition and respect to the true admirers of the performing arts in the agro-town of Traby, where the theatrical traditions of the Ivy region are especially strong. In the department of cultural and educational work ag. Traby successfully operate a national amateur drama team and a children’s drama team «Sputnik», who are multiple prize-winners of regional and regional shows and competitions of theatrical art. The festival «Theater meetings» in Traby village is held within the framework of the International Theater Day. The festival site will host an exhibition and sale of arts and crafts and souvenirs, a win-win lottery, and play attractions for children. A bright and colorful event will leave many positive emotions and wonderful impressions for the residents and guests of the ag. Trabs.
Contact information: +375 1595 6238327 марта

Открытый региональный фестиваль-конкурс детского любительского хореографического творчества «Хрустальный башмачок» (г. Лида, ГУ «Дворец культуры города Лиды»)

«Хрустальный башмачок» снова засверкает в Лиде. Фестиваль-конкурс, стал своеобразной хореографической классикой Лидчины, вновь гостеприимно встретит и объединит юных танцоров из разных городов Беларуси. Богатая палитра стилей, современных направлений хореографии, многогранность жанров, разнообразие номинаций привлекает участников и вызывает неподдельный интерес у зрительской аудитории. Именно благодаря нашим конкурсантам, педагогам, группам поддержки выступающих складывается та самая атмосфера праздника. Неукротимая жажда победы, достижений, кураж – заряжает танцевальной энергией даже тех, кто никогда и не планировал танцевать! В этот день танец объединит всех и зажжёт новые звёзды!
Подробнее::Открытый региональный фестиваль-конкурс детского любительского хореографического творчества «Хрустальный башмачок»
Тел.: +375 154 543281

27 сакавіка

Адкрыты рэгіянальны фестываль-конкурс дзіцячай аматарскай харэаграфічнай творчасці «Хрустальный башмачок» (г.Ліда, ДУ «Палац культуры горада Ліды»)

«Хрустальный башмачок» зноў зазіхаціць у Лідзе. Фестываль-конкурс, стаў своеасаблівай харэаграфічнай класікай Лідчыны, зноў гасцінна сустрэне і аб’яднае юных танцораў з розных гарадоў Беларусі. Багатая палітра стыляў, сучасных напрамкаў харэаграфіі, шматграннасць жанраў, разнастайнасць намінацый прыцягвае ўдзельнікаў і выклікае непадробную цікавасць у аўдыторыі гледачоў. Менавіта дзякуючы нашым канкурсантам, педагогам, групам падтрымкі выступоўцаў складваецца тая самая атмасфера свята. Неўтаймоўныя смага перамогі, дасягненняў, кураж – зараджае танцавальнай энергіяй нават тых, хто ніколі і не планаваў танцаваць! У гэты дзень танец аб’яднае ўсіх і запаліць новыя зоркі!
Тэл.: +375 154 543281

March 27

Open regional festival-competition of children’s amateur choreographic creativity «Crystal shoe» Lida, SE «Palace of culture of the town of Lida»

The «Crystal Slipper» will sparkle again in the Lead. The festival-competition, which has become a kind of choreographic classic of Lidchina, will once again hospitably welcome and unite young dancers from different cities of Belarus. A rich palette of styles, modern directions of choreography, versatility of genres, a variety of nominations attracts participants and arouses genuine interest among the audience. It is thanks to our contestants, teachers, and support groups that the very atmosphere of the holiday develops. The indomitable thirst for victory, achievements, courage – charges with dance energy even those who never planned to dance! On this day, the dance will unite everyone and light up new stars!
Contact information: +375 154 54328130 марта

VI открытый региональный фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества «Вясёлка талентаў» (аг. Озеры, Гродненский район)

Алло! Мы ищем таланты! Самых талантливых, креативных и голосистых ребят со всей Гродненской области и не только приглашаем принять участие в VI открытом региональном фестивале-конкурсе детского эстрадного творчества «Вясёлка талентаў». Те, кто не представляет своей жизни без творчества, те, кто любит петь и днем, и ночью, те, кто постоянно совершенствуется и стремится к успеху – приглашаются к участию в фестивале. Давайте вместе покорять новые вершины в творчестве. Ждем вас!
Тел.: +375 152 624908

30 сакавіка

VI адкрыты рэгіянальны фестываль-конкурс дзіцячай эстраднай творчасці «Вясёлка талентаў» (аг. Азёры, Гродзенскі раён)

Алё! Мы шукаем таленты! Самых таленавітых, крэатыўных і галасістых хлопчыкаў і дзяўчынак з усёй Гродзенскай вобласці і не толькі запрашаем прыняць удзел у VI адкрытым рэгіянальным фестывалі-конкурсе дзіцячай эстраднай творчасці «Вясёлка талентаў». Тыя, хто не ўяўляе свайго жыцця без творчасці, тыя, хто любіць спяваць і днём, і ноччу, тыя, хто ўвесь час удасканальваецца і імкнецца да поспеху – запрашаюцца да ўдзелу ў фестывалі. Давайце разам пакараць новыя вяршыні ў творчасці. Чакаем вас!
Тэл.: +375 152 624908

March 30

VI open regional festival-competition of children’s variety creativity «VYASELKA TALENTAY»(Ozyory, Grodno region)

Hello! We are looking for talent! We invite the most talented, creative and vociferous children from all over the Grodno region and not only to take part in the VI open regional festival-competition of children’s variety art «Vyasyolka of Talent». Those who cannot imagine their life without creativity, those who love to sing day and night, those who are constantly improving and striving for success are invited to participate in the festival. Let’s conquer new heights together in creativity. Waiting for you!
Tel.: +375 152 624908
Март

Обряд первой борозды (аг.Свислочь, Гродненский район)

Уникальный обряд, основанный на региональных традициях, начнется с красочного шествия. Чтобы ничего не мешало сделать хорошие борозды, в первую очередь нужно «задобрить» свежим хлебом пахаря, а первое освященное зерно по традиции засыпать председателю СПК «Свислочь». Следом за ним делянку будут засевать дети. В необычном обряде примут участие все гости, а также фольклорные коллективы района.
Тел.: +375 152 919574

Сакавік

Абрад першай баразны (аг.Свіслач, Гродзенскі раён)

Унікальны абрад, заснаваны на рэгіянальных традыцыях, пачнецца з маляўнічага шэсця. Каб нічога не перашкаджала зрабіць добрыя разоры, у першую чаргу патрэбна «задобрыць» свежым хлебам аратага, а першае асвячонае збожжа па традыцыі засыпаць старшыні СВК «Свіслач». Следам за ім дзялянку будуць засяваць дзеці. У незвычайным абрадзе прымуць удзел усе госці, а таксама фальклорныя калектывы раёна.
Тэл.: +375 152 919574

March

Rite of the first furrow(Svisloch, Grodno region)

A unique ceremony based on regional traditions will begin with a colorful procession. So that nothing interferes with making good furrows, first of all they will «appease» the plowman with fresh bread, and the chairman will traditionally fill the first consecrated grain SPK «Svisloch». After him, the plot will be sown by children. All guests, as well as folklore groups of the region, will take part in the unusual ceremony.
Tel.: +375 152 919574
Март

Неделя детской и юношеской книги (библиотеки Гродненской области)

На праздник приглашаются все юные любители чтения! На протяжении целой недели гости и участники мероприятий смогут встретится с любимыми литературными героями, посоревноваться в знании авторов и книг, поучаствовать в конкурсах, встречах с писателями, посетить книжные выставки, викторины и многое другое! Мероприятия станут ярким и запоминающимся началом весенних каникул для учащихся школ области.
Тел.: + 375 152 771911

Сакавік

Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі (бібліятэкі Гродзенскай вобласці)

На свята запрашаюцца ўсе юныя аматары чытання! У час урачыстых мерапрыемстваў Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі госці сустрэнуцца з любімымі літаратурнымі героямі, паспаборнічаюць у веданні аўтараў і кніг, іх чакаюць незвычайныя конкурсы, сустрэчы з пісьменнікамі, кніжныя выстаўкі, віктарыны і нават рухомыя гульні! Мерапрыемства стане яркім і запамінальным пачаткам вясновых канікулаў для навучэнцаў школ вобласці.
Тэл.: + 375 152 771911

March

Children’s and Youth Book Week»(libraries of Grodno region)

All young reading lovers are invited to the holiday! During the Children’s and Youth Book Week, guests will meet their favorite literary heroes, compete in the knowledge of authors and books, unusual contests, meetings with writers, book exhibitions, quizzes and even outdoor games await them! The event will become a bright and memorable start of spring break for schoolchildren of the region.
Tel .: + 375 152 771911