Гродно
01.06.2023

Андрей Хмель назначен председателем Гродненского горисполкома // Второй энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны // Звания «Человек года Гродненщины» удостоены 18 жителей региона //  Новым председателем Госпогранкомитета назначен Константин Молостов // В студотряды на Гродненщине в этом году планируется трудоустроить порядка 7 500 человек // За 4 месяца этого года в 744 торговых объектах Гродненщины выявлены нарушения условий хранения и реализации продукции // Выпускные экзамены в 9-х классах школ Беларуси пройдут с 1 по 9 июня // На «Славянский базар в Витебске» приглашают волонтеров. Заявки принимаются до 13 июня // Налог на профдоход с 1 июля станет обязательным для ремесленников в сфере агроэкотуризма

1 мая

Праздник труда(г. Гродно и районные центры Гродненской области)

1 Мая – праздник посвящен трудящимся! Этот весенний день будет наполнен театрализованными представлениями для детей и взрослых, концертами ансамблей белорусской песни и танца, выступлениями эстрадных студий, открытием сезона фонтанов, парадами профессий, спортивными развлечениями. Вам остаётся только выбрать, где получить заряд бодрости и хорошего настроения!
Тел.: +375 152 771911

1 мая

Свята працы (г. Гродна і раённыя цэнтры Гродзенскай вобласці)

1 Мая – свята прысвечана працаўнікам! Гэты вясновы дзень будзе напоўнены тэатралізаванымі прадстаўленнямі для дзяцей і дарослых, канцэртамі ансамбляў беларускай песні і танца, выступленнямі эстрадных студый, адкрыццём сезона фантанаў, парадамі прафесій, спартыўнымі забавамі. Вам застаецца толькі выбраць, дзе атрымаць зарад бадзёрасці і добрага настрою!
Тэл.: +375 152 771911

The 1 of May

Labor day (Grodno, district centers of Grodno region)

May 1 – the holiday is dedicated to workers! This spring day will be filled with theatrical performances for children and adults, concerts of Belarusian song and dance ensembles, performances of pop studios, the opening of the season of fountains, parades of professions, and sports entertainment. You just have to choose where to get a charge of vivacity and good mood!
Tel .: +375 152 771911
1 мая

Праздник «Майские напевы» (г. Щучин, ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества»)

По традиции, включение фонтана приурочено к празднованию Дня весны и труда. Вся территория сквера в вечернее время превратится в большую развлекательную площадку, где интересно провести время смогут не только дети, но и взрослые. Струящаяся вверх вода начнёт радовать жителей и гостей г.Щучина с 16:00. Будет работать праздничная торговля, аттракционы, игровые зоны, интерактивные площадки. Здесь же развернётся конкурс фотографий и рисунков под названием «Стоп – весна». Атмосферу праздника подчеркнет двухчасовой концертный марафон солистов Щучинского районного центра культуры и народного творчества.
Тел.: +375 1514 28033

1 мая

Свята «Майские напевы» (г. Шчучын, ДУК «Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці»)

Па традыцыі, уключэнне фантана прымеркавана да святкавання дня вясны і працы. Уся тэрыторыя сквера ў вячэрні час ператворыцца ў вялікую забаўляльную пляцоўку, дзе цікава правесці час змогуць не толькі дзеці, але і дарослыя. Струменіцца ўверх вада пачне радаваць жыхароў і гасцей г. Шчучына з 16:00. Будзе працаваць святочны гандаль, атракцыёны, гульнявыя зоны, інтэрактыўныя пляцоўкі. Тут жа разгорнецца конкурс фатаграфій і малюнкаў пад назвай “Стоп-вясна”. Атмасферу свята падкрэсліць двухгадзінны канцэртны марафон салістаў Шчучынскага раённага цэнтра культуры і народнай творчасці.
Тэл.: +375 1514 28033

May 1

Holiday «May tunes» (Shchuchin, Shchuchinsky District Center of Culture and Folk Art)

By tradition, the inclusion of the fountain is timed to celebrate the Day of Spring and Labor. The entire territory of the park in the evening will turn into a large entertainment area, where not only children, but also adults can have an interesting time. The water flowing upwards will begin to please residents and guests of Shchuchin from 16:00. There will be festive trade, attractions, play areas, interactive platforms. There will also be a photo and drawing contest called «Stop Spring». The atmosphere of the holiday will be emphasized by a two-hour concert marathon of Shchuchinsky soloists of the regional center of culture and folk art.
Tel.: +375 1514 280335 мая

Демонстрация объекта нематериального культурного наследия – обряд «Юрье» (д. Охоново, Дятловский район)

Стародавний земледельческий праздник в честь покровителя крестьянской нивы и домашних животных Святого Юрия жители д. Охоново празднуют испокон веков и почитают как «Вторую Пасху». Локальная особенность праздника – традиционный обход молодоженов, повенчавшихся (заключивших брак) в течение года. Аутентичный обряд из д. Охоново был первым элементом нематериального культурного наследия в Гродненской области, который занесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Стать участником обряда «Юрья» может любой желающий, интересующийся традиционной культурой Гродненщины.
Тел.: +375 1563 68353

5 мая

Дэманстрацыя аб’екта нематэрыяльнай культурнай спадчыны – абрад «Юр’я»(в. Ахонава, Дзятлаўскі раён)

Старадаўняе земляробчае свята ў гонар апекуна сялянскай нівы і хатніх жывёл Святога Юрыя жыхары в. Ахонова святкуюць спакон веку і шануюць як «Другі Вялікдзень». Лакальная асаблівасць свята – традыцыйны абыход маладых, якія павянчаліся (заключылі шлюб) на працягу года. Аўтэнтычны абрад з в. Ахонава быў першым элементам нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў Гродзенскай вобласці, які занесены ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнаўстей Рэспублікі Беларусь. Стаць удзельнікам абраду «Юр’я» можа любы жадаючы, які цікавіцца традыцыйнай культурай Гродзеншчыны.
Тэл: +375 1563 68353

5 May

Demonstration of the intangible cultural heritage — rites «Yrjö» (d. Ohonovo, Dyatlovsky district)

The inhabitants of the village of Okhonovo have been celebrating the ancient agricultural holiday in honor of the patron saint of the Peasant field and domestic animals, St. Yuri, since time immemorial and revered as the «Second Easter». A local feature of the holiday is the traditional circumambulation of the newlyweds who got married (married) during the year. The authentic ceremony from Okhonovo was the first element of the intangible cultural heritage in the Grodno region, which is listed in the State List of Historical and Cultural Values The Republic of Belarus. Anyone interested in the traditional culture of Grodno region can become a participant of the «Yurya» ceremony.
Tel: + 375 1563 68353
6 мая

Открытый фестиваль по бальным спортивным танцам «LIDA-OPEN-2023» (г. Лида, ГУ «Дворец культуры города Лиды»)

На площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» развернётся настоящий красочный праздник танца – открытый фестиваль по бальным спортивным танцам «LIDA-OPEN-2023», который предоставит возможность совместить яркую творческую атмосферу с активным, здоровым отдыхом, грацией и спортивным азартом. «LIDA-OPEN-2023» посвящён красоте танца – самому волнующему, самому возвышенному и завораживающему из всех искусств, способный увлечь и детей, и взрослых, окунуть зрителя в великолепную феерию звуков, красок и незабываемых впечатлений. Лидчина станет площадкой для международного форума единомышленников и встреч друзей из разных уголков нашей страны.
Подробнее:http://lida-palace.do.am/
Тел.: +375 154 543281

6 мая

Адкрыты фестываль па спартыўных бальных танцах «LIDA—OPEN-2023» (г. Ліда, ДУ «Палац культуры горада Ліды»)

На пляцоўцы спартыўна-аздараўленчага комплексу «Алімпія» разгорнецца сапраўднае маляўнічае свята танца – адкрыты фестываль па бальных спартыўных танцах «LIDA-OPEN-2023», які прадаставіць магчымасць сумясціць яркую творчую атмасферу з актыўным, здаровым адпачынкам, грацыяй і спартыўным азартам. «LIDA-OPEN-2023» прысвечаны прыгажосці танца – самаму хвалюючаму, самаму ўзвышанаму і зачаравальнаму з усіх мастацтваў, здольны захапіць і дзяцей, і дарослых, акунуць гледача ў пышную феерыю гукаў, фарбаў і незабыўных уражанняў. Лідчына стане пляцоўкай для міжнароднага форуму аднадумцаў і сустрэч сяброў з розных куткоў нашай краіны.
Тэл.: +375 154 543281

May 6

Open festival of ballroom sports dancing «LIDA-OPEN-2023»(Lida, SE «Palace of culture of the town of Lida»)

А real colorful dance festival will unfold at the sports and recreation complex «Olympia» – the open festival of ballroom sports dancing «LIDA-OPEN-2023», which will provide an opportunity to combine a bright creative atmosphere with active, healthy recreation, grace and sports excitement. «LIDA-OPEN-2023» is dedicated to the beauty of dance – the most exciting, most sublime and mesmerizing of all arts, capable of captivating both children and adults, dipping the viewer into a magnificent extravaganza of sounds, colors and unforgettable impressions. Lida will again become a platform for an international forum of like-minded people and meetings of friends from different parts of our country.
Contact information: +375 154 543281
9 мая

Мероприятия, посвященные Дню Победы(г. Гродно и районные центры Гродненской области)

День Победы – праздник памяти, праздник гордости для каждого жителя Республики Беларусь. Всех желающих искренне приглашаем на торжественные мероприятия, которые охватят всю территорию области: митинги, возложение цветов к памятникам воинам-освободителям, праздничные мероприятия на площадях, выставки мастеров народного творчества, работа детских площадок, аттракционов, аниматоров в городских парках, концертные программы, выставки военной техники, праздничный фейерверк. Всё это для ветеранов, детей, внуков и правнуков поколения победителей!
Тел.: +375 152 771911

9 мая

Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Перамогі (г. Гродна і раённыя цэнтры Гродзенскай вобласці)

Дзень Перамогі – свята памяці, свята гонару для кожнага жыхара Рэспублікі Беларусь. Усіх жадаючых шчыра запрашаем на ўрачыстыя мерапрыемствы, якія ахопяць усю тэрыторыю вобласці: мітынгі, ускладанне кветак да помнікаў воінам-вызваліцелям, святочныя мерапрыемствы на плошчах, выстаўкі майстроў народнай творчасці, работа дзіцячых пляцовак, атракцыёнаў, аніматараў у гарадскіх парках, канцэртныя праграмы, выстаўкі ваеннай тэхнікі, святочны феерверк. Усё гэта для ветэранаў, дзяцей, унукаў і праўнукаў пакалення пераможцаў!
Тэл .: +375 152 771911

May 9

Events dedicated to the Victory Day(Grodno, district centers of Grodno region)

Victory Day is a holiday of memory, a holiday of pride for every resident of the Republic of Belarus. Therefore, we sincerely invite everyone to the solemn events that will cover the entire territory of the city of Grodno and regional centers: meetings, laying flowers at the monuments to the soldiers-liberators, festive events in the squares, exhibitions of folk artists, work of playgrounds, attractions, animators in city parks, concert programs, exhibitions of military equipment, fireworks. All this for the grandchildren and great-grandchildren of the generation of victors! The program will be posted on the website of the Grodno regional Executive Committee region.grodno.by closer to the date of celebrations.
Tel.: +375 152 771911
14 мая

День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь (г. Гродно, районные центры Гродненской области)

Ежегодно во второе воскресенье мая в нашей стране отмечают День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. В районных центрах Гродненской области пройдут митинги, концерты, посвящённые главным атрибутам суверенного государства. Торжественный митинг в Гродно пройдёт возле мемориала воинам-пограничникам. В этот день маленьких учащихся средних школ и гимназий торжественно примут в пионеры, а самых активных старшеклассников гродненских учебных заведений – в ряды БРСМ. Тел.: + 375 152 771911

14 мая

Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь (г. Гродна, раённыя цэнтры Гродзенскай вобласці)

Штогод у другую нядзелю мая ў нашай краіне адзначаюць Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь. У раённых цэнтрах Гродзенскай вобласці пройдуць мітынгі, канцэрты, прысвечаныя галоўным атрыбутам суверэннай дзяржавы. Урачысты мітынг у Гродне пройдзе каля мемарыяла воінам-пагранічнікам. У гэты дзень маленькіх навучэнцаў сярэдніх школ і гімназій урачыста прымуць у піянеры, а самых актыўных старшакласнікаў гродзенскіх навучальных устаноў – у рады БРСМ.
Тэл .: + 375 152 771911

May 14

The Day of the National Emblem and the State Flag of the Republic of Belarus (Grodno, district centers of Grodno region)

Every year on the second Sunday of may in our country celebrate the Day Of the national emblem of the Republic of Belarus and the national flag of the Republic of Belarus». On this day, meetings and concerts dedicated to the main attribute of the sovereign state will be held in the regional centers of the Grodno region. A solemn rally dedicated to the Day of the State Emblem and Flag takes place annually near the memorial to the border guards. On this day, junior students of secondary schools and gymnasiums are solemnly accepted as pioneers, and the most active senior school students of Hrodna educational institutions are admitted to the ranks of the Belarusian Republican Youth Union.
Tel.: + 375 152 771911
18 мая

Акция «Ночь музеев — 2023» (музеи Гродненской области)

Акция «Ночь музеев» приурочена к Международному дню музеев. В этом году для любителей насыщенного культурного отдыха готовится уникальная развлекательная программа: откроются новые выставки, будут проведены игры, интерактивные экскурсии, концерты в музейных двориках, представлены необычные кинопоказы и самые разные мастер-классы. Многие музеи по традиции будут открыты для посетителей до поздней ночи.
Тел.: +375 152 771911

18 мая

Акцыя «Ноч музеяў» (музеі Гродзенскай вобласці)

Акцыя «Ноч музеяў» прымеркавана да Міжнароднага дня музеяў. Сёлета для аматараў насычанага культурнага адпачынку рыхтуецца ўнікальная забаўляльная праграма: адкрыюцца новыя выстаўкі, будуць праведзены гульні, інтэрактыўныя экскурсіі, канцэрты ў музейных дворыках, прадстаўлены незвычайныя кінапаказы і самыя розныя майстар-класы. Многія музеі па традыцыі будуць адчынены для наведвальнікаў да позняй ночы.
Тэл.: +375 152 771911

May 18

Action «Night of Museums» (museums of the Grodno region)

The Night of Museums action is timed to coincide with the International Day of Museums. This year, a unique entertainment program is being prepared for lovers of rich cultural recreation: new exhibitions will open games, interactive tours; concerts in museum courtyards, unusual film screenings and a variety of master classes will be presented. Many museums will traditionally be open to visitors until late at night.
Tel.: +375 152 771911
19-21 мая

Фестиваль авторской песни и поэзии «Зелёный Гран-при» (Туристско-оздоровительный комплекс «Пышки», г. Гродно)

На душевный праздник авторской песни и поэзии «Зелёный Гран-при» со всей Беларуси и других стран съедутся как известные барды, так и начинающие исполнители. Любителей отдыха на природе ждут творческие мастерские, конкурсный концерт на сцене, большой гала-концерт, лирическая танцевальная программа и трогательные посиделки у костра. На праздник приглашаются «неисправимые» романтики, любители тёплого общения с друзьями, знающие толк в хорошей музыке и умеющие отдыхать душой.
Тел.: +375 152 626002, +375 152 682020

19-21 мая

Фестываль аўтарскай песні і паэзіі «Зялёны Гран-пры» (Турысцка-аздараўляльны комплекс «Пышкi», г. Гродна)

На «Зялёны Гран-пры» з усёй Беларусі і іншых краін з’едуцца як вядомыя барды, так і маладыя выканаўцы. Аматараў адпачынку на прыродзе чакаюць творчыя майстэрні, конкурсны канцэрт на сцэне, вялікі гала-канцэрт, лірычная танцавальная праграма і кранальныя вячоркі ля вогнішча. На свята запрашаюцца «непапраўныя» рамантыкі, аматары цёплых зносін з сябрамі, якія ведаюць толк у добрай музыцы і ўмеюць адпачываць душой.
Тэл.: +375 152 626002, +375 152 682020

May 19-21

Festival of author’s song and poetry «Green Grand Prix» (Тourist and health complex «Pyshki», Grodno)

Famous bards and novice singers from all over Belarus and other countries will gather for the soulful holiday of the author’s song and poetry «Green Grand Prix». Nature lovers will find creative workshops, a contest concert on stage, a large gala concert, a lyrical dance program and touching gatherings around the fire. «Incorrigible» romantics, lovers of warm communication with friends, who know a lot about good music and who know how to relax with their souls, are invited to the holiday.
Tel.: +375 152 626002, +375 152 682020
20 мая

Открытый фестиваль «Жыровіцкае свята»(аг. Жировичи, Слонимский район)

Фестиваль духовной, патриотической музыки и песни проводится в честь празднования явления иконы Божией Матери «Жировичская». Икона считается покровительницей Беларуси. В Свято-Успенском Жировичском монастыре состоится традиционное праздничное богослужение и Крестный ход. Во второй половине дня начнется фестиваль, в котором принимают участие хоровые коллективы, вокальные ансамбли, а также сольные исполнители из разных уголков Беларуси. Дух единения, святости и Божьей благодати объединит всех гостей и участников фестиваля. Все желающие смогут посетить мастер-классы ремесленников, посмотреть выставку народного творчества и выставку продукции монастырских подворий, окунуться в купели и испить целебной воды из святого источника. Также на празднике будут работать интерактивные площадки для детей.
Тел.: +375 1562 46820

20 мая

Адкрыты фестываль «Жыровіцкае свята»(аг. Жыровічы, Слонімскі раён)

Фестываль духоўнай, патрыятычнай музыкі і песні праводзіцца ў гонар святкавання з’яўлення вобраза Божай Маці «Жыровіцкая». Абраз лічыцца заступніцай Беларусі. У Свята-Успенскім Жыровіцкім манастыры адбудзецца традыцыйнае святочнае богаслужэнне і Хрэсны ход. У другой палове дня пачнецца фестываль, у якім прымаюць удзел харавыя калектывы, вакальныя ансамблі, а таксама сольныя выканаўцы з розных куткоў Беларусі. Дух яднання, святасці і Божай ласкі аб’яднае ўсіх гасцей і ўдзельнікаў фестывалю. Усе жадаючыя змогуць наведаць майстар-класы рамеснікаў, паглядзець выставу народнай творчасці і выставу прадукцыі манастырскіх падворкаў, акунуцца ў купелі і выпіць гаючай вады са святой крыніцы. Таксама на свяце будуць працаваць інтэрактыўныя пляцоўкі для дзяцей.
Тэл.: +375 1562 46820

May 20

Open festival «Zhyrovitskae svyata»(ag.Zhirovichi, Slonimsky district)

The festival of spiritual, patriotic music and songs is held in honor of the celebration of the appearance of the Icon of the Mother of God «Zhirovichskaya». The icon is considered the patroness of Belarus. A traditional festive divine service and a procession will take place in the Holy Dormition Zhirovichi Monastery. In the afternoon, the festival will begin, in which choral groups, vocal ensembles, as well as solo performers from different parts of Belarus will take part. The spirit of unity, holiness and God’s grace will unite all the guests and participants of the festival. Everyone will be able to attend master classes of artisans, see an exhibition of folk art and an exhibition of products of monastic farmsteads, plunge into the font and drink healing water from the holy spring. Interactive playgrounds for children will also work at the festival.
Tel.: +375 1562 46820
20 мая

Областной фестиваль детского эстрадного творчества «Масты надзей» (г. Мосты, ГУ «Мостовский районный центр культуры»)

«Масты надзей» — это всегда красочное, яркое событие, которое дарит всем много положительных эмоций, хорошее настроение и яркие воспоминания. В фестивале примут участие лучшие детские эстрадные коллективы и исполнители Гродненщины: вокальные ансамбли, коллективы современной хореографии, блистательные вокалисты, очаровательные ведущие в возрасте от 6 до 17 лет, которые подарят публике незабываемый зрелищный праздник. Для всех участников фестиваля по традиции организуют «путешествие» по самому длинному в Беларуси подвесному мосту. Ради этого стоит приехать на фестиваль! Мы ждем Вас!
Подробнее:https://vk.com/club169034682
Тел.: +375 1515 64494

20 мая

Абласны фестываль дзіцячай эстраднай творчасці «Масты надзей» (г. Масты, ДУ «Мастоўскі раённы цэнтр культуры»)

«Масты надзей» — гэта заўсёды маляўнічая, яркая падзея, якая дорыць усім шмат станоўчых эмоцый, добры настрой і яркія ўспаміны. У фестывалі прымуць удзел лепшыя дзіцячыя эстрадныя калектывы і выканаўцы Гродзеншчыны: вакальныя ансамблі, калектывы сучаснай харэаграфіі, бліскучыя вакалісты, чароўныя вядучыя ва ўзросце ад 6 да 17 гадоў, якія падораць публіцы незабыўнае відовішчнае свята. Для ўсіх удзельнікаў фестывалю па традыцыі арганізуюць «падарожжа» па самым доўгім у Беларусі падвесным мосце. Дзеля гэтага варта прыехаць на фестываль! Мы чакаем вас!
Тэл.: +375 1515 64494

May 20

Regional festival of children’s pop art «Masty nadzey» (Mosty, Mostovsky district Center of Culture)

«Masty Nadzey» is always a colorful, bright event that gives everyone a lot of positive emotions, good mood and vivid memories. The festival will be attended by the best children’s pop groups and performers of the Grodno region: vocal ensembles, modern choreography groups, brilliant vocalists, charming presenters aged 6 to 17 years, who will give the audience an unforgettable spectacular holiday. According to tradition, a «journey» along the longest suspension bridge in Belarus is organized for all participants of the festival. It’s worth coming to the festival for this! We are waiting for you!
Tel.: +375 1515 6449420 мая

XII Фестиваль «Гольшанский замок» (аг. Гольшаны, Ошмянский район)

Традиционно, в мае месяце, у стен бывшего замка Сапег ждет участников и гостей со всей Беларуси, и зарубежья ежегодный региональный фестиваль «Гольшанский замок». Полный мифов и легенд замок рода Сапег не оставит равнодушными зрителей и почитателей средневековой культуры, любителей рыцарских турниров и народных ремесел, ценителей хорошей аутентичной музыки и театрального искусства. Гостей фестиваля ждет насыщенная и разнообразная программа: конные турниры, показательное выступление лучников, мастер-классы по хождению на ходулях и средневековым танцам, тематические интерактивные площадки, концертные выступления групп средневековой музыки и многое другое. На площадках у стен замка соберут своих почитателей турниры рыцарей – одно из самых увлекательных зрелищ праздника. Здесь можно будет пострелять из лука, сразиться на мечах, покататься на лошади. Гостям на протяжении праздника будут предложены мастер-классы по гончарному делу, кузнечному ремеслу, фехтованию. Замечательным подарком для детей станет детская площадка с многочисленными аттракционами и играми.
Тел.: +375 1593 23298

20 мая

XII Фестываль «Гальшанскі замак» (аг. Гальшаны, Ашмянскі раён)

Традыцыйна, у маі месяцы, ля сцен былога замка Сапегаў чакае ўдзельнікаў і гасцей з усёй Беларусі і замежжа штогадовы рэгіянальны фестываль «Гальшанскі замак». Поўны міфаў і легенд замак роду Сапегаў не пакіне абыякавымі гледачоў і прыхільнікаў сярэднявечнай культуры, аматараў рыцарскіх турніраў і народных рамёстваў, знатакоў добрай аўтэнтычнай музыкі і тэатральнага мастацтва. Гасцей фестывалю чакае насычаная і разнастайная праграма: конныя турніры, паказальныя выступленні лучнікаў, майстар-класы па хадні на хадулях і сярэднявечным танцам, тэматычныя інтэрактыўныя пляцоўкі, канцэртныя выступы гуртоў сярэднявечнай музыкі і многае іншае. На пляцоўках ля сцен замка збяруць сваіх прыхільнікаў турніры рыцараў – адно з самых займальных відовішчаў свята. Тут можна будзе пастраляць з лука, пазмагацца на мячах, пакатацца на кані. Гасцям на працягу свята будуць прапанаваны майстар-класы па ганчарнай справе, кавальскім рамястве, фехтаванні. Цудоўным падарункам для дзяцей стане дзіцячая пляцоўка з шматлікімі атракцыёнамі і гульнямі.
Тэл.: +375 1593 23298

May 20

XII Festival «Golshany castle» (ag. Golshany, Oshmyansky district)

Traditionally, in May, at the walls of the former Sapeg castle the annual regional festival «Golshansky castle»awaits participants and guests from all over Belarus and abroad. Full of myths and legends, the Sapeg castle will not leave indifferent spectators and admirers of medieval culture, fans of jousting tournaments and folk crafts, connoisseurs of good authentic music and theatrical art. The guests of the festival will have a rich and varied program: equestrian tournaments, a demonstration performance of archers, master classes in walking on stilts and medieval dances, thematic interactive platforms, concert performances of medieval music groups and much more. On the grounds near the walls of the castle will gather their fans tournaments knights-one of the most exciting spectacle of the holiday. Here you can shoot a bow, fight with swords, ride a horse. During the festival, guests will be offered master classes in pottery, blacksmithing, fencing. A wonderful gift for children will be a Playground with many attractions and games.
Tel: +375 1593 2329820 мая

Открытый региональный фестиваль батлеечных театров «Чароўны свет батлейкі» (аг. Залесье, Сморгонский район)

Лучшие батлеечные коллективы из Минской, Гродненской, Витебской областей в очередной раз соберутся на Сморгонщине, чтобы подарить жителям и гостям агрогородка настоящий театральный праздник. Зрители увидят не только традиционные для белорусской батлейки постановки, но и современные оригинальные интерпретации. Агрогородок Залесье приглашает всех любителей театрального искусства на открытый региональный фестиваль батлеечных театров «Чароўны свет батлейкі».
Тел.: +375 1592 28819

20 мая

Адкрыты рэгіянальны фестываль батлеечных тэатраў «Чароўны свет батлейкі»(аг. Залессе, Смаргонскі раён)

Лепшыя батлеечныя калектывы з Мінскай, Гродзенскай, Віцебскай абласцей чарговы раз збяруцца на Смаргоншчыне, каб падарыць жыхарам і гасцям аграгарадка сапраўднае тэатральнае свята. Гледачы ўбачаць не толькі традыцыйныя для беларускай батлейкі пастаноўкі, але і сучасныя арыгінальныя інтэрпрэтацыі. Аграгарадок Залессе запрашае ўсіх аматараў тэатральнага мастацтва на адкрыты рэгіянальны фестываль батлеечных тэатраў «Чароўны свет батлейкі».
Тэл.: +375 1592 28819

May 20

Open Regional Festival of Batlei Theaters «Magic light Batleyki» (ag. Zalesie, Smorgon district)

The puppet groups of the Minsk, Vitebsk and Grodno regions participate in the festival. Participants present to the audience a selection of the production for puppet theatre, and modern interpretations of biblical subjects. A festival of puppet theaters «Characters of light batleiky» is held for fans of puppet theaters.
Tel.: +375 1592 28819
21 мая

Отчетный концерт коллективов Волковысского городского Дома культуры «Весенние краски» (г. Волковыск, ГУК «Волковысский городской Дом культуры»)

Отчетный концерт творческих коллективов Волковысского городского Дома культуры в Международный День семьи – это всегда особенное, волнительное событие, к которому готовятся на протяжении целого года. Зрители вместе с ведущими, отправятся в фантастический мир искусства – загадочный и таинственный, удивительный и разнообразный. Двенадцать месяцев непростых репетиций, многочисленных выступлений и вот самые любимые артисты, непредсказуемые творческие тандемы, весёлые флешмобы и эстрадные скетчи, музыкальные новинки и сюрпризы будут представлены в этот день для любимых зрителей.
Тел.: +375 1512 6 39 60

21 мая

Справаздачны канцэрт калектываў Ваўкавыскага гарадскога Дома культуры «Весенние краски» (г. Ваўкавыск, ДУК «Ваўкавыскі гарадскі Дом культуры»)

Справаздачны канцэрт творчых калектываў Ваўкавыскага гарадскога Дома культуры ў Міжнародны Дзень сям’і – гэта заўсёды асаблівая, хвалюючая падзея, да якой рыхтуюцца на працягу цэлага года. Гледачы разам з вядучымі адправяцца ў фантастычны свет мастацтва — загадкавы і таямнічы, дзіўны і разнастайны. Дванаццаць месяцаў няпростых рэпетыцый, шматлікіх выступленняў і вось самыя любімыя артысты, непрадказальныя творчыя тандэмы, вясёлыя флэшмобы і эстрадныя скетчы, музычныя навінкі і сюрпрызы будуць прапанаваны ў гэты дзень для любімых гледачоў.
Тэл.: +375 1512 6 39 60

May 21

Reporting concert of the bands of the Volkovysk GDK «Spring Colors» (Volkovysk, State institution of culture «Volkovysk city House of culture»)

The reporting concert of the creative teams of the Volkovysk City House of Culture on the International Day of the Family is always a special, exciting event, for which they are preparing throughout the whole year. The audience, together with the presenters, will go to the fantastic world of art — mysterious and mysterious, amazing and diverse. Twelve months of difficult rehearsals, numerous performances, and now the most beloved artists, unpredictable creative tandems, funny flash mobs and pop sketches, musical novelties and surprises will be presented on this day for beloved viewers.
Ph.: +375 151 26 39 6021 мая

Праздник молодёжи «Зарница» (аг. Жирмуны, Вороновский район)

Быстрых, сильных, ловких, умелых ждем 21 мая в агрогородке Жирмуны Вороновского района. На празднике планируется проведение конкурсно-спортивных соревнований. В молодежной военно-патриотической игре «Зарница» примут участие сборные команды молодёжных общественных организаций и государственных учреждений образования. Участники продемонстрируют свою подготовку в конкурсах «Марш бросок», «Шифровка», «Снайперы», «Медсанчасть», «Эрудит», «Песня военных лет». На протяжении дня будут работать настольные игры, молодёжные фотозоны, пройдут мастер-классы по экспресс макияжу и причёскам. Каждый участник сможет угоститься блюдами военно-полевой кухни. Послушать зажигательные песни коллективов и исполнителей любительского творчества. Для самых маленьких участников праздника будут работать аттракционы. Закончится мероприятие праздничной дискотекой.
Тел.: + 375 159 471105

21 мая

Свята моладзі «Зарніца»(аг. Жырмуны, Воранаўскі раён)

Хуткіх, моцных, спрытных, умелых чакаем 21 мая ў аграгарадку Жырмуны Воранаўскага раёна. На свяце плануецца правядзенне конкурсна-спартыўных спаборніцтваў. У маладзёжнай ваенна-патрыятычнай гульні «Зарніца” прымуць удзел зборныя каманды моладзевых грамадскіх арганізацый і дяржаўных устаноў адукацыі. Удзельнікі прадэманструюць сваю падрыхтоўку ў конкурсах «Марш кідок», «Шыфроўка», «Снайперы», «Медсанчасць», «Эрудыт», «Песня ваенных гадоў». На працягу дня будуць працаваць настольныя гульні, моладзевыя фотазоны, пройдуць майстар-класы па экспрэс макіяжы і прычосцы. Кожны ўдзельнік зможа пачаставацца стравамі ваенна-палявой кухні. Паслухаць запальныя песні калектываў і выканаўцаў аматарскай творчасці. Для самых маленькіх удзельнікаў свята будуць працаваць атракцыёны. Скончыцца мерапрыемства святочнай дыскатэкай.
Тэл.: + 375 159 471105

May 21

Youth holiday «Zarnitsa» (village Zhirmuny, Voronovsky district)

We are waiting for the fast, strong, dexterous, skillful on May 22 in the agricultural town of Zhirmuny, Voronovsky district. Competitive sports competitions are planned for the holiday. The youth military-patriotic game «Zarnitsa» will be attended by the combined teams of youth public organizations and state educational institutions. Participants will demonstrate their training in the contests «March of the Throw», «Encryption», «Snipers», «Medical Unit», «Erudite», «Song of the War Years». Board games, youth photo zones, master classes on express make-up and hairstyles. Each participant will be able to treat themselves to dishes of the military field cuisine. Incendiary songs of bands and amateur performers will sound. There will be attractions for the smallest participants of the holiday. The event will end with a festive disco.
Tel.: + 375 159 471105
26 мая – 3 июня

Международный пленэр «Гродна – дарог скрыжаванне» (ГУ «Гродненский городской центр культуры», г. Гродно ул. Ожешко, 38)

Живописные окрестности Гродно вновь станут источником вдохновения для художников из разных стран, которые примут участие в международном пленэре «Гродна – дарог скрыжаванне». Во время пленэра для художников-участников запланированы экскурсии по Гродно и Гродненской области, посещение творческих мастерских художников. Пленэр такого формата уже стал традиционным для нашего города, а увидеть созданные художниками картины смогут все желающие на выставке. Широкий диапазон представленных направлений экспонируемых произведений откроет для вас разнообразие взглядов художников нашего города и зарубежных гостей. Вы сможете увидеть работы живописи, графики, скульптуры. Образ Гродно в работах художников никого не оставит равнодушным!
Подробнее:http://ckg.by
Тел.: +375 152 626002, +375 152 682020

26 мая – 3 чэрвеня

Міжнародны пленэр «Гродна – дарог скрыжаванне» (ДУ «Гродзенскi гарадскi цэнтр культуры», г. Гродна вул. Ажэшка, 38)

Маляўнічыя наваколлі Гродна зноў стануць крыніцай натхнення для мастакоў з розных краін, якія прымуць удзел у міжнародным пленэры «Гродна – дарог скрыжаванне». Падчас пленэру для мастакоў-удзельнікаў запланаваны экскурсіі па Гродна і Гродзенскай вобласці, наведванне творчых майстэрняў мастакоў. Пленэр такога фармату ўжо стаў традыцыйным для нашага горада, а ўбачыць створаныя мастакамі карціны змогуць усе жадаючыя на выставе. Шырокі дыяпазон прадстаўленых напрамкаў экспануемых твораў адкрые для вас разнастайнасць поглядаў мастакоў нашага горада і замежных гасцей. Вы зможаце ўбачыць працы жывапісу, графікі, скульптуры. Вобраз Гродна ў працах мастакоў нікога не пакіне абыякавым!
Тэл: + 375 152 626002, + 375 152 682020

May 26 — June 3

International Plein Air «Hrodna Darog Skryzhavanne»(GU «Grodno City Center of Culture», Grodno, Ozheshko str., 38

The picturesque surroundings of Grodno will become inspiration for artists from different countries who will take part in the international plein air «Hrodna Darog Skryzhavanne» («Grodno is intersection of roads»). During the plain air, Grodno and Grodno region tours, visits to creative workshops of artists are planned for participating artists. The plain air of this format has already become traditional for our city. Everyone may have an opportunity see the paintings made by the artists. A wide range of presented styles and trends of the exhibited works will open for you a variety of views of the of our city’s artists and foreign guests. You will be able to see paintings, drawings, sculptures. The image of Grodno in the artists’ works will not leave you indifferent!
Tel.: +375 152 626002, +375 152 682020
27 мая

Шляхетский фест «Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх»(аг. Жемыславль, Ивьевский район)

Жемыславльская земля славится своей красотой и знаменитым шляхетским родом Умястовских, более 140 лет назад создавшим свою дворцово-парковую резиденцию (прототип дворцово-паркового ансамбля в Варшаве). Прикоснуться к истории, поучаствовать в праздничном театрализованном шествии, прогуляться по-старому Жемыславльскому парку приглашаются участники шляхетского феста «Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх». В программе фестиваля: литературно-театрализованная композиция, концертные программы коллективов любительского творчества, мастер-классы по танцам, традиционным видам ремесел, выставки-продажи народного творчества и сувенирной продукции. Для детей будут работать аттракционы и игровые площадки.
Тел.: +375 1595 68720

27 мая

Шляхецкі фэст «Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх»(аг. Жамыслаўль, Іўеўскі раён)

Жамыслаўльская зямля славіцца сваёй прыгажосцю і знакамітым шляхецкім родам Умястоўскіх, які больш за 140 гадоў таму назад стварыў сваю палацава-паркавую рэзідэнцыю (прататып палацава-паркавага ансамбля ў Варшаве). Дакрануцца да гісторыі, паўдзельнічаць у святочным тэатралізаваным шэсці, прагуляцца па старым Жамыслаўльскім парку запрашаюцца ўдзельнікі шляхецкага фэсту «Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх». У праграме фестывалю: літаратурна-тэатралізаваная кампазіцыя, канцэртныя праграмы калектываў аматарскай творчасці, майстар-класы па танцах, традыцыйных відах рамёстваў, выстаўкі-продажы народнай творчасці і сувенірнай прадукцыі. Для дзяцей будуць працаваць атракцыёны і гульнёвыя пляцоўкі.
Тэл.: +375 1595 68720

May 27

Gentry’s fest «Zhamchuzhnaya zorka – Umyastoyskikh Palace»(ag. Zhemyslavl, Ivyevsky district)

The Zhemyslavl land is famous for its beauty and the famous Umyastovsky gentry’s family, who created their palace and park residence more than 140 years ago (the prototype of the palace and park ensemble in Warsaw). Participants of the gentry’s fest «Zhamchuzhnaya Zorka — Umyastoyskikh Palace» are invited to touch history, take part in a festive theatrical procession, and take a walk in the old Zhemyslavl Park. The festival program includes a literary and theatrical composition, concert programs of amateur art groups, master classes in dance, traditional crafts, exhibitions and sales of folk art and souvenirs. Attractions and playgrounds will work for children.
Tel.: +375 1595 68720
27 мая

Открытый региональный фестиваль семейного отдыха «Зецельскі фэст» (г. Дятлово, ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»)

Вы умеете петь и танцевать, обожаете мастерить своими руками? У вас дружная семья, объединенная общими увлечениями и интересами? Тогда вам к нам!!! Это уникальное событие в культурной жизни Дятловщины, соберёт вместе артистов и мастеров, любителей и профессионалов, объединённых желанием сберегать и развивать традиции семейного художественного творчества. Интерактивные площадки «Перекрёсток искусств», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Семейный челлендж», «Гастрофэст» с нетерпением ждут своих участников. Впервые в рамках фестиваля все желающие смогут принять участие в конкурсе семейных костюмов «В едином стиле». На протяжении всего фестиваля яркую и запоминающуюся концертную программу гостям праздника подарят солисты и творческие коллективы Дятловского района. Завершится праздник не менее красочным творческим выступлением специального гостя. Этот день пройдёт незабываемо приятно, весело и насыщенно!
Тел.: +375 1563 21148

27 мая

Адкрыты рэгіянальны фестываль сямейнага адпачынку «Зецельскі фэст» (г. Дзятлава, ДУК «Дзятлаўскі районный цэнтр культуры і народнай творчасці»)

Вы ўмееце спяваць і танцаваць, любіце майстраваць сваімі рукамі? У вас дружная сям’я, аб’яднаная агульнымі захапленнямі і інтарэсамі? Тады вам да нас!!! Гэта ўнікальная падзея ў культурным жыцці Дзятлаўшчыны, збярэ разам артыстаў і майстроў, аматараў і прафесіяналаў, аб’яднаных жаданнем зберагаць і развіваць традыцыі сямейнай мастацкай творчасці. Інтэрактыўныя пляцоўкі «Скрыжаванне мастацтваў», «Мама, тата, я – спартыўная сям’я», «Сямейны чэлендж», «Гастрафэст» з нецярпеннем чакаюць сваіх удзельнікаў. Упершыню ў рамках фестывалю ўсе жадаючыя змогуць прыняць удзел у конкурсе сямейных касцюмаў «У адзіным стылі». На працягу ўсяго фестывалю яркую і запамінальную канцэртную праграму гасцям свята падораць салісты і творчыя калектывы Дзятлаўскага раёна. Завершыцца свята не менш маляўнічым творчым выступленнем спецыяльнага госця. Гэты дзень пройдзе незабыўна прыемна, весела і насычана!
Тэл: +375 1563 21148

May 27

The OPEN REGIONAL FESTIVAL of FAMILY VACATION «SEALS FEST» (Dyatlovo, GUK «Dyatlovsky district center of culture and folk art»)

Can you sing and dance, do you love making with your own hands? Do you have a close-knit family united by common hobbies and interests? Then come to us!!! This is a unique event in the cultural life of the Dyatlov region, will bring together artists and craftsmen, amateurs and professionals united by the desire to preserve and develop the traditions of family artistic creativity. Interactive platforms «Crossroads of Arts», «Mom, Dad, I am a sports family», «Family Challenge», «Gastrofest» are looking forward to their participants. For the first time in the framework of the festival, everyone will be able to take part in the family costume contest «In a single style». Throughout the festival, a bright and memorable concert program will be presented to the guests of the festival by soloists and creative teams of the Dyatlovsky district. The holiday will end with an equally colorful creative performance by a special guest. This day will be unforgettable, pleasant, fun and eventful!
Тел: + 375 1563 21148
27 мая

«Магия огня и света» (г. Лида, ГУ «Лидский историко-художественный музей»)

«Магия огня и света» – это масштабные выступления театров огня и сольных артистов, всевозможный огненный реквизит, бризинг (искусство дышать огнем), зрелищные номера с живым огнем и световыми эффектами, неповторимая атмосфера средневекового замка и яркое финальное пиротехническое шоу.
Тел. +375 154 606260

27 мая

«Магія агню і святла» (г. Ліда, ДУ «Лідскі гісторыка-мастацкі музей»)

«Магія агню і святла» – гэта маштабныя выступленні тэатраў агню і сольных артыстаў, разнастайны агністы рэквізіт, брызінг (мастацтва дыхаць агнём), відовішчныя нумары з жывым агнём і светлавымі эфектамі, непаўторная атмасфера сярэднявечнага замка і яркае фінальнае піратэхнічнае шоу.
Тэл. +375 154 606260

May 27

«The magic of fire and light»(Lida, SE «Lida Historical Art Museum»)

«The magic of fire and light » is a great performance of theatres of fire and solo actors, various fire requisite, breathing (the art of breathing with fire), spectacular performances with live fire and light effects, unique atmosphere of a medieval castle and bright final pyrotechnical show.
Tel. +375 154 606260
27 мая

Областной фестиваль-праздник бытовых танцев «Танцуем па-даўнейшаму» (аг. Дитва, Лидский район)

Танцам, как и любви, все возрасты покорны. Не верите? Тогда спросите у пар-участниц областного фестиваля-праздника «Танцуем па-даўнейшаму», который традиционно проходит в Дитвянском Доме культуры и собирает около сотни пар со всей Гродненской области. «Танцуем па-даўнейшаму» – уникальный творческий проект, направленный на возрождение и сохранение местных традиций танцевальной культуры, приобщение детей и молодежи к местному фольклору. Каждый фестиваль его творческая копилка пополняется аутентичными танцами, которые возрождают участники фестиваля. На протяжении мероприятия танцевальные пары в возрасте от 7 до 70+ лет со всех районов Гродненской области будут соревноваться в исполнении традиционных белорусских танцев. Фольклорные коллективы представят танцы, которые исполняли наши бабушки и дедушки.
Тел.: +375 154 646339

27 мая

Абласны фестываль-свята побытавых танцаў «Танцуем па-даўнейшаму» (аг. Дзітва, Лідскі раён)

Танцам, як і каханню, усе ўзросты пакорныя. Не верыце? Тады спытайце ў пар-удзельніц абласнога фестывалю-свята «Танцуем па-даўнейшаму», які традыцыйна праходзіць у Дзітвянскім Доме культуры і збірае каля сотні пар з усёй Гродзенскай вобласці. «Танцуем па-даўнейшаму» – унікальны творчы праект, накіраваны на адраджэнне і захаванне мясцовых традыцый танцавальнай культуры, далучэнне дзяцей і моладзі да фальклору. Кожны фестываль яго творчая скарбонка папаўняецца аўтэнтычнымі танцамі, якія адраджаюць удзельнікі фестывалю. На працягу мерапрыемства танцавальныя пары ва ўзросце ад 7 да 70+ гадоў з усіх раёнаў Гродзенскай вобласці будуць спаборнічаць у выкананні традыцыйных беларускіх танцаў. Фальклорныя калектывы прадставяць танцы, якія выконвалі нашы бабулі і дзядулі.
Тэл.: +375 154 646339

May 27

Regional Festival-Fest of Household Dancing «We Dance for Life» (Ditva, Lida district)

To dance, as well as to love, all ages submits. You do not believe? Then ask the couples participating in the festive festival «We dance to the best times», which traditionally takes place in the House of Culture of Ditva and gathers about hundred couples from all the Hrodna region. «We dance pa-da’uysha» is a unique creative project aimed at revival and preservation of local traditions of dancing culture and familiarizing children and young people with authentic folklore. Every festival its creative piggy bank is replenished by authentic dances which are revived by the participants of the festival. During the event dance couples aged from 7 to 70+ years from different regions of Grodno region will compete in the performance of traditional Belarusian dances. Folklore groups will present dances performed by our grandmothers and grandfathers.
Tel .: +375 154 646339
27 мая

Открытый региональный праздник народного творчества «Августовский канал приглашает друзей», (посвященный празднованию 200-летия со дня принятия решения начала строительства Августовского канала (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка))

Марафон мероприятий на Августовском канале, шлюзе Домбровка начнется самым ярким праздником народного творчества «Августовский канал приглашает друзей». В этом сезоне жемчужина Принеманского края – Августовский канал ждет на своих просторах бесчисленное количество гостей, уйму прекрасного настроения, улыбок и конечно же творчества. В рамках мероприятия состоится: VIIІ открытый региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальная круговерть»; спортивный праздник «Плавание на чем попало»; соревнование среди рыболовов «Ни хвоста, ни чешуи», дегустация блюд из рыбы; презентация агроусадеб, лесхозов; гастрофест блюд белорусской национальной кухни: презентация и мастер-классы по приготовлению; соревнование «Битва лесорубов»;чемпионат по колке дров среди любителей-мужчин и женщин; IIІ региональные открытые соревнования по ходьбе с препятствиями Beer-старты; выступление флайбордиста; выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества отдела этнографии, фольклора и ремесел Гродненского районного культурно-информационного центра, центров ремесел Гродненской области работа творческих мастерских; выступление огненного цирка (уникальный танцевальный микс огня и цирка, музыки и света) / лазерное шоу над водой. Больше музыки! Больше песен и танцев! – таков девиз праздника.
Тел.: +375 152 977916

27 мая

Адкрытае рэгіянальнае свята народнай творчасці «Аўгустоўскі канал запрашае сяброў»,(прысвечанае святкаванню 200-годдзя з дня прыняцця рашэння пачатку будавання Аўгустоўскага каналу (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка))

Марафон мерапрыемстваў на Аўгустоўскім канале, шлюзе Дамброўка пачынаецца самым яркім святам народнай творчасці «Аўгустоўскі канал запрашае сяброў». У гэтым сезоне жамчужына Прынёманскага краю – Аўгустоўскі канал чакае на сваіх прасторах незлічоную колькасць гасцей, процьму цудоўнага настрою, усмешак і вядома ж творчасці. У рамках мерапрыемства адбудзецца: VIIІ адкрыты рэгіянальны фестываль-конкурс харэаграфічнага мастацтва «Танцавальная кругаверць»; спартыўнае свята «Плаванне на чым патрапіла»; спаборніцтва сярод рыбаловаў «Ні хваста, ні лускі», дэгустацыя страў з рыбы; прэзентацыя аграсядзіб, лясгасаў; гастрафест страў беларускай нацыянальнай кухні: прэзентацыя і майстар-класы па прыгатаванні; спаборніцтва «Бітва лесарубаў»; чэмпіянат па колцы дроў сярод аматараў – мужчын і жанчын; ІІІ рэгіянальныя адкрытыя спаборніцтвы па хадзьбе з перашкодамі Beer-старты; выступленне флайбардыста; выстава-кірмаш вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці аддзела этнаграфіі, фальклору і рамёстваў Гродзенскага раённага культурна-інфармацыйнага цэнтра, цэнтраў рамёстваў Гродзенскай вобласці работа творчых майстэрняў; выступленне вогненнага цырка (унікальны танцавальны мікс агню і цырка, музыкі і святла) / лазернае шоу над вадой. Больш музыкі! Больш песень і танцаў! – такі дэвіз свята.
Тэл.: +375 152 977916

May 27

Open regional festival of folk art «Augustow Canal invites friends», (dedicated to the celebration of the 200th anniversary of the decision to start construction of the Augustow Canal (Grodno region, Augustow Canal, Dombrovka lock))

The marathon of events on the Augustow Canal, the Dombrovka lock begins with the brightest festival of folk art «Augustow Canal invites friends». This season, the pearl of the Prynemansky region – the Augustow Canal is waiting in its open spaces for countless guests, a lot of good mood, smiles and, of course, creativity. More music! More songs and dances! – This is the motto of the main stage of the holiday. The festival will include: VIIІ open regional festival-competition of choreographic art «Dance whirl»; sports festival «Swimming on anything»; competition among anglers «No tail, no scales», tasting of fish dishes; presentation of farmsteads, forestries; gastrofest of dishes of Belarusian national cuisine: presentation and cooking master classes; competition «Battle of lumberjacks»; firewood chopping championship among male and female amateurs; IIІ regional open competitions in walking with obstacles Beer-starts; flyboarder performance — the most spectacular show on the water; exhibition-fair of products of arts and crafts of the department of ethnography, folklore and crafts of the Grodno regional cultural and information center, craft centers of the Grodno region work of creative workshops; fire circus performance (a unique dance mix of fire and circus, music and light) / laser show over water.
Tel.: +375 152 977916
28 мая

Праздник масок «Ярэміцкія маскі запрашаюць» (аг. Еремичи, Кореличский район)

Уже полюбившийся праздник масок в агрогородке пройдет юбилейный пятый раз. Праздник превратится в настоящее шоу ростовых кукол, где примут участие театральные коллективы, аниматоры района и области, которые продемонстрируют весь спектр ярких, зрелищных представлений. Гостям праздника предложат поучаствовать в различных играх и конкурсах. На территории праздника будут работать – детская игровая площадка, аттракцион «МультГерои», праздничная торговля, выставка-продажа сувенирной продукции и многое другое.
Тел.: +375 1596 70428

28 мая

Свята масак «Ярэміцкія маскі запрашаюць» (аг. Ярэмічы, Карэліцкі раён)

Ужо ўпадабанае свята масак у аграгарадку пройдзе юбілейны пяты раз. Свята ператворыцца ў сапраўднае шоў роставых лялек, дзе прымуць удзел тэатральныя калектывы, аніматары раёна і вобласці, якія прадэманструюць увесь спектр яркіх, відовішчных паказаў. Гасцям свята прапануюць паўдзельнічаць у розных гульнях і конкурсах. Таксама будуць працаваць-дзіцячая гульнявая пляцоўка, атракцыён «МультГероі», святочны гандаль, выстава-продаж сувенірнай прадукцыі і многае іншае.
Тэл.: +375 1596 70428

May 28

Festival of masks «Yaremichi masks requesting» (ag. Yaremichi, Karelichi district)

The already beloved holiday of masks in the agro-town will be held for the fifth anniversary time. Therefore, the holiday will turn into a real show of life-size dolls, where theater groups, animators of the district, region will take part, who will demonstrate the full range of bright, spectacular performances. Guests of the holiday will be offered to participate in various games and competitions. On the territory of the holiday there will be a children’s playground, an attraction «Cartoon Heroes», festive trade, an exhibition and sale of souvenirs and much more.
Теl.: +375 1596 7042828 мая

Районный фестиваль детского творчества «ДЕтство. ТВОрчество. РАдость» (г. Щучин).

Ставший уже традиционным для щучинцев районный фестиваль детского творчества собирает каждый год под своим крылом талантливую молодежь Щучинского района, которая демонстрирует свои творческие способности в вокале, танцах, ведении программ, декоративно-прикладном искусстве. Хотите увидеть, как зажигаются звезды??? Тогда Вам к нам?
Тел.: +375 1514 28033

28 мая

Раённы фестываль дзіцячай творчасці «ДЕтство. ТВОрчество. РАдость» (г. Шчучын).

Традыцыйны для шчучынцаў раённы фестываль збірае кожны год пад сваім крылом таленавітую моладзь Шчучынскага раёна, якая дэманструе свае творчыя здольнасці ў вакале, танцах, вядзенні праграм, дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. Хочаце ўбачыць, як запальваюцца зоркі??? Тады вам да нас?
Тэл.: +375 1514 28033

May, 28

Regional festival of children’s creativity «Сhildhood. Creation. Joy» (Shchuchin).

Having already become a tradition for Shchuchins, the district festival gathers every year under its wing the talented youth of Shchuchinsky district, which demonstrates their talents in vocals, dancing, conducting programs, arts and crafts. Do you want to see the stars light up??? Then you want to come to us?
Tel.: +375 1514 2803328 мая

Народно-обрядовый праздник «Семуха»(д. Суходолы, Ошмянский район)

Троица – один из важнейших праздников православного годичного цикла. В народе праздник именуют Сёмуха (он приходится на окончание седьмой недели после праздника Пасхи) или Зеленые святки (празднуется тогда, когда все вокруг зеленое). Познакомиться с местными традициями и обычаями празднования этого дня всех желающих приглашает отдел культуры и досуга деревни Гроди. Именно в этом местечке Беларуси местные жители сохранили своеобразные этнические особенности и элементы обрядов «Завіванне бярозкі», «Варажба», «Упрыгожванне бярозкі». Гости праздника смогут пройти через березовую арку, поводить обрядовые хороводы, попеть частушки, поучаствовать в народных обрядовых играх и многое другое. Услышать и увидеть особенное народное творчество этого уголка Ошмянщины можно будет на концертах фольклорных коллективов района и выставке работ мастеров народного творчества.
Тел.: +375 29 618 68 34

28 мая

Народна-абрадавае свята «Сёмуха»(в. Сухадолы, Ашмянскі раё)

Троіца – адно з найважнейшых святаў праваслаўнага гадавога цыклу. У народзе свята называюць Сёмуха (ён прыпадае на канчатак сёмага тыдні пасля свята Вялікадня) або Зялёныя святкі (святкуецца тады, калі ўсе вакол зялёнае). Пазнаёміцца з мясцовымі традыцыямі і звычаямі святкавання гэтага дня ўсіх жадаючых запрашае аддзел культуры і вольнага часу вёскі Гродзі. Менавіта ў гэтым мястэчку Беларусі мясцовыя жыхары захавалі своеасаблівыя этнічныя асаблівасці і элементы абрадаў «Завіванне бярозкі», «Варажба», «Упрыгожванне бярозкі». Госці свята змогуць прайсці праз бярозавую арку, павадзіць абрадавыя карагоды, паспяваць прыпеўкі, паўдзельнічаць у народных абрадавых гульнях і многае іншае. Пачуць і ўбачыць асаблівую народную творчасць гэтага кутка Ашмяншчыны можна будзе на канцэртах фальклорных калектываў раёна і выставе работ майстроў народнай творчасці.
Тэл.: +375 29 618 68 34

May 28

National-ritual holiday «Semukha»(v. Suhadoly, Oshmyansky district)

The Trinity is one of the most important feasts of the Orthodox annual cycle. People call the holiday Semukha (it falls on the end of the seventh week after Easter) or Green Yuletide (celebrated when everything is green). Тhe Department of culture and leisure of the village of Grodi invites everyone to get acquainted with the local traditions and customs of this day. It is in this place Belarus the locals have preserved distinctive ethnic features and elements of rites «Savanna Barack», «Paraiba», «Prigogine Barock». Guests of the festival will be able to pass through the birch arch, to lead ritual dances, sing ditties, participate in folk ritual games and much more. To hear and see a special folk art of this area of Almandine will be on the concerts of folklore collectives of the area and the exhibition of works by artists of the local folk art.
Tel: +375 29 618 68 34
31 мая

IV открытый региональный художественный конкурс-пленэр «КОТРА АРТ-ФЭСТ» (г. Скидель, ГУО «Скидельская детская школа искусств»)

В преддверии Международного дня защиты детей в г. Скидель в одном из живописных парков (бывшая усадьба Антоновичей-Четвертинских) пройдет IV открытый региональный художественный конкурс-пленэр «Котра Арт-фэст», в котором примут участие учащиеся художественных отделений детских школ искусств и юные начинающие художники Гродненщины. Ждем всех поклонников живописи!
Подробнее:https://dsi-skidel.schools.by/
Тел.: +375 152 977916

31 мая

IV адкрыты рэгіянальны мастацкі конкурс-пленэр «КОТРА АРТ-ФЭСТ» (г. Скідзель, ДУА «Скідзельская дзіцячая школа мастацтваў»)

Напярэдадні Міжнароднага дня абароны дзяцей у г. Скідзель у адным з маляўнічых паркаў (былая сядзіба Антановічаў-Чацвярцінскіх) пройдзе IV адкрыты рэгіянальны мастацкі конкурс-пленэр «Котра Арт-фэст», у якім прымуць удзел навучэнцы мастацкіх аддзяленняў дзіцячых школ мастацтваў і юныя пачаткоўцы мастакі Гродзеншчыны. Чакаем усіх прыхільнікаў жывапісу! Тэл.: +375 152 977916

May 31

IV open regional art competition-plain air «KOTRA ART-FEST»(Skidel, Skidel Children’s Art School)

On the eve of the International Children’s Day in Skidel, in one of the picturesque parks (the former Antonovich-Chetvertinsky estate), the IV Open-air regional art Competition «Kotro Art Festival» will be held, in which students of the art departments of children’s art schools and young aspiring artists of the Grodno region will take part. We are waiting for all fans of painting!
Tel.: + 375 152 977916Май

X Республиканский фестиваль-конкурс детского искусства «ЛьВЁНОК» (Лидский венок) (г. Лида, ГУО «Лидская детская школа искусств»)

Ежегодно гостеприимная лидская земля собирает юных музыкантов, вокалистов, хореографов, любителей театрального творчества со всех уголков Беларуси и стран-соседей на настоящий праздник песни, слова, музыки и танца. Ведь республиканский фестиваль-конкурс «ЛьВёнок» — это не только состязания в номинациях, это, прежде всего общение, новые встречи, знакомства и, конечно же, масса ярких и положительных эмоций. С каждым годом растёт количество участников, расширяется география конкурса и открываются новые номинации. Юные исполнители полны оптимизма, исполняют зажигательные танцы, искренне радуются жизни и вдохновляют своей радостью окружающих.
Подробнее:Подробнее: http://lidadhi.by/
Тел.: +375 154 544797

Май

X Рэспубліканскі фестываль-конкурс дзіцячага мастацтва «ЛьВЁНОК» (Лидский венок) (г. Лiда, ДУА «Лiдская дзіцячая школа мастацтваў»)

Штогод гасцінная Лідская зямля збірае юных музыкантаў, вакалістаў, харэографаў, аматараў тэатральнай творчасці з усіх куткоў Беларусі і краін-суседзяў на сапраўднае свята песні, слова, музыкі і танца. Бо Рэспубліканскі фестываль-конкурс «ЛьВёнок» — гэта не толькі спаборніцтвы ў намінацыях, гэта, перш за ўсё зносіны, новыя сустрэчы, знаёмствы і, вядома ж, маса яркіх і станоўчых эмоцый. З кожным годам расце колькасць удзельнікаў, пашыраецца геаграфія конкурсу і адкрываюцца новыя намінацыі. Юныя выканаўцы поўныя аптымізму, выконваюць запальныя танцы, шчыра радуюцца жыццю і натхняюць сваёй радасцю навакольных. Тэл.: + 375 154 544797

May

X THE REPUBLICAN FESTIVAL CONTEST OF CHILDREN’S ART «THE LION CUB» (LIDA WREATH) (Lida, Lida children’s school of arts)

Annually hospitable Lida land gathers young musicians, singers, choreographers, lovers of theatrical creativity from all over Belarus and neighboring countries for a real celebration of song, word, music and dance. After all, the Republican festival-contest «Lion cub» is not only a contest in the nominations, it is, first of all, communication, new meetings, acquaintances and, of course, a lot of bright and positive emotions. Every year the number of participants increases, the geography of the contest expands and new nominations are opened. Young performers are full of optimism, perform incendiary dances, enjoy life sincerely and inspire others with their joy.
Contact information: +375 154 544797Май

Праздник пастухов (Гродненский район)

В Гродненском районе в мае состоится праздник пастухов с реконструированными элементами обряда «Юр’я» и фольклорно-анимационной программой «Юр’еўская яешня». Юрьев день является одним из главных праздников белорусского народного календаря. В этот день первый раз после зимы крестьяне выгоняли стадо на пастбище. С Юрьевым днем было связано большое количество ритуальных действий для сохранения домашнего хозяйства, с которыми вы сможете познакомиться, приехав на праздник.
Тел.: +375 152 624137

Май

Свята пастухоў (Гродзенскі раён)

У Гродзенскім раёне ў маі адбудзецца свята пастухоў з рэканструяванымі элементамі абраду «Юр’я» і фальклорна-анімацыйнай праграмай «Юр’еўская яешня». Юр’еў дзень — адно з галоўных святаў беларускага народнага календара. У гэты дзень першы раз пасля зімы сяляне выганялі статак на пашу. З Юр’евым днём была звязана вялікая колькасць рытуальных дзеянняў для захавання хатняй гаспадаркі, з якімі вы зможаце пазнаёміцца, прыехаўшы на свята.
Тэл.: +375 152 624137

May

Holiday of the shepherds (Grodno region )

In the Grodno region on May 6, a shepherds holiday will be held with reconstructed elements of the rite «Yur’ya» and a folklore and animation program «Yur’evskaya yashnya». St. George’s Day is one of the main holidays of the Belarusian folk calendar. On this day, for the first time after winter, the peasants drove the herd to pasture. St. George’s Day was associated with a large number of ritual actions to preserve the household, which you can get acquainted with when you come to the holiday.
Tel.: +375 152 624137